Hệ thống giáo dục mới phần 2

GS John Vu04/01/2024 09:00
Hệ thống giáo dục mới phần 2

Với một số người, Môn học trực tuyến mở cho đại chúng – Massive Open Online Courses (MOOCs) là cuộc “cách mạnh” trong giáo dục đại học mà có thế phá vỡ giáo dục truyền thống.

Mặc dầu các môn học trực tuyến đã có từ nhiều năm nhưng mãi tới năm 2011 khi Sebastian Thrun và Peter Norvig của đại học Stanford University đưa ra các môn học trực tuyến trong Học máy (trí tuệ nhân tạo) với 160,000 sinh viên ghi danh, toàn thể hệ thống giáo dục bị rung chuyển.

Nó bắt đầu với tin đồn rằng Google cần công nhân có kĩ năng trong Học máy (Trí tuệ nhân tạo) nhưng không thể tìm được đủ người cho nên nó sẽ thuê sinh viên giỏi nhất, người hoàn thành môn học trực tuyến này. Google xác nhận rằng nó thực tế đã tài trợ cho môn học trực tuyến dựa trên nhu cầu của nó và Norvig là giám đốc nghiên cứu của Google, và Thrun chịu trách nhiệm cho GoogleX, nơi sáng tạo ra xe ô tô tự lái và Kính Google máy tính đeo được. Khi hai giáo sư Stanford hàng đầu này cũng làm việc cho Google đã tạo ra môn học trực tuyến, nhiều người để ý tới. Thuật ngữ “Trực tuyến cho quần chúng” được tạo ra khi các giáo sư Harvard khác bắt đầu đưa các môn học của họ lên trực tuyến với hàng nghìn sinh viên ghi danh; phong trào MOOC bùng nổ và bắt đầu cuộc cách mạng giáo dục.

Vì MOOC là mở cho mọi người mà không tính tiền gì, nó hấp dẫn hàng triệu sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Dự lớp có thể là sinh viên đại học, học sinh trung học, các thầy khoa đại học, cũng như người đang làm việc muốn học các kĩ năng mới. Khi nhiều sinh viên thế nhiệt tình với cách tiếp cận này về “Giáo dục dành cho tất cả”, những người lãnh đạo giáo dục truyền thống bắt đầu lo lắng về “chương trình giáo dục tốt nhất” được dạy bởi “các giáo sư giỏi nhất trong lĩnh vực” mà không tính tiền và mở cho mọi người. Có nhiều tranh luận về cách tiếp cận MOOC, một số người thích nó và một số ghét nó nhưng mọi người đều đồng ý rằng MOOC sẽ thay đổi lớn cho hệ thống giáo dục.

Hiện thời MOOC không cấp bằng trong khi các đại học truyền thống cấp bằng đại học nhưng vấn đề là cái gì sẽ xảy ra nếu trong tương lai khi MOOC có thể cấp bằng? Điều gì sẽ xảy ra nếu MOOC cung cấp các kĩ năng mà công nghiệp cần và cấp bằng? Một nhà phân tích giáo dục than: “Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là chấm dứt của giáo dục truyền thống và là thắng lợi cho công nghiệp và sinh viên.” Ông ấy còn đi xa hơn và dự báo: “Trong trường hợp đó, phần lớn các đại học sẽ phá sản khi sẽ có ít sinh viên dự đại học truyền thống mà hầu hết sẽ đi học MOOC. Sẽ có thất nghiệp lớn trong các giáo sư đại học vì họ sẽ không có khả năng cạnh tranh với các đại học toàn cầu hàng đầu, nơi có thể dạy hàng trăm nghìn sinh viên.”

Một nhà phân tích khác tranh cãi về khái niệm đó: “Hiện thời phần lớn các môn học MOOC đều được dạy trong tiếng Anh điều sẽ chỉ có lợi cho sinh viên nói tiếng Anh. Phần còn lại những sinh viên không nói tiếng Anh sẽ vẫn phải tham dự đại học dạy trong tiếng mẹ đẻ của họ. MOOC không thể cạnh tranh cho những sinh viên này.” Nhà phân tích khác đồng ý: “Vấn đề mà hệ thống giáo dục phải đương đầu là phức tạp. Không có cách sửa chữa dễ dàng, việc cho các môn trực tuyến đáp ứng nhu cầu công nghiệp chỉ là giải pháp tạm thời nhưng nó sẽ không giải quyết vấn đề. Mục đích của giáo dục không phải là về kĩ năng mà là về phát triển người có tri thức, trách nhiệm và trưởng thành trong đó MOOC không thể giải quyết được.”

