Xu hướng mới: Khoán ngoài phần cứng, khoán trong phần mềm

GS John Vu07/11/2023 12:00
Xu hướng mới: Khoán ngoài phần cứng, khoán trong phần mềm

Người ta dự đoán rằng trong vài năm nữa, phần lớn việc khoán ngoài phần mềm sẽ biến mất.

Hai mươi năm trước, khoán ngoài phần mềm đã là “nóng” vì nhiều công ti đã giảm chi phí bằng việc chuyển công việc phần mềm cho các nước có chi phí thấp hơn. Ngày nay khoán ngoài phần mềm bị “xì hơi” vì phần lớn các dự án khoán ngoài được thực hiện bởi các nhà cung cấp chi phí thấp đều có chất lượng thấp nhưng giá cứ ngày càng cao hơn. Người ta dự đoán rằng trong vài năm nữa, phần lớn việc khoán ngoài phần mềm sẽ biến mất.

Điều gì sẽ xảy ra cho nhà cung cấp dịch vụ khoán ngoài? Một số nhà sẽ chuyển sang tính toán mây để tồn tại nhưng nhiều nhà sẽ nộp đơn xin phá sản và cuối cùng biến mất. Lí do là xu hướng thị trường đã thay đổi; ngay cả các công ti CNTT đã làm tốt trong quá khứ cũng có thể chịu tổn thất lớn nếu họ không thể thay đổi nhanh. Công nghệ bao giờ cũng thay đổi và nếu bạn không theo kịp, bạn sẽ bị bỏ lại sau. Vài năm trước, ai có thể dự đoán được rằng Laptop sẽ bị thay thế bởi điện thoại thông minh và máy tính bảng? Ngày nay phần lớn các công ti làm laptop như Dell, Toshiba, và HP đang có vấn đề tài chính nghiêm trọng.

Nhiều công ti Đài Loan và Trung Quốc làm PC, laptops đang trên bờ vực phá sản. Một số công ti lớn như Asus, ZTE chuyển nhanh sang điện thoại thông minh và máy tính bảng nhưng phần lớn có lẽ sẽ biến mất vì họ không biết xu hướng thị trường. Vài năm trước ai có thể dự đoán được rằng AOL, MSL và Yahoo sẽ bị thay thế bởi Facebook, Twitter, và LinkedIn? Khi giá trị cổ phiếu của Facebook, Twitter đang lên, cổ phiếu của MSL, AOL đang giảm. Ai nghĩ được rằng CD và DVD sẽ bị thay thế bởi tải xuống internet? Ngày nay chỉ 12% nhạc và phim được bán trên CD và DVD vì ít người dùng chúng.

Ai dự đoán được rằng các công ti máy tính như Apple sẽ trở thành công ti lớn nhất ở Mĩ thay thế cho GM, GE và Coca Cola? Ai biết rằng cổ phiếu của Google đã đạt tới trên $1000, nhanh hơn bất kì cổ phiếu nào khác trên thị trường? Một quan chức điều hành phần mềm than: “Thời huy hoàng của khoán ngoài phần mềm qua rồi, chúng ta tăng trưởng quá nhanh, chúng ta tận hưởng nó nhiều thế khi lợi nhuận của chúng ta tăng lên và điều đó làm quáng mắt chúng ta. Chúng ta không chú ý tới chất lượng của chúng ta đang tồi đi, chúng ta không chú ý rằng giá của chúng ta vẫn tăng lên và khách hàng không còn được thoả mãn. Cái gì họ cho, họ có thể lấy lại và khi xu hướng “khoán trong” xảy ra, tất cả chúng ta đều “choáng” nhưng quá trễ rồi. Ngày nay khách hàng không muốn viết mã và kiểm thử nữa, họ muốn xã hội, di động, phân tích và mây (SMAC) và chúng ta không có công nhân có kĩ năng trong các khu vực này.”

Một nhà phân tích công nghiệp giải thích: “Khi nhiều công ti dùng công nghệ thông tin (CNTT) để làm tăng hiệu quả, họ phải đầu tư nhiều tiền để mua máy tính phục vụ, phần cứng, thiết lập trung tâm dữ liệu, mạng, cài đặt phần mềm và thuê người CNTT. Đây là những khoản mục tốn kém tiêu đi nhiều tiền cho nên họ phải giảm chi phí để còn có lời. Vì họ không thể cắt bỏ chi phí về phần cứng hay mạng, họ bắt đầu với con người và khoán ngoài CNTT là để giảm chi phí lao động. Trong hai mươi năm qua, nhiều công ti đã tiết kiệm được tiền. Tuy nhiên qua thời gian, chi phí về khoán ngoài CNTT đang tăng lên nhưng đồng thời chất lượng của dịch vụ lại giảm đi tới điểm không còn sinh lời cho khoán ngoài lao động thêm nữa. Để tiếp tục giảm chi phí, một giải pháp mới phải được tìm ra. Đó là chỗ tính toán mây bước vào.

