Tính toán đám mây: Miền mới, kỹ năng mới

GS John Vu03/11/2023 12:00
Tính toán đám mây: Miền mới, kỹ năng mới

Ngày nay nhiều công ti đang chuyển vào trong tính toán mây để giảm chi phí bằng việc tránh chi tiêu vào các cấu phần công nghệ thông tin (CNTT) hay nâng cấp kết cấu nền của riêng họ.

Việc chuyển sang tính toán mây sẽ có tác động chính lên nhiều việc làm CNTT nhưng nó cũng tạo ra nững vị trí mới và cơ hội mới.

Công nhân CNTT sẽ thấy nhiều cơ hội trong cung cấp các dịch vụ kĩ thuật vì phần mềm đang trở thành dịch vụ thay vì chỉ là sản phẩm. Các công ti sẽ cần nhiều người CNTT hơn, người hiểu dịch vụ được cung cấp bởi công ti tính toán mây để thực hiện công việc tích hợp. Những người này sẽ quản lí các hoạt động như Chiến lược tích hợp CNTT, Quản lí cung cấp, An ninh mạng, Quản lí dữ liệu, và Phân tích dữ liệu v.v. Điều đó có nghĩa là công nhân CNT phải hiểu toàn thể hoàn cảnh doanh nghiệp, điều công ti thu được từ tính toán mây, và cách dùng công cụ dựa trên mây để phát triển giải pháp CNTT để hỗ trợ cho chiến lược doanh nghiệp.

Công nhân CNTT phải có khả năng tạo điều kiện cho việc dùng hiệu quả công nghệ mây cũng như giám sát khối lượng dịch vụ mà nhà cung cấp tính toán mây cung cấp. Điều này yêu cầu thay đổi trong suy nghĩ và cách công nhân CNTT được đào tạo để chuyển từ phát triển sản phẩm phần mềm sang quản lí dịch vụ phần mềm. Với đào tạo đúng trong quản lí hệ thông tin (ISM), công nhân CNTT sẽ tìm thấy nhiều cơ hội mới dùng kĩ năng CNTT của họ để hỗ trợ cho chức năng doanh nghiệp.

Nhiều việc làm CNTT sẽ tiến hoá sang vai trò mới hội tụ nhiều hơn vào việc phối hợp giữa doanh nghiệp và công nghệ. Những chức năng này trước đây được tiến hành tách rời bởi công nhân CNTT và công nhân nghiệp vụ và hai nhóm này thường không cộng tác tốt. Công nhân nghiệp vụ coi CNTT như chức năng hỗ trợ và đưa yêu cầu cho nhóm CNTT và công nhân CNTT thực hiện điều nghiệp vụ yêu cầu. Tuy nhiên, với tính toán mây, những vai trò này sẽ nổi lên. Vì phần lớn các chức năng CNTT đang được cung cấp bởi nhà cung cấp tính toán mây bên ngoài, công nhân CNTT không còn phát triển sản phẩm phần mềm hay công cụ nữa mà quản lí các chức năng được nhà cung cấp tính toán mây cung cấp.

Trong quá khứ, các kĩ năng kĩ thuật như lập trình, kiểm thử là phần chính của đào tạo về công nhân CNTT nhưng khi phần mềm đang đổi thành dịch vụ, các kĩ năng mềm đang trở thành quan trọng hơn. Công nhân CNTT phải có kĩ năng trao đổi tốt để giải quyết mối quan tâm của khách hàng qua điện thoại. Vì họ không có khả năng gặp mặt đối mặt với khách hàng, điều quan trọng là họ phải có kĩ năng trong viễn thông và biết cách dùng công cụ đúng. Công nhân CNTT làm việc như đại diện dịch vụ khách hàng hay đại diện bàn trợ giúp phải có kĩ năng nghe tốt và có khả năng viết chính xác và rõ ràng yêu cầu của khách hàng và trả lời họ qua emails.

Công nhân CNTT cũng cần phải có kĩ năng giải quyết vấn đề vì họ phải chẩn đoán vấn đề, vượt qua vấn đề kĩ thuật và có khả năng trả lời các câu hỏi phức tạp. Điều rất quan trọng là phải có kĩ năng trong giải quyết vấn đề logic, nhanh chóng. Vì phần lớn họ dùng máy tính để tìm kiếm tài liệu khách hàng hay thông tin công ti, họ phải nhanh chóng dùng máy tính để tìm, truy lục, cập nhật mọi thông tin và có khả năng dùng cơ sở dữ liệu của công ti. Khách hàng thường bực mình khi họ tiếp xúc với dịch vụ khách hàng. Một điều thành rất quan trọng là các đại diện phải có khả năng bình tĩnh, nhã nhặn và kính trọng vào mọi lúc. Bởi vì kĩ năng mềm thường KHÔNG được dạy trong đại học, sinh viên CNTT phải làm mọi nỗ lực để học chúng vì chúng là kĩ năng quan trọng cần có.

