Quản lý công ty, một xu hướng mới?

GS John Vu05/01/2024 11:00
Quản lý công ty, một xu hướng mới?

Phải đến thế kỉ 20, khi độ phức tạp của các công ti hiện đại mới đòi hỏi người quản lí phải được đào tạo để tuân theo một số chuẩn và thủ tục để quản lí các công ti lớn.

Trong hàng trăm năm, mọi người bắt đầu các công ti; xây dựng chúng mà không có đào tạo chính thức nào. Đến thế kỉ 20, độ phức tạp của các công ti hiện đại đòi hỏi rằng người quản lí phải được đào tạo để tuân theo một số chuẩn và thủ tục để quản lí các công ti lớn. Năm 1908, Đại học Harvard tạo ra Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) đầu tiên để đáp ứng cho nhu cầu đưa giáo dục chuyên nghiệp vào các công ti lớn. Chương trình MBA chuẩn hoá lại mọi phần tử bản chất của vận hành một công ti mà người quản lí cần biết như quản lí chi phí, thu nhập, kế toán, tài chính, chiến lược, vận hành và nhân sự v.v.

Trong nhiều năm, Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) là “bằng cấp mơ ước” cho các sinh viên vì nó mở ra cơ hội cho những người muốn đi vào trong các vị trí quản lí. Tuy nhiên ngày nay với nhiều người tốt nghiệp kinh doanh thế mà không thể tìm được việc làm và tương lai của công nghiệp tài chính và ngân hàng là bất định, một xu hướng mới là đào tạo sinh viên để tạo ra doanh nghiệp riêng của họ thay vào đó. Theo một khảo cứu bởi Hiệp hội toàn cầu các trường kinh doanh, nhiều sinh viên đã từ bỏ hi vọng có được việc làm quản lí với các công ti lớn và quan tâm tới việc trở thành nhà doanh nghiệp cho nên chương trình MBA đang chuyển từ hội tụ vào quản lí sang hội tụ vào khởi nghiệp.

Theo Hiệp hội toàn cầu các trường kinh doanh, môn khởi nghiệp đã trở thành phổ biến hơn trong chương trình MBA gần đây và nhiều trường kinh doanh đang giảm các lớp tài chính và quản lí và thay thế chúng bằng các lớp khởi nghiệp. Một giáo sư kinh doanh than: “Với khủng hoảng tài chính, bằng cấp về ngân hàng và tài chính không còn hấp dẫn sinh viên nữa, đặc biệt khi có nhiều người tốt nghiệp bị thất nghiệp thế.

Ngày nay phần lớn các sinh viên đều muốn là ông chủ riêng của họ bằng việc khởi đầu công ti riêng của họ.” Tuy nhiên, nhiều chương trình khởi nghiệp vẫn còn theo phương pháp truyền thống về đọc bài giảng, xây dựng kế hoạch kinh doanh, và các lí thuyết kinh tế thay vì thực hành thực tại nơi sinh viên giải quyết tình huống thực. Nhiều chương trình MBA hiện tại đang thêm các lớp kĩ năng mềm như trao đổi, xây dựng tổ, và tiếp thị bán hàng vào chương trình đào tạo của họ.

Tuy nhiên, có nhiều chỉ trích về thay đổi này vì nhà doanh nghiệp không phải là lí thuyết để được dạy mà là thực hành thực tế phát triển tập các kĩ năng, như nhận diện cơ hội, kiểm thử thị trường, phát triển khách hàng, và khởi đầu kinh doanh. Để làm điều đó, kĩ năng doanh nghiệp là không đủ mà nó phải được tổ hợp với các kĩ năng khác trong khoa học và công nghệ để phát triển các công ti khởi nghiệp. Cách tiếp cận đa ngành này đã được dùng thành công tại CMU và Stanford nơi nhóm sinh viên từ các khu vực khác nhau như kĩ nghệ, khoa học, công nghệ và doanh nghiệp làm việc cùng nhau để đi tới ý tưởng mới và bắt đầu công ti riêng của họ.