Một nhà phân tích giáo dục dự báo: “Ngày nay MOOC sẽ cạnh tranh đầu tiên với nhiều đại học trực tuyến. Trong tương lai gần nhiều đại học trực tuyến sẽ ra khỏi kinh doanh vì tại sao phải trả tiền học trực tuyến khi bạn có thể có được giáo dục trực tuyến được dạy bởi các giáo sư hàng đầu từ các trường hàng đầu mà không phải trả cái gì? Chỉ khi những đại học trực tuyến này mất đi rồi, thì MOOC có thể cạnh tranh với các đại học truyền thống nhưng điều đó sẽ không xảy ra sớm.”

Ông ấy khuyên: “Các đại học truyền thống phải thay đổi nhanh chóng bằng việc hội tụ vào ít khu vực hơn, nhấn mạnh vào tri thức và kĩ năng mà công nghiệp cần và phát triển công nhân kĩ năng cạnh tranh với MOOC để sống còn, nếu họ không làm thì họ sẽ đối diện với cùng tình huống như các đại học trực tuyến. MOOC có thể không phá huỷ các đại học truyền thống nhưng sẽ buộc họ phải thay đổi.” Ông ấy cũng lưu ý rằng trong sáu tháng đầu năm 2013, nhiều đại học trực tuyến đã đóng cửa do thiếu sinh viên và nhiều đại học truyền thống bắt đầu nhìn một cách nghiêm chỉnh vào việc nâng cấp chương trình đào tạo của họ.

Tháng 2/2013 Hội đồng giáo dục Mĩ khuyến cáo rằng các thành viên của nó nên chấp nhận tín chỉ từ các môn MOOC và đề nghị rằng MOOC được thừa nhận như các môn học đại học chính thức nhưng nhiều đại học có khác khoa phát triển các môn MOOC không đồng ý vì họ vẫn làm ra tiền từ sinh viên chính qui. Tuy nhiên đề nghị này được hoan nghênh bởi nhiều công ti như phương hướng đúng trong giáo dục.

Nhiều quan chức điều hành công ti lớn nói họ đang nghiên cứu trong MOOC vì các môn này hỗ trợ cho nhu cầu của họ về phát triển công nhân có kĩ năng. Trong số họ có Bill Gates (Microsoft), Sergey Brin, Larry Page, Eric Schmidt (Google) những người ca ngợi nỗ lực của các đại học như Stanford, Harvard, MIT, Đại học Pennsylvania, Đại học Texas tại Austin, Đại học California tại Berkeley phát triển các môn học cho MOOC. Bill Gates nói với báo chí rằng ông ấy bảo con ông ấy học các môn tại Khan Academy và tài trợ cho trường này để phát triển thêm các môn trong khoa học, toán học và công nghệ.

Liệu MOOC có thay đổi giáo dục truyền thống hay không thì vẫn còn được tranh cãi nhưng trong vài tháng qua một số môn MOOC bắt đầu cấp chứng chỉ và nhiều công ti công bố rằng họ sẽ coi người xin việc có chứng chỉ MOOC là thay thế cho bằng cấp. Khi phong trào MOOC vẫn còn đang tiến hoá và thay đổi nhanh chóng nhưng mỗi tháng, đều có công bố mới về nhiều giáo sư gia nhập MOOC và nhiều công ti hỗ trợ MOOC. Một giáo sư kết luận: “Vấn đề chỉ là thời gian thôi; toàn thể hệ thống giáo dục toàn cầu sẽ bị phá vỡ. Nếu bạn không thay đổi nhanh, bạn sẽ bị loại bỏ và có thể là hệ thống giáo dục truyền thống tồn tại trong hàng nghìn năm sẽ bị thay thế bởi phát kiến và công nghệ.”