Dịch chuyển sang tính toán mây thúc đẩy nhiều phát kiến tới mức những công ti mới đang nổi lên mọi lúc. Trong một thời gian ngắn, có hàng trăm công ti mây đã được tạo ra trong các phân loại Phần mềm như dịch vụ (SaaS), Nền như dịch vụ (PaaS), và Kết cấu nền như dịch vụ (IaaS), cho dù công nghiệp tính toán mây vẫn còn rất sớm sủa trong tiến hoá của nó. Nhiều hãng mây mới đang tăng trưởng nhanh chóng và họ đang thuê số lớn công nhân CNTT từ khu vực Quản lí hệ thông tin (ISM). Các công ti như Google, Amazon, VMware, IBM, Dell, HP, EMC, Microsoft v.v. đang quét trên thế giới để tìm nhiều công nhân CNTT có kĩ năng cho khu vực mới này, có thiếu hụt nghiêm trọng về công nhân CNTT có kĩ năng.

English version

Cloud Computing: New domain, new skills

Today more companies are moving into cloud computing to reduce costs by avoid spending on information technology (IT) components or upgrading their own infrastructure. The transition to cloud computing will have a major impact on many IT jobs but it also creates new positions and new opportunities.

IT workers will find many opportunities in providing technical services as software is becoming a service rather than just a product. Companies will need more IT people who understand services offered by cloud computing company to perform integration works. These people will manage activities such as IT integration strategy, Supply management, Network security, Data management, and Data analytics etc. It means that IT workers must understand the overall business context, what the company gets from cloud computing, and how to use the cloud-based tools to develop IT solution to support business strategy. IT workers must be able to facilitate the effective use of cloud technology as well as monitor the amount of services that cloud computing vendors provide. This requires a change in thinking and how IT workers are trained to transition from develop software products to manage software services. With proper training in Information System management (ISM), IT workers will find a lot of new opportunities to use their IT skills to support business functions.

Many IT jobs will evolve into new roles that focusing more on the coordinating between business and technology. These functions previously conducted separately by IT workers and business workers and the two groups often do not collaborate well. Business workers consider IT as a support function and gives requirements to IT group and IT workers implement what business requests. However, with Cloud computing, these roles will be merged. Since most IT functions are being provided by external Cloud computing vendors. IT workers are no longer developing software products or tools but manage the functions provided by Cloud computing vendors.

In the past, technical skills such as programming, testing are a major part of the training of IT workers but as software is changing into a service, soft-skills are becoming more important. IT workers must have good communication skills tohandle customers concerns by phone. Because they are unable to see the customer face to face, it is important they be skilled in telecommunication and knows how to use these tools properly. IT workers who work as customer service representatives or Help desks representatives must be good listeners and be able to write concise and clear customers’ requests and answer them via emails. IT workers also need to have Problem solving skills because they must diagnose problems, overcome technical issues and be able to answer complicated questions. This makes it very important to be skilled in quick, logical problem solving. Since most of them use computers to retrieve customers’ folders or company information. They must be quick to use computers to search, retrieve, update all information and able to use company’s databases. Customers are often upset when they contact customer service. This makes it very important that representatives are able to remain calm, courteous and respectful at all times. Because soft-skills are often NOT taught in college, IT students must make every attempt to learn them as they are important skills to have.

The shift toward cloud computing is prompting so much innovation that new companies are emerging all the time. Within a short time, there are hundreds of cloud companies have been created in the Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), and Infrastructure as a Service (IaaS) categories, even though the cloud computing industry is still very early in its evolution. Many of the new cloud firms are growing rapidly and they are hiring massive number of IT workers from the Information System Management (ISM) area. Companies like Google, Amazon, VMware, IBM, Dell, HP, EMC, Microsoft etc. are scanning the world for more IT skilled workers as for this new domain, there is a critical shortage of skilled IT workers.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

CMMI-37

Hỏi: Trong nhiều năm, phần mềm bao giờ cũng bị trách cứ vì mọi sự đi sai. “Căn nguyên” của phần lớn thất bại phần mềm là gì và làm sao cải tiến nó?
2