Trong vài thập kỉ, hai lớp phổ biến nhất tại Harvard là “Kinh tế học nhập môn” và “Quản lí tài chính” nhưng từ 2009, môn “Nhập môn khoa học máy tính” đã trở thành môn phổ biến nhất trong sinh viên. Dường như là mọi sinh viên đều học môn này. Mặc dầu “Kinh tế học nhập môn” vẫn phổ biến và được xếp hạng thứ hai nhưng “Quản lí tài chính” đang bị thay thế bởi môn khác. Một giáo sư nói: “Tôi không ngạc nhiên tại sao nhiều sinh viên quan tâm tới lớp máy tính vì công nghệ là nơi có việc làm và nơi có tương lai. Nhưng tôi ngạc nhiên là “Lí thuyết về đạo đức Trung Quốc cổ điển và chính trị” đang trở thành lớp phổ biến thứ ba tại Harvard. Tại sao nhiều sinh viên muốn học về Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử và Tôn Tử và cách họ giải quyết vấn đề của Trung Quốc từ hàng nghìn năm trước?”

Một sinh viên giải thích: “Môn học này cho chúng em cái gì đó mới, nó là tài liệu “thay đổi cuộc sống” mà chúng em chưa bao giờ được giới thiệu với. Chúng em cảm thấy rằng sau nhiều thập kỉ tham lam, nhồi nhét, không trung thực đem chúng ta tới khủng hoảng tài chính, mọi người đang nhận ra rằng chúng ta cần đạo đức, chúng ta cần cái gì đó để sống, và chúng ta cần quay lại với công bằng, luân lí và đạo đức.”

Điều quan trọng cần lưu ý là điều xảy ra ở Harvard thường ảnh hưởng tới các đại học khác vì trường hàng đầu này thường đặt ra các xu hướng. Dường như là có việc nhận ra ngày càng tăng trong các sinh viên, cả ở Harvard và các đại học khác, rằng đào tạo MBA đã đặt chú ý quá nhiều vào tài chính, lợi nhuận nhưng quên mất về đạo đức và các khía cạnh luân lí khác, điều làm nảy sinh một thế hệ những cấp quản lí tham lam, các chủ ngân hàng và nhà tài chính bất lương. Họ đã tạo ra thảm hoạ như sụp đổ thị trường nhà đất, khủng hoảng tài chính mà bây giờ đang lan rộng và tạo ra suy thoái kinh tế trên khắp thế giới. Đó là lí do tại sao chương trình đào tạo phải quay lại và chú ý tới điều tốt cho toàn thể xã hội thay vì của cải của vài người và xu hướng hiện tại chỉ phản ánh điều các thế hệ trẻ hơn đang suy nghĩ.”

Câu hỏi là khoa học máy tính và đạo đức cổ điển sẽ đem lại cái gì cho thế hệ tương lai? Làm sao cái gì đó rất cổ như sách kinh điển của Khổng Tử và Lão Tử có thể được dạy cùng với cái gì đó mới như Big Data và Tính toán mây? Khi chương trình MBA di chuyển tới khởi nghiệp, những nhà doanh nghiệp tương lai này sẽ làm gì? Một sinh viên giải thích: “Chúng em muốn trở thành ai đó như Bill Gates và cúng tặng tiền của chúng m cho từ thiện giống như điều ông ấy đã làm. Trong nhiều năm chúng em đã quan sát thế hệ già hơn hội tụ chỉ vào tham lam và làm giầu bằng việc làm nhiều điều xấu cho mọi người và chúng em không muốn theo dấu chân đó. Chúng em muốn khác đi, chúng em muốn làm cái gì đó hữu dụng, và chúng em muốn thay đổi thế giới cho tốt hơn bằng việc áp dụng công nghệ như một giải pháp cho các vấn đề của xã hội thay vì kiếm cách làm giầu.”

English version

A new trend?

