Big Data trong thị trường cạnh tranh

GS John Vu22/11/2023 12:00
Big Data trong thị trường cạnh tranh

Một người quản lí hỏi: “Có cách nào tốt hơn để giải thích về Big Data không? Nhiều người đang nói về nó nhưng tôi không thấy nhu cầu hay ích lợi gì về nó cả? Xin thầy giải thích.”

Đáp: Thuật ngữ “Big Data” được dùng để mô tả cho tình huống khối lượng dữ liệu là lớn hơn nhiều và phức tạp hơn nhiều so với chỗ lưu giữ hiện thời hay công cụ vẫn dùng để xử lí nó. Trong quá khứ, phần lớn dữ liệu được xác định, thu thập, tổ chức và lưu giữ trong cơ sở dữ liệu nơi các công cụ quản lí dữ liệu có thể truy nhập, cập nhật, phân tích và tổ chức chúng thành thông tin có giá trị cho mục đích trinh sát doanh nghiệp.

Ngày nay phần lớn các qui trình doanh nghiệp được tự động hoá; internet kết nối mọi thứ; và nhiều người hơn đang dùng phương tiện xã hội v.v. Có nhiều dữ liệu hữu dụng có thể được khai phá cho trinh sát doanh nghiệp. Tuy nhiên dữ liệu từ internet, phương tiện xã hội, di động, tính toán, cảm biến tín hiệu v.v. không được xác định, một số có cấu trúc nhưng nhiều dữ liệu không cấu trúc, nó không thể được khai phá bằng việc dùng công cụ khai phá dữ liệu hiện hành. Vì có quá nhiều dữ liệu (Khối lượng); từ nhiều nguồn (Đa dạng); và thay đổi rất nhanh (Gia tốc), rất khó xác định, thu thập, lưu giữ, truy nhập và tổ chức bằng việc dùng cơ sở dữ liệu hay công cụ truyền thống để thu lấy thông tin có giá trị cho mục đích trinh sát doanh nghiệp.

Về truyền thống, mọi công ti đều thu thập dữ liệu doanh nghiệp như thu nhập, chi phí, lương, lợi nhuận, khách hàng, nhà cung cấp, và xu hướng thị trường trên cơ sở hàng ngày hay hàng tuần. Ngày nay với tự động hoá qui trình, cùng những dữ liệu này tới nhanh chóng trong mọi giây, mọi phút, hay mọi giờ cho nên chúng tràn ngập chỗ lưu giữ và công cụ phần mềm xử lí chúng. Phân tích khối lượng dữ liệu lớn này và phân tách dữ liệu “có giá trị” với dữ liệu “tiếng ồn” yêu cầu cách tiếp cận khác, kiểu lưu giữ khác, phương pháp khác, và công cụ khác và đó là lí do tại sao mọi người gọi nó là “Phân tích Big Data”.

Big Data có nhiều ích lợi nhưng hiển nhiên nhất là nó cho người ra quyết định thông tin có giá trị cho ưu thế doanh nghiệp mà trinh sát doanh nghiệp truyền thống không thể làm được. Khi doanh nghiệp trực tuyến (e-business) bắt đầu vài năm trước, các công ti thu thập dữ liệu như thu nhập, chi phí, và giao tác một cách tự động bởi vì mọi thứ đều được thực hiện bởi máy tính. Phần lớn các công ti đều dùng những dữ liệu này cho quyết định quản lí như nâng giá, hạ giá tuỳ theo nhu cầu và cung cấp.