English version

The new education systen part 2

To some people, Massive Open Online Courses (MOOCs) is a “revolution” in college education that may disrupt the traditional education. Although online courses have been around for many years but until 2011 when Sebastian Thrun and Peter Norvig of StanfordUniversity offered an online courses in Machine learning (artificial intelligence) with 160,000 students enrolled, the entire education system was shaken up.

It began with a rumor that Google needed skilled workers in Machine Learning (Artificial Intelligence) but could not find enough of them so it will hire best students who complete this online course. Google confirmed that it actually funded the online course based on its needs and Norvig is Google’s director of research, and Thrun is responsible for GoogleX, which created the self-driving car and the Google Glass wearable computer. When two top Stanford professors also work for Google created courses online, many people took notice. The term “Massive Online” was created as other Harvard professors began to put their courses online with thousands of students enrolled; the MOOCs movement exploded and started an education revolution

Since MOOCs are opened to all people without charging anything, it attracts million of students from all over the world. Attendance may be college students, high school students, university faculties, as well as working people who want to learn new skills. When so many students were enthusiastic about this approach of “Education for all”, traditional education leaders began to worry about “The best education program” taught by “The best professors in the field” but without charging money and open for everyone. There are many debates about the MOOCs approach, some like it and some hate it but everybody agrees that MOOC will change the education system significantly.

Currently MOOCs does not offer degree when traditional universities offer college degree but the question is what will happen if in the future when MOOC may offer college degree? What will happen if MOOCs offers the skills that industry needs and offer degree? An education analyst laments: “If it happens, it will be the end of traditional education and a victory for the industry and the students.” He also goes further and predicts: “In that case, most universities will bankrupt as there will be fewer students who attend traditional university but most will go to study MOOCs. There will be massive unemployment among college professors because they will not be able to compete with top global professors who can teach hundred thousands of students.”

Another analyst disputes that notion: “Currently most MOOC courses are taught in English which will only benefit English speaking students. The rest of non-English speaking students will still have to attend universities that taught in their native languages. MOOCs cannot compete for these students.”Other analyst agreed: “The problems confronting the education system are complex. There is no easy fix, by giving online courses that meet the need of the industry is only a temporary solution but it will not solve the problems. The goal of education is not about skills but also about developing knowledgeable, responsible, and mature adults in which MOOC cannot solve.”

An education analyst predicts: “Today MOOCs will compete with many online universities first. In the near future many online universities will go out of business because why pay to study online when you can get an online education taught by top professors from top schools without paying anything? Only when these online universities are gone, then MOOC may compete with traditional universities but it will not happen soon.” He advises: “Traditional universities must change quickly by focus on fewer areas, emphasizes on knowledge and skills that industry needs and develops skills workers to compete with MOOCs in order to survive, if they do not then they will face the same situation as the online universities. MOOCs may not destroy traditional universities but it will force them to change.” He also note that in the first six months of 2013, several online universities were closed due to lack of students and many traditional universities began to look seriously into upgrade their training programs.

In February 2013 the American Council on Education recommended that its members accept credit from MOOC courses and proposed that MOOCs being recognized as an official university’s courses but many universities whose faculties developed MOOC courses disagreed because they are still making money from regular students. However the proposal is hailed by many companies as the right direction in education. Many large company executives said they are investing in MOOCs as these courses support their needs of developing skilled workers. Among them are Bill Gates (Microsoft), Sergey Brin, Larry Page, Eric Schmidt (Google) who praised the efforts of universities such as Stanford, Harvard, MIT, Univ. of Pennsylvania, Univ. Texas at Austin, Univ. California at Berkeley to develop courses for MOOC. Bill Gates told newspapers that he told his children to take courses at Khan Academy and funded this school to develop more courses in science, math and technology.

Whether MOOC will change traditional education or not is still being debated but in the past few months some MOOC courses began to offer certificates and many companies announced that they will consider job applicants with MOOC certificates instead of degrees. As the MOOC movement is still evolving and changing fast but each month, there is new announcement about more professors joining MOOC and more companies are supporting MOOC. A professor concluded: “It is just a matter of time; the entire global education system will be disrupted. If you do not change fast, you will be eliminated and it is likely that the traditional education system that exists for thousand years will be replaced by innovation and technology.”