For hundreds years, people start companies; build them without any formal training. By the 20th century, the complexity of modern companies demanded that managers must be trained to follow a number of standards and procedures to manage large companies. In 1908, HarvardUniversity created the first Master of Business Administration (MBA) to fill the need to bring professional education to big companies. The MBA program standardized all essential elements of operating a company that managers needed to know such as cost, revenue, accounting, finance, strategy, operations and personnel management etc.

For years, the Master of Business Administration (MBA) is the “Dream degree” for students as it opens opportunities for people who want to go into management positions. However today with so many business graduates could not find work and the future of finance and banking industry is uncertain, the new trend is to train students to create their own business instead. According to a study by the Global Association of Business Schools, more business students are given up the hope of getting management job with big company and interest in becoming an entrepreneur so MBA programs are switching from management focus to entrepreneurship focus.

According to the Global Association of Business School, entrepreneurship has become more popular in MBA programs recently and many business schools are reducing finance and management classes and replace them with entrepreneurship classes. A business professor lamented: “With the financial crisis, banking and finance degrees are no longer attracted students, especially when there are so many unemployed graduates. Today most students want to be their own boss by starting their own company.” However, many entrepreneurship programs are still following the traditional method of lecturing, develop business plan, and economic theories rather than actual practice where students solve real situation. Many existing MBA programs are adding soft skills classes such as communication, team building, and sales marketing to the training programs.

However, there are many critics of this change as entrepreneurs is not a theory to be taught but an actual practice of developing skills sets, such as opportunity recognition, market testing, customers development, and venture startup. To do that, business skills are not enough but it must be combined with other skills in science and technology to develop technology startups. This multidisciplinary approach has been used successful at CMU and Stanford where group of students from different areas such as engineering, sciences, technology, and business work together to come up with new ideas and start their own company.

For several decades, the two most popular classes at Harvard are “Introductory Economics” and “Financial management” but since 2009, the “Introductory computer science” has become the most popular among students. It seemed that every student is taking this course. Although “Introductory economics” is still popular and ranked second but “Financial management” is being replaced by another course. A professor said: “I am not surprised why many students are interested in computer class because technology is where the jobs are and where future opportunities are. But I am surprised that “Classical Chinese Ethical and political theory” is becoming the third popular class at Harvard. Why more students want to learn about Confucius, Lao Tzu, Meng Tzu, Chang Tzu, and Sun Tzu and how they solve problems of China thousand years ago?” A student explained: “This course give us something new, it is a “life changing” materials that we never been exposed to. We feel that after decades of greed, scams, dishonesty that brings us the financial crisis, people is realizing that we need ethics, we need something to live by, and we need to go back to justice, moral and ethics.”

It is important to note that what happen at Harvard often influences other universities as this top school often sets the trends. It seems that there is an increasing realization among students, both at Harvard and other universities, that the MBA trainings have placed so much attention to finance, profits but forget about ethics and other moral aspects which resulted in a generation of greedy managements, dishonest bankers and financiers. They have created disasters such as the collapsing of the housing market, the financial crisis that is now spreading and creates economic recessions all over the world. That is why training programs must go back and pay attention to the good of the entire society instead of the wealth of a few and the current trend only reflect what the younger generations are thinking.”

The question is what computer science and classical ethics will bring to future generation? How does something very old like classical books of Confucius and Lao Tzu can be taught with something new such as Big Data and Cloud computing? As MBA program is moving toward entrepreneurship, what are these future entrepreneurs will do? A student explained: “We want to become someone like Bill Gates and donate our money to charity just like what he did. For years we watched the older generation focused on greed and getting rich by doing many bad things to people and we do not want to follow that foot step. We want to be difference, we want to do something useful, and we want to change the world to be better by applying technology as a solution to society’s problems rather than to get rich.”