Tuy nhiên một số công ti đi xa hơn bằng việc phân tích những dữ liệu này để biết nhiều hơn về thói quen mua hàng của khách hàng. Chẳng hạn, Amazon thu thập mọi đơn mua hàng của khách hàng, phân tích chúng và biết nhiều về thói quen mua của khách hàng. Amazon biết khách hàng thích gì, họ muốn gì rồi khuyến cáo họ mua nhiều hơn bằng việc có những gợi ý kiểu như “Nếu bạn mua cái này thì bạn có thể thích cái này …” hay “Phần lớn khách hàng mua cái này cũng mua cái kia …”

Ngày nay Amazon có hàng petabytes dữ liệu được thu thập trong hệ thống CNTT của họ. Với hàng trăm triệu khách hàng truy nhập và mua các thứ, họ thu được thói quen mua của mọi người và biết khách hàng muốn gì cho nên họ sẽ gửi emails trực tiếp cho khách hàng để quảnh cáo chỉ điều khách hàng thích và tăng số bán lên 45% chỉ trong vài năm dùng phân tích Big Data. Bằng việc biết về khách hàng và điều họ muốn Amazon đã có khả năng khử bỏ được hầu hết các đối thủ cạnh tranh và chi phối kinh doanh trực tuyến. Ngày nay Amazon đã trở thành công ti trực tuyến số một trên thế giới.

Với mạng xã hội, các công ti có thể thu thập dữ liệu có giá trị phụ thêm bằng việc biết ai đang nói với ai trong mạng xã hội và hiểu xu hướng trong những người này, họ thích gì, họ quan tâm tới cái gì v.v. Tất cả họ đều có thể là khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp.

Với dữ liệu mua sắm qua thẻ tín dụng, các công ti có thể thu thập dữ liệu về ai làm kinh doanh với ai và thu hút khách hàng thêm; các công ti cũng thu thập dữ liệu trên các websites mà mọi người đang tới thăm qua việc bấm chuột của họ để nhận diện khách hàng tiềm năng và quảng cáo cho sản phẩm của họ tương ứng; các công ti thu thập dữ liệu về ai đang ảnh hưởng bằng việc quảng cáo nào đó qua việc bấm vào quảng cáo để xác định quảng cáo nào hiệu quả hơn; các công ti thu thập dữ liệu về nơi khách hàng đang đứng trong cửa hàng qua dữ liệu định vị GPS di động để gửi tin nhắn và cho họ thoả thuận mua bán đặc biệt để làm cho họ mua nhiều hơn vân vân. Bằng việc có mọi dữ liệu được thu thập và phân tích, các công ti có thể phát triển những ưu thế doanh nghiệp nào đó để cho họ có thể bán được một cách hiệu quảy hơn.

Ngày nay các hãng hàng không, khách sạn, cho thuê xe, đặt chuyến du lịch v.v tất cả đều cố cải tiến kinh doanh của họ bằng việc dùng Big data để dự báo đặt giá, ý kiến khách hàng, khuyến cáo, xu hướng thị trường v.v.  Không có phân tích Big Data thời gian thực phức tạp, các công ti không thể cạnh tranh hiệu quả trong thế giới cạnh tranh cao độ này.

English version

Big Data in the competitive market

A manager asked: “Is there a better way to explain Big Data? Many people are talking about it but I do not see a need or any benefits for it? Please explain.”

Answer: The term “Big Data” is used to describe a situation where the volume of the data is much bigger and more complex than the current storage place or the tool that uses to process it. In the past, most data are defined, collected, organized and stored in database where data management tools can access, update, analyzed and organized them into valuable information for business intelligence purposes. Today most business processes are automated; the internet connects everything; and more people are using social media etc. there are a lot of useful data that can be mined for business intelligence. However data from the internet, social media, mobile, computing, signal sensors etc. are not defined, some are structured but many are unstructured, it cannot be mined using current data mining tools. Since there are too many of them (Volume); from many sources (Varieties); and they change very fast (Velocity), it is very difficult to define, collect, store, access and organize using traditional database or tools to gather valuable information for business intelligence purpose.

Traditionally, every company collects business data such as revenues, costs, sales, profits, customers, suppliers, and market trends on a daily or weekly basis. Today with process automation, these same data come in rapidly every second, every minute, or hour so they overwhelmed the storage and the software tools that process them. To analyze these massive data amount and to separate the “valuable” data from the “noisy” data requires different approach, different type of storage, different method, and different tools and that is why people called it “Big Data Analytics”.