CMMI-36

36.01 Hỏi: SEPG hay người hành nghề phần mềm có phải tạo ra Qui trình phần mềm chuẩn của tổ chức Organization Standard Software Process (OSSP) không? Ai nên làm cho nó có hiệu lực, người quản lí hay SEPG?
3

CMMI-38

Hỏi: Năng lực lõi là gì? Tại sao nó là quan trọng cho tổ chức?
4

Cải tiến qui trình với CMMI

Làm sao để bắt đầu cải tiến qui trình dùng CMMI? Phải mất bao lâu để chuyển lên một mức CMMI? Xin thầy lời khuyên.”
5

Cuộc hành trình CMMI

Tôi đã nhận được nhiều email hỏi về việc dùng CMMI cho cải tiến qui trình. Tôi đã viết nhiều bài trên website này, cho nên xin xem lại chúng. Khi mọi người nghĩ về cải tiến qui trình, họ phải cân nhắc ba cấu phần: qui trình, con người và công cụ.

Dịch vụ tính toán đám mây

“Nhiều người nói rằng tính toán đám mây chỉ dành cho công ti lớn ở các nước đã phát triển như Mĩ hay Anh nhưng sẽ không có tác dụng cho công ti nhỏ ở nước đang phát triển. Xin thầy lời khuyên.”

Nhận học vào trường đại học ở Mỹ

Tôi đã nhận được nhiều email từ sinh viên khắp thế giới, hỏi về lời khuyên liên quan tới việc xin vào học đại học ở các đại học Mĩ.

Tác động của phân tích Big Data

Công nghệ Big Data được mô tả như thế hệ mới của các công nghệ được thiết kế để trích rút giá trị đặc biệt từ khối lượngrất lớn của các dữ liệu đa dạng từ nhiều nguồn, bằng việc tạo khả năng gia tốc cao để nắm bắt, khám phá và phân tích.

Việc làm quản trị cơ sở dữ liệu

Người quản trị cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm xác định, thu thập, bố trí, lưu giữ, dõi vết và cập nhật thông tin cho việc dùng kinh doanh của công ti.

Nghề tốt nhất: công nghệ thông tin

Ngày nay nhiều người đang dùng máy tính, dù đó là máy bàn, laptop, máy tính bảng, hay điện thoại thông minh. Máy tính đang trở thành ngày càng quan trọng cho mọi thứ và nhiều người đang dựa trên công nghệ tính toán hơn trước đây.

Quản lý nghề của bạn

Bạn phải nắm quyền kiểm soát nghề của bạn và làm cho nó xảy ra theo kế hoạch của bạn.

Bill Gates và MOOC

Ông Gates thôi thúc xem xét MOOC như tài nguyên phụ thêm để giúp cải tiến việc dạy làm cho đại học hiệu quả hơn.

Giải thưởng Nobel khác cho Carnegie Mellon

Lars Peter Hansen, một cựu giáo sư tại Carnegie Mellon University là người được giải thưởng Nobel 2013 về Khoa học kinh tế.

Bạn đang nghịch gì với đời mình - Hiểu biết chính mình là một tiến trình

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 16/06/2024 09:00
Theo Krishnamurti, hiểu biết chính mình là một tiến trình mà ở đó ta khám phá và nhận biết về bản thân qua hành động, qua các mối tương quan với xã hội và với người khác.

Hạnh phúc đến từ sự biến mất - Được mất chỉ là lẽ thường

Từ sách - Phim - Quìn - 16/06/2024 08:00
Cánh cửa hạnh phúc luôn mở rộng. Chỉ cần chúng ta hướng tâm bình an trên mỗi bước đi, hạnh phúc sẽ hóa nhiệm màu ngay trước mắt.

Cải tiến qui trình với CMMI

Blog GS John VU - GS John Vu - 15/06/2024 12:00
Làm sao để bắt đầu cải tiến qui trình dùng CMMI? Phải mất bao lâu để chuyển lên một mức CMMI? Xin thầy lời khuyên.”

5 điều giúp tôi trị căn bệnh 'thích giày vò chính mình'

Suy ngẫm - Trung Hạ - 15/06/2024 11:00
Quá trình cải thiện chính mình không hề đơn giản, song không vì thế mà bỏ cuộc.

Cái bẫy 'vì hạnh phúc' của những cặp bố mẹ có con khi còn quá trẻ

Phong cách sống - Hải Yến - 15/06/2024 10:00
Yêu nhau, cặp đôi muốn tiến đến giai đoạn khẳng định tình cảm bằng một đứa con chung. Song, tình yêu của vợ chồng trẻ sẽ bị bóp méo thành hình dạng nào dưới những áp lực nuôi con nếu ông bố, bà mẹ chưa hiểu rõ những đòi hỏi của thiên chức này?