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ nơi máy tính là thông thường và được dùng trong mọi doanh nghiệp. Do đó, bằng cấp cử nhân trong lĩnh vực công nghệ như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, hay Quản lí hệ thông tin là then chốt để mở ra những cánh cửa cho nhiều cơ hội nghề nghiệp.
2

Kỹ năng tính toán đám mây

Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.
3

Thực tập

Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm được việc làm vì họ không có kinh nghiệm. Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc.
4

Lời khuyên khác cho sinh viên

Làm sao chắc được rằng em sẽ có việc làm khi tốt nghiệp? Em có thể làm gì để cải tiến cơ hội có được việc làm tốt của em?
5

Người quản lý dự án

Về lí thuyết, mọi người quản lí dự án đều làm kiểu các nhiệm vụ tương tự dù dó là quản lí một cơ xưởng, một tổ chức, một nhà hàng, hay phát triển phần mềm. Trong thực tế việc thực hiện khác nhau tuỳ theo kiểu công việc.

Hệ thống giáo dục mới phần 2

Với một số người, Môn học trực tuyến mở cho đại chúng – Massive Open Online Courses (MOOCs) là cuộc “cách mạnh” trong giáo dục đại học mà có thế phá vỡ giáo dục truyền thống.

Hệ thống giáo dục mới phần 1

Ngày nay trên khắp thế giới, có hàng triệu cơ hội việc làm mới được tạo ra cung cấp hứa hẹn về thịnh vượng nhưng hàng triệu người không thể có được chúng vì họ không có giáo dục và kĩ năng cần thiết.

Tại sao bạn phải học?

Tại sao bạn phải học và đưa mọi nỗ lực vào việc học khi bạn vẫn còn trẻ và tràn đầy cuộc sống?

Phòng vấn việc làm: Cảnh quan khác

Thomas Lewis là một người quản lí việc thuê người cho một công ti phần mềm lớn ở Mĩ, anh thường tới CMU để tuyển sinh viên cho công ti. Tuần trước tôi đã mời anh ấy nói chuyện về kĩ thuật phỏng vấn cho sinh viên của tôi.

Đối thoại với con về nghề nghiệp

Điều quan trọng cho bố mẹ và con cái là có đối thoại về lập kế hoạch nghề nghiệp. Đối thoại nghĩa là việc trao đổi ý kiến nơi cả hai bên lắng nghe lẫn nhau và thăm dò các tuỳ chọn.

Việc học và việc làm

Nhiều thầy giáo không có ý tưởng về số phần trăm người tốt nghiệp có được việc làm có liên quan tới lĩnh vực học tập của học sinh vì ưu tiên của họ là dạy, KHÔNG phải là giúp sinh viên tìm việc làm.

Ghi danh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin ở đại học Mỹ

Năm 2013 chương trình công nghệ thông tin (CNTT) như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm và Quản lí hệ thông tin đang kinh qua con số kỉ lục đơn xin học và nhiều người tốt nghiệp trung học đang ghi danh vào khu vực tăng trưởng nhanh.

Để có cuộc phỏng vấn việc làm

Có hai yếu tố quan trọng mà người tốt nghiệp đại học tìm việc làm phải chú ý: Bản lí lịch và cuộc phỏng vấn việc làm.

Người tốt nghiệp thất nghiệp

Blog GS John VU - GS John Vu - 22/02/2024 13:00
Tôi mới đọc một báo cáo về người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp ở châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia v.v.) nơi có trên 18 triệu người tốt nghiệp không thể tìm được việc làm.

Những tính năng ẩn về Tin nhắn trên iOS 17 mà có thể bạn chưa biết

Kỹ năng - Phạm Thái Học - 22/02/2024 12:00
Nếu bạn thường xuyên sử dụng Tin nhắn trên iOS 17 thì đây là những tính năng thú vị có thể bạn chưa biết đến.

Truyện Kim Dung - Chỉ người này mới có thể là sư phụ của Tiêu Viễn Sơn

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 22/02/2024 11:00
Hóa ra, sư phụ của Tiêu Viễn Sơn là người từng đào tạo ra nhiều đại cao thủ trong giới võ lâm.

Từ phim Mai của Trấn Thành: Gia đình không hạnh phúc "hại" cuộc đời con thế nào?