Big Data has many benefits but the most obvious is it gives decision makers valuable information for business advantages that traditional business intelligence cannot do. When on line business (e-business) started several years ago, companies collected data such as revenues, costs, and transactions automatically because everything is done by a computer. Most companies are using these data for management decision such as raise price, drop price depending on the demand and supply. However some companies go further by analyzing these data to learn more about the buying habit of customers to create business advantage. For example, Amazon collects all customers’ purchases orders, analyzes them and knows more about customers’ buying habit. Amazon know what customers like, what they want then recommends them to buy more by having suggestion such as “If you buy this and then you may like this …” or “Most customers who buy this also buy that …” Today Amazon have petabytes of data collected in their IT systems. With hundred million of customers access and buy things they have everyone buying habit and know what they want so they will send emails directly to them to advertising only on what they like and increase sales by 45% in just few years using Big Data analytics. By knowing about customer and what they want Amazon was able to eliminate most competitors and dominates the online business. Today Amazon has become the number one on line company in the world.

With social networks, companies can collect additional valuable data by knowing who is talking to whom in the social network and understand the trends among these people, what they like, what they are concerned with etc. All of them could be potential customers for the business; With credit card purchasing data, companies can collect data on who are doing business with whom and solicit additional customers; companies also collect data on websites that people are visiting via their mouse click to identify potential customers and advertise their products accordingly; companies collect data on who are influencing by certain advertising via advertising click to determine which advertising is more effective; companies collect data on where customers are standing in a store via mobile GPS location data to send text messages and give them special deal to get them buy more and so on. By having all data collected and analyzed, companies can develop certain business advantages so they can sell more effectively.

Today airline, hotel, car rental, vacation tours, etc. all have tried to improve their business by using Big data to predict pricing, customer comments, recommendations, market trends, etc.  Without a sophisticated real-time Big Data analytics, companies can not compete effectively in this highly competitive world.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Việc quản lý dự án

Quản lí dự án phần mềm là việc khó.
2

Đại học

Tôi có nói chuyện với một người bạn là giáo sư đại học về cách thức đại học sử dụng ngân quĩ do chính phủ cấp. Anh ấy nói rằng ưu tiên thứ nhất là xây dựng kí túc xá, rồi cải thiện thư viện với nhiều sách hơn, cuối cùng mới tới phòng học.
3

Phần mềm

Hiện nay phần mềm không còn là sản phẩm đem bán ra thị trường nữa mà là nhân tố bản chất chi phối cuộc sống của mọi người và ảnh hưởng chủ chốt cho nền kinh tế toàn cầu.
4

Cơ hội tốt nghiệp

Một người bạn hỏi tôi về việc làm cho con mình sẽ tốt nghiệp vào tháng bẩy. Anh ấy muốn biết tôi tìm khả năng gì khi tôi thuê người vào làm việc cho công ti tôi.
5

Người quản lý dự án

Tôi có một người bạn vừa được đề bạt làm người quản lí dự án phần mềm. Anh ấy sung sướng bởi vì sau nhiều năm làm người lập trình, cuối cùng anh ấy cũng đạt được chức vụ mà anh ấy hằng mong muốn.

Kỹ năng Big Data

Một sinh viên hỏi tôi: “Em cần kĩ năng nào để làm việc trong khu vực Big Data?” “Em có thể học những kĩ năng này ở đâu?” Xin thầy lời khuyên.”

Tại sao vào đại học?

Một sinh viên viết: “Nhiều người tốt nghiệp đại học mà không thể tìm được việc làm; vậy tại sao vào đại học? Trường nghề có là chọn lựa tốt hơn không? Xin thầy lời khuyên.”