Thánh kinh marketing - Chừng nào chưa phải là một thương hiệu, chừng đó bạn còn chật vật kiếm tiền

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 15/06/2024 09:00
Nếu là một người lao động đơn thuần, khách hàng không quan tâm đến người cung cấp dịch vụ mà chỉ chú trọng giá tiền. Nhưng nếu là một chuyên gia, bạn có thể dễ dàng đòi giá cao và giá trị thị trường của bạn cũng sẽ cao.

Hiểu - Osho: Chỉ khi đã giàu có, mới nhận thức được sự nghèo khó bên trong của mình

Từ sách - Phim - Quìn - 15/06/2024 08:00
Tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng đã xảy ra. Sự giàu có ở đó, nhưng con người không hề cảm thấy giàu có, phong phú; ngược lại, họ đang cảm thấy rất bần cùng, rất nghèo khổ.

Cuộc hành trình CMMI

Blog GS John VU - GS John Vu - 14/06/2024 12:00
Tôi đã nhận được nhiều email hỏi về việc dùng CMMI cho cải tiến qui trình. Tôi đã viết nhiều bài trên website này, cho nên xin xem lại chúng. Khi mọi người nghĩ về cải tiến qui trình, họ phải cân nhắc ba cấu phần: qui trình, con người và công cụ.

Cao thủ kỳ lạ trong truyện của Kim Dung: Ra đòn mắt thường không thể thấy, chết vì lý do lãng xẹt

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 14/06/2024 11:00
Một mình nhân vật này có thể đánh bại 5 đại cao thủ.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn xúc động khi bé Bôm tốt nghiệp hệ trung cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Truyền cảm hứng - Nam An - CFB - 14/06/2024 10:00
Sau hơn 20 năm cùng con chiến đấu để chữa căn bệnh hiếm gặp, giờ đây nhìn Bôm trưởng thành, tự lập và được sống hết mình với đam mê âm nhạc, anh Tuấn cười mãn nguyện và hạnh phúc.

Bạn đang nghịch gì với đời mình - Chỉ những ai chưa biết đến tình yêu thương mới đặt ra câu hỏi về mục đích cuộc sống

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 14/06/2024 09:00
Nếu quan sát bản thân một cách kỹ càng, bạn sẽ thấy rằng thực ra chúng ta chẳng làm gì ngoài việc theo sau người khác; và cái quá trình theo gót này được ta gọi là “sống”; sau tất cả, vào thời điểm sự sống kết thúc bạn sẽ tự hỏi: “Ý nghĩa của cuộc sống là gì?”.

Sức mạnh của sự trầm lắng - 5 bí quyết tránh xao lãng khi đang lắng nghe

Từ sách - Phim - Quìn - 14/06/2024 08:00
Mặc dù người hướng nội có khuynh hướng lắng nghe thấu đáo hơn người hướng ngoại, nhưng đôi lúc bạn vẫn dễ dàng mất tập trung khi phải lắng nghe trong một khoảng thời gian dài.

Câu chuyện CMMI

Blog GS John VU - GS John Vu - 13/06/2024 12:00
Nhiều công ti đăng hăm hở dùng Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp (CMMI) nhưng người quản lí không biết điều gì sẽ xảy ra khi công nhân của họ bắt đầu làm cho cải tiến xảy ra.

Cao thủ được đánh giá mạnh hơn Quách Tĩnh: Hóa ra là mỹ nhân có thực lực đứng đầu thiên hạ

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 13/06/2024 11:00
Hóa ra trong tác phẩm Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung, có một cao thủ còn mạnh hơn cả Quách Tĩnh.

Người phụ nữ Việt đam mê khám phá những vùng cao nguyên huyền bí

Phong cách sống - Phương Anh - 13/06/2024 10:00
Tôi nghĩ mỗi một người phụ nữ đều nên nên xoay xở cho mình một không gian riêng, với tôi đó là ‘đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, nghe vạn chuyện đời’”.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
  • Địa chỉ: 11H Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (+8428) 38233860 - Email: triviet@firstnews.com.vn
  • Giấy phép số 496/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/10/2022
  • Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Phước
  • Công ty TNHH văn hóa sáng tạo Trí Việt
  • Fax: (+8428) 38224560
  • Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội Hạt giống tâm hồn
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Chủ nhật, 16/06/2024