Điện ảnh - Đông - 22/02/2024 10:00
Ai đó đã từng nói rằng: "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ".

Tài chính cho mọi người - Chìa khóa giúp bạn độc lập tài chính

Từ sách - Phim - FN - 22/02/2024 09:00
Nếu bạn đang phải vật lộn với tiền bạc, cảm thấy không có đủ số tiền mình muốn hay không kiểm soát được tài chính cá nhân… cuốn sách “Tài chính cho mọi người” sẽ giúp bạn tháo gỡ khúc mắc và có cái nhìn khác đi về tiền bạc.

Nhìn lại 2023: Những cuốn sách Hạt giống tâm hồn hay nhất giúp nuôi dưỡng tâm hồn

Tủ sách - YÊN VŨ - 22/02/2024 08:00
Những câu chuyện trong "Gieo hạt mầm tử tế", "Những chồi non hy vọng", "Nắng ấm sau mưa"... tuy bình dị, đơn giản nhưng sẽ là nguồn động viên và truyền cảm hứng giúp bạn vượt qua những chuỗi ngày khó khăn trong cuộc sống.

Kỹ năng tính toán đám mây

Blog GS John VU - GS John Vu - 21/02/2024 13:00
Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.

Một số công cụ có thể giúp ngăn chặn nội dung deepfake khiêu dâm

Kỹ năng - Sơn Vân - 21/02/2024 12:00
Nội dung deepfake khiêu dâm là vấn đề lớn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

'Drag queen' gốc Việt diện áo dài trắng tại lễ trao giải People's Choice 2024

Giải trí - Nhật Hạ - 21/02/2024 11:00
Tại lễ trao giải People's Choice diễn ra vào sáng 19.2, theo giờ Việt Nam, Plastique Tiara - drag queen người Mỹ gốc Việt gây chú ý khi mặc chiếc áo dài trắng truyền thống Việt Nam.

Gia đình muốn phát triển giàu có cần phải làm được 15 điều này

Kỹ năng - Trung Hạ - 21/02/2024 10:00
Một gia đình hòa thuận và giàu có cần phải được xây dựng bởi nỗ lực của tất cả thành viên. Phát triển thì gian nan, nhưng hủy hoại thì chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu làm được 20 điều dưới đây, gia hảo đoàn viên, vững như bàn thạch.

7 đạo lý từ phim Mai: Từng trải và từng đau mới nhận ra hết loạt ẩn ý này của Trấn Thành!

Điện ảnh - Chi Chi - 21/02/2024 09:00
Mai có một "rổ" đạo lý, không đao to búa lớn, nhưng đủ thấm.

Bộ truyện tranh thiếu nhi Mijade - Cùng bé khám phá bộ sách 'Thế giới diệu kỳ'

Tủ sách - Quìn - 21/02/2024 08:00
Bộ truyện tranh thiếu nhi từ Mijade Publication dành cho các bé từ 6 đến 11 tuổi, sẽ đưa bé vào thế giới giả tưởng diệu kỳ và gặp những sinh vật huyền bí.

Thực tập

Blog GS John VU - GS John Vu - 20/02/2024 12:00
Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm được việc làm vì họ không có kinh nghiệm. Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc.

‘Người tình AI’ không chỉ độc hại mà còn đánh cắp dữ liệu người dùng

Thư giãn - Cẩm Bình - 20/02/2024 11:00
Tổ chức phi lợi nhuận The Mozilla Foundation qua nghiên cứu phát hiện các ứng dụng “người tình trí tuệ nhân tạo (AI)” không những độc hại mà còn liên tục đánh cắp dữ liệu người dùng.

Đến 40 tuổi, tôi mới hiểu cách sinh tồn trong xã hội đầy thách thức

Suy ngẫm - Ứng Hà Chi - 20/02/2024 10:00
Đây là những quy tắc mà bạn cần nắm rõ trong cuộc sống để tránh đi phải đường vòng trong vài năm.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 6, 23/02/2024