Cuộc chiến yên tĩnh về công nhân có kỹ năng

Trong hai trăm năm qua, các nước đã cạnh tranh và đánh nhau về các nguồn tài nguyên tự nhiên, nhưng ngày nay họ cạnh tranh và đánh nhau về công nhân có kĩ năng. Một cuộc chiến toàn cầu yên tĩnh về công nhân có kĩ năng đã diễn ra nhưng ít người để ý.

Bài học từ Estonia

Khi Estonia giành lại độc lập vào năm 1991, chỉ một phần ba dân số có điện thoại; chỉ các văn phòng chính phủ hay công ti lớn mới có máy tính cá nhân. Ít người thậm chí biết tới Internet hay nghe nói về Apple hay Microsoft.

Hành vi của sinh viên trong lớp

“Thầy xử lí thế nào khi sinh viên gửi email và nhắn tin điện thoại khi thầy đang giảng bài? Rồi những sinh viên xem YouTube trong lớp? Chúng ta có nên cấm họ đem các thiết bị điện tử vào lớp không? Xin thầy lời khuyên.”

Xu hướng mới: Khoán ngoài phần cứng, khoán trong phần mềm

Người ta dự đoán rằng trong vài năm nữa, phần lớn việc khoán ngoài phần mềm sẽ biến mất.

Trận chiến mới trong tính toán đám mây

Ngày nay “Tính toán mây” là “nóng” vì ngày càng nhiều công ti đang chuyển vào mây.

Tính toán đám mây: Miền mới, kỹ năng mới

Ngày nay nhiều công ti đang chuyển vào trong tính toán mây để giảm chi phí bằng việc tránh chi tiêu vào các cấu phần công nghệ thông tin (CNTT) hay nâng cấp kết cấu nền của riêng họ.

40 tác giả nổi tiếng nói gì về việc đọc sách

Kỹ năng - TĐ tổng hợp - 24/04/2024 11:00
Bất kỳ nhà văn vĩ đại nào cũng cần phải là một người ham đọc sách. Dưới đây là những câu nói của 40 tác giả nổi tiếng khi nói về việc đọc.

Nếu giỏi chụp ảnh bằng điện thoại và có kỹ năng photoshop, đây sẽ là công việc giúp giới trẻ kiếm bộn tiền

Phong cách sống - Nguyễn Phượng - 24/04/2024 10:00
Điện thoại thông minh không chỉ để giải trí, nó còn là phương tiện giúp nhiều bạn trẻ kiếm được một khoản thu nhập không nhỏ nhờ vào ứng dụng chụp ảnh.

Thích Đồng Tâm, 'từ bỏ' học vị, xuất gia viết sách giúp người an yên

Từ sách - Phim - Lưu Đình Long - VNN - 24/04/2024 09:00
“Mỗi một tác phẩm mang dấu ấn riêng về sự trải nghiệm Pháp (cuộc sống) vận hành theo từng giai đoạn khác nhau của quá trình tu học và chiêm nghiệm của bản thân tôi”, Đại đức Thích Đồng Tâm chia sẻ.

Nỗi đau này không thuộc về bạn - Khi nỗi đau cũng là một liều thuốc chữa lành

Từ sách - Phim - Quìn - 24/04/2024 08:00
Bởi nỗi đau cũng là một trong số những chất xúc tác giúp bạn kết nối với thế giới và trước khi bước vào kết nối rộng lớn ấy, bạn cần học cách kết nối với chính mình.

Phần mềm

Blog GS John VU - GS John Vu - 23/04/2024 12:00
Hiện nay phần mềm không còn là sản phẩm đem bán ra thị trường nữa mà là nhân tố bản chất chi phối cuộc sống của mọi người và ảnh hưởng chủ chốt cho nền kinh tế toàn cầu.