Trong dịch chuyển khoán ngoài từ lao động sang phần cứng và máy tính, thay vì mua trang thiết bị máy tính, nó đi thuê thay vào đó. Vì tính toán mây sẽ giải quyết phần lớn công việc CNTT, các công ti không cần có tổ chức CNTT lớn và nhiều công nhân CNTT nữa. Về căn bản khi phần cứng rẻ và phần mềm đắt, xu hướng này đảo ngược bản thân nó. Ngày nay phần lớn các công ti cần những kĩ năng nào đó mà phần lớn các nhà cung cấp khoán ngoài ở nước ngoài không có cho nên họ chuyển công việc về nhà và dùng luật di trú mới để thuê công nhân có kĩ năng rồi đào tạo họ theo điều họ cần. Để giảm chi phí, họ khoán ngoài phần cứng CNTT hay di trú sang tính toán mây.”

Với tính toán mây, các nhà cung cấp sẽ cung cấp phần mềm “chuẩn” trên cơ sở “trả theo sử dụng”. Người dùng có thể truy nhập vào bất kì cái gì qua Internet. Giá trị của tính toán mây là chi phí thấp, hiệu năng cao, và chất lượng cao. Vì xu hướng này bắt đầu từ vài năm trước, các công ti hàng đầu của Ấn Độ như TCS, Infosys, và Wipro đã mất ưu thế của họ và bắt đầu chuyển sang tính toán mây để sống còn. Tuy nhiên họ sẽ phải cạnh tranh với các công ti đã thiết lập vững chắc như Google, Amazon, Microsoft, IBM, và Dell. Ngày nay Amazon và Google là người lãnh đạo tương lai trong tính toán mây và họ đã cung cấp các dịch vụ cho nhiều công ti lớn. Họ sở hữu các trung tâm dữ liệu khổng lồ với hàng triệu máy phục vụ và biết cách vận hàng chúng một cách hiệu quả. Amazon đã đầu tư lớn vào công nghệ mây mà kinh doanh của nó đã đạt tới trên một tỉ đô la năm 2012.

Amazon, Google, Microsoft, và IBM là những công ti nổi tiếng với những người quản lí có kinh nghiệm mà đã chứng minh thành công trong điều họ làm. Họ có tri thức sâu quanh các nền và ứng dụng mà có thể giúp cải tiến hiệu quả cho khách hàng. Công nghiệp tính toán mây đang trên bờ bùng nổ vì khái niệm này đã bắt đầu từ vài năm trước. Nó sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những người có kĩ năng CNTT trên khắp thế giới. Khi nhiều công ti “khoán trong” việc phát triển phần mềm đưa trở lại nhà và “khoán ngoài” phần cứng, trang thiết bị tính toán chúng ta có thể thấy thị trường về khoán ngoài CNTT sẽ thu gọn lại đáng kể và có thể biến mất trong vài năm tới.

English version

The new trend: Outsource hardware, Insource software

Twenty years ago, Software outsourcing was “Hot” as many companies were reducing costs by moved software works to lower cost countries. Today software outsourcing is “fizzled” because most outsourced projects provided by lower cost suppliers have low quality but the price is keep getting higher. It is predicted that in the next few years, most software outsourcing will disappear.