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ nơi máy tính là thông thường và được dùng trong mọi doanh nghiệp. Do đó, bằng cấp cử nhân trong lĩnh vực công nghệ như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, hay Quản lí hệ thông tin là then chốt để mở ra những cánh cửa cho nhiều cơ hội nghề nghiệp.
2

Kỹ năng tính toán đám mây

Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.
3

Thực tập

Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm được việc làm vì họ không có kinh nghiệm. Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc.
4

Lời khuyên khác cho sinh viên

Làm sao chắc được rằng em sẽ có việc làm khi tốt nghiệp? Em có thể làm gì để cải tiến cơ hội có được việc làm tốt của em?
5

Người quản lý dự án

Về lí thuyết, mọi người quản lí dự án đều làm kiểu các nhiệm vụ tương tự dù dó là quản lí một cơ xưởng, một tổ chức, một nhà hàng, hay phát triển phần mềm. Trong thực tế việc thực hiện khác nhau tuỳ theo kiểu công việc.

Hệ thống giáo dục mới phần 1

Ngày nay trên khắp thế giới, có hàng triệu cơ hội việc làm mới được tạo ra cung cấp hứa hẹn về thịnh vượng nhưng hàng triệu người không thể có được chúng vì họ không có giáo dục và kĩ năng cần thiết.

Tại sao bạn phải học?

Tại sao bạn phải học và đưa mọi nỗ lực vào việc học khi bạn vẫn còn trẻ và tràn đầy cuộc sống?

Phòng vấn việc làm: Cảnh quan khác

Thomas Lewis là một người quản lí việc thuê người cho một công ti phần mềm lớn ở Mĩ, anh thường tới CMU để tuyển sinh viên cho công ti. Tuần trước tôi đã mời anh ấy nói chuyện về kĩ thuật phỏng vấn cho sinh viên của tôi.

Đối thoại với con về nghề nghiệp

Điều quan trọng cho bố mẹ và con cái là có đối thoại về lập kế hoạch nghề nghiệp. Đối thoại nghĩa là việc trao đổi ý kiến nơi cả hai bên lắng nghe lẫn nhau và thăm dò các tuỳ chọn.

Việc học và việc làm

Nhiều thầy giáo không có ý tưởng về số phần trăm người tốt nghiệp có được việc làm có liên quan tới lĩnh vực học tập của học sinh vì ưu tiên của họ là dạy, KHÔNG phải là giúp sinh viên tìm việc làm.

Ghi danh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin ở đại học Mỹ

Năm 2013 chương trình công nghệ thông tin (CNTT) như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm và Quản lí hệ thông tin đang kinh qua con số kỉ lục đơn xin học và nhiều người tốt nghiệp trung học đang ghi danh vào khu vực tăng trưởng nhanh.

Để có cuộc phỏng vấn việc làm

Có hai yếu tố quan trọng mà người tốt nghiệp đại học tìm việc làm phải chú ý: Bản lí lịch và cuộc phỏng vấn việc làm.

Tương lai của giáo dục

Sau khi tôi viết bài về các môn học trực tuyến mở cho đại chúng – Massive Open Online Courses (MOOCs), nhiều sinh viên viết cho tôi và cám ơn tôi vì cung cấp thông tin hữu dụng nhưng một số người bày tỏ hoài nghi của họ về giá trị của MOOC.

Người tốt nghiệp thất nghiệp

Blog GS John VU - GS John Vu - 22/02/2024 13:00
Tôi mới đọc một báo cáo về người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp ở châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia v.v.) nơi có trên 18 triệu người tốt nghiệp không thể tìm được việc làm.

Những tính năng ẩn về Tin nhắn trên iOS 17 mà có thể bạn chưa biết

Kỹ năng - Phạm Thái Học - 22/02/2024 12:00
Nếu bạn thường xuyên sử dụng Tin nhắn trên iOS 17 thì đây là những tính năng thú vị có thể bạn chưa biết đến.

Truyện Kim Dung - Chỉ người này mới có thể là sư phụ của Tiêu Viễn Sơn

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 22/02/2024 11:00
Hóa ra, sư phụ của Tiêu Viễn Sơn là người từng đào tạo ra nhiều đại cao thủ trong giới võ lâm.