Ông Hoàng Nam Tiến: Đại học không phải cấp 4, hãy biến trí tuệ nhân tạo thành 'con sen', 'osin'

Kỹ năng - Ứng Hà Chi - 23/04/2024 11:00
Sinh viên cần bộc lộ khả năng làm chủ trí tuệ nhân tạo, tạo ra sự khác biệt chứ không phải dùng trí tuệ nhận tạo để tạo ra bài giải...

5 bí quyết giúp cuộc sống tiến vào trạng thái "ổn định"

Suy ngẫm - Trung Hạ - 23/04/2024 10:00
Sự thật về “ổn định” là gì? Gia đình có tài sản nhất định, cho dù gặp phải vấn đề gì cũng có thể giải quyết bằng số tiền này.

Bộ sách “Đủ duyên ta lại tương phùng” - Tìm bình yên trong từng ý niệm

Từ sách - Phim - Lan Phương - 23/04/2024 09:00
Những câu chữ trong bộ sách Đủ duyên ta lại tương phùng sẽ giúp độc giả có những phút dừng lại, chiêm nghiệm, từ đó, nhen lên trong lòng một chút ấm áp, thắp lên một chút bình an.

Người đàn bà trong tôi - Cô đơn trong chính gia đình mình

Từ sách - Phim - Đoàn Huy - 23/04/2024 08:00
Danh tiếng tạo nên thần tượng lớn và cũng chính danh tiếng khiến Britney Spears chìm trong khổ đau...

Sự phân chia công nhân công nghệ lớn lao

Blog GS John VU - GS John Vu - 22/04/2024 12:00
Với tấm bằng cử nhân về Khoa học máy tính, Rennie Sawade có thể kiếm việc làm dễ dàng trong ngành công nghệ phần mềm. Nhưng anh ta chỉ tìm được việc tạm thời, ngắn hạn kiểu như hợp đồng 5 tháng mà anh ta hiện đang làm tại một công ti ở Seattle.

Thầy giáo "Tây" đi bộ từ Hà Nội vào TPHCM gây quỹ 1 tỷ đồng cho trẻ nghèo

Truyền cảm hứng - Nguyễn Vy - DT - 22/04/2024 11:00
Bàn chân tứa máu, bầm dập, nhiều lần suýt mất mạng vì tai nạn khi đi bộ hơn 2.000 km từ Hà Nội vào TPHCM nhưng hai thầy giáo người nước ngoài đã hoàn thành hành trình, gây quỹ được gần 1 tỷ đồng.

Quan điểm ‘ngang ngược’ của người Do Thái về làm giàu: Cứ ‘bay lên’ trước, điều chỉnh tâm thái sau!

Suy ngẫm - Diệu Đan - 22/04/2024 10:00
Làm sai, tiền sẽ chảy đi nơi khác; làm đúng, tiền sẽ chảy vào túi. Đơn giản là vậy, nhưng khôg phải ai cũng kiên trì và quyết liệt hành động như người Do Thái.

Sát-na này là thiên thu - 8 hiểu biết để yêu thương không đau khổ

Từ sách - Phim - TĐ - 22/04/2024 09:00
Khi ta bắt đầu thương yêu một ai đó, hãy yêu thương như một người có trí tuệ, yêu theo cách người có trí, như thế sẽ chỉ có hạnh phúc chứ chẳng có khổ đau.

Từ bỏ - Tiêu chí khai tử giúp bạn nhận biết khi nào nên cất bước ra đi

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 22/04/2024 08:00
Trong cuốn sách "Từ bỏ", tác giả Annie Duke cho biết ưu điểm của tiêu chí khai tử là bạn luôn có cơ hội thiết lập nó bất cứ lúc nào khi đã bắt đầu một hành trình.

Tác giả Trung Nghĩa: ‘Đọc sách cũng như yêu’

Từ sách - Phim - Tiểu Vũ - 21/04/2024 12:00
Đọc sách cũng như yêu” là tác phẩm của nhà văn, nhà báo, Đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa ra mắt nhân sự kiện Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 tại TP.HCM.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 4, 24/04/2024