Từ phim Mai của Trấn Thành: Gia đình không hạnh phúc "hại" cuộc đời con thế nào?

Điện ảnh - Đông - 22/02/2024 10:00
Ai đó đã từng nói rằng: "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ".

Tài chính cho mọi người - Chìa khóa giúp bạn độc lập tài chính

Từ sách - Phim - FN - 22/02/2024 09:00
Nếu bạn đang phải vật lộn với tiền bạc, cảm thấy không có đủ số tiền mình muốn hay không kiểm soát được tài chính cá nhân… cuốn sách “Tài chính cho mọi người” sẽ giúp bạn tháo gỡ khúc mắc và có cái nhìn khác đi về tiền bạc.

Nhìn lại 2023: Những cuốn sách Hạt giống tâm hồn hay nhất giúp nuôi dưỡng tâm hồn

Tủ sách - YÊN VŨ - 22/02/2024 08:00
Những câu chuyện trong "Gieo hạt mầm tử tế", "Những chồi non hy vọng", "Nắng ấm sau mưa"... tuy bình dị, đơn giản nhưng sẽ là nguồn động viên và truyền cảm hứng giúp bạn vượt qua những chuỗi ngày khó khăn trong cuộc sống.

Kỹ năng tính toán đám mây

Blog GS John VU - GS John Vu - 21/02/2024 13:00
Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.

Một số công cụ có thể giúp ngăn chặn nội dung deepfake khiêu dâm

Kỹ năng - Sơn Vân - 21/02/2024 12:00
Nội dung deepfake khiêu dâm là vấn đề lớn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

'Drag queen' gốc Việt diện áo dài trắng tại lễ trao giải People's Choice 2024

Giải trí - Nhật Hạ - 21/02/2024 11:00
Tại lễ trao giải People's Choice diễn ra vào sáng 19.2, theo giờ Việt Nam, Plastique Tiara - drag queen người Mỹ gốc Việt gây chú ý khi mặc chiếc áo dài trắng truyền thống Việt Nam.

Gia đình muốn phát triển giàu có cần phải làm được 15 điều này

Kỹ năng - Trung Hạ - 21/02/2024 10:00
Một gia đình hòa thuận và giàu có cần phải được xây dựng bởi nỗ lực của tất cả thành viên. Phát triển thì gian nan, nhưng hủy hoại thì chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu làm được 20 điều dưới đây, gia hảo đoàn viên, vững như bàn thạch.

7 đạo lý từ phim Mai: Từng trải và từng đau mới nhận ra hết loạt ẩn ý này của Trấn Thành!

Điện ảnh - Chi Chi - 21/02/2024 09:00
Mai có một "rổ" đạo lý, không đao to búa lớn, nhưng đủ thấm.

Bộ truyện tranh thiếu nhi Mijade - Cùng bé khám phá bộ sách 'Thế giới diệu kỳ'

Tủ sách - Quìn - 21/02/2024 08:00
Bộ truyện tranh thiếu nhi từ Mijade Publication dành cho các bé từ 6 đến 11 tuổi, sẽ đưa bé vào thế giới giả tưởng diệu kỳ và gặp những sinh vật huyền bí.

Thực tập

Blog GS John VU - GS John Vu - 20/02/2024 12:00
Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm được việc làm vì họ không có kinh nghiệm. Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc.

‘Người tình AI’ không chỉ độc hại mà còn đánh cắp dữ liệu người dùng

Thư giãn - Cẩm Bình - 20/02/2024 11:00
Tổ chức phi lợi nhuận The Mozilla Foundation qua nghiên cứu phát hiện các ứng dụng “người tình trí tuệ nhân tạo (AI)” không những độc hại mà còn liên tục đánh cắp dữ liệu người dùng.

Đến 40 tuổi, tôi mới hiểu cách sinh tồn trong xã hội đầy thách thức

Suy ngẫm - Ứng Hà Chi - 20/02/2024 10:00
Đây là những quy tắc mà bạn cần nắm rõ trong cuộc sống để tránh đi phải đường vòng trong vài năm.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 6, 23/02/2024