What will happen to the outsourcing service providers? Some will move to cloud computing to survive but many will file for bankruptcy and eventually disappear. The reason is the market trend has changed; even IT companies that did well in the past may suffer significantly if they cannot change fast. Technology always changes and if you do not catch up, you will be left behind. Few years ago, who could predict that Laptops would be replaced by smartphones and tablets? Today most companies that build laptops such as Dell, Toshiba, and HP are in serious financial problem. Many Taiwanese and Chinese companies that build PC, laptops are on the verge of bankruptcy. Some large companies such as Asus, ZTE move quickly to smartphones and tablets but most will probably disappear because they do not know market trend. Few years ago who could predict that AOL, MSL and Yahoo would be replaced by Facebook, Twitter, and LinkedIn? As the stock value of Facebook, Twitter are on the rise, MSL, AOL stocks are on the declined. Who would think that CD and DVD would be replaced by internet download? Today only 12% of music and movies are sold on CD and DVD as fewer people would use them. Who would predict that a computer company such as Apple would become the largest company in the U.S. replacing GM, GE and Coca Cola? Who would know that Google’s stock has reached over $1000, faster than any other stock in the market? A senior software executive laments: “The good time of software outsourcing is gone, we grow too fast, we enjoy it so much as our profit keep rising and it blinds us. We do not pay attention to our quality that is getting worst, we do not pay attention that our price is still increasing and customers are no longer satisfied. What they give, they can take back and when the “insourcing” trend happens, we are all “shock” but it is too late. Today customers do not want coding and testing anymore, they want social, mobile, analytics and cloud (SMAC) and we do not have skilled workers in these areas.”

An industry analyst explains: “As more companies are using Information Technology (IT) to increase efficiency, they have to invest a lot of money to buy computer servers, hardware, set up data center, network, install software and hire IT people. These are expensive items that cost a lot of money so they must reduce costs to be profitable. Since they cannot cut costs on hardware or network, they start with people and IT outsourcing is about reducing labor costs. In the past twenty years, many companies have saved money. However over time, the cost of IT outsourcing is increasing but at the same time the quality of the services is decreasing to the point that it is no longer profitable to outsource on labor anymore. To continue to reduce cost, a new solution must be found. That is where cloud computing comes in. It shifts the outsourcing from labor to hardware and computers. Instead of buying computer equipments, it rents them instead. Since cloud computing will handled most of IT works, companies do not need to have a big IT organization and lot of IT workers anymore. Basically when hardware is cheap and software is expensive, the trend reverses itself. Today most companies need certain skills that most foreign outsourcing suppliers do not have so they move works back home and use the new open immigration law to hire skilled workers then train them to what they need. To reduce cost, they outsource IT hardware or migrate to cloud computing.”

With cloud computing, suppliers will provide “standard” software on a “pay-per-use” basis. Users can access anything they need via the Internet. The value of cloud computing is low cost, high efficiency, and high quality. Since this trend began few years ago, top Indian companies such as TCS, Infosys, and Wipro were losing their advantage and begin to move to cloud computing to survive. However they will have to compete with established companies such as Google, Amazon, Microsoft, IBM, and Dell. Today Amazon and Google are the future leaders in cloud computing and they are already providing services to many large companies. They own huge data centers with millions of servers and know how to operate them efficiently. Amazon has made significant investment in cloud technology that its business already reached over a billion dollars in 2012.

Amazon, Google, Microsoft, and IBM are well known companies with experienced managers that have proved successful in what they do. They have deep knowledge around platforms and applications that can help improve efficiencies for customers. The cloud computing industry is on the verge of exploding since the concept began few years ago. It will create more opportunities for IT skilled people all over the world. As more companies “insource” software development back in house and “outsource” computing hardware, equipments we can see that the market for IT outsourcing will significantly be reduced and could disappear in the next few years.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Lời khuyên cho người tốt nghiệp bị thất nghiệp

Tốt nghiệp đại học nhưng không thể tìm được việc làm, không phải bởi vì thiếu tri thức và kĩ năng, mà vì kinh tế đang trong cơn suy thoái. Làm sao thoát khỏi tình trạng này?
2

Vào đại học, một chương mới

Khi bạn vào đại học là sinh viên năm thứ nhất, bạn cũng bắt đầu một “chương mới” trong đời nơi bạn có thể xác định tương lai của bạn, chọn bạn bè, làm điều bạn muốn, và thay đổi bản thân bạn thành điều bạn muốn là.
3

Việc làm kiểm thử phần mềm

Nhu cầu về người kiểm thử phần mềm trên thế giới đã tăng lên đến 45% khi so sánh với số những người kiểm thử năm 2010.
4

Xu hướng mới: SMAC

Các công ti làm khoán ngoài CNTT phải nhanh chóng chuyển vào SMAC (phương tiện xã hội, di dộng, phân tích dữ liệu lớn và tính toán mây – Social media, Mobility, big data Analytics and Cloud computing) nếu không sẽ mất kinh doanh vào tay người khác.
5

Điện thoại di động và cơ hội trong nền di động

Cách đây nhiều năm, điện thoại di động bắt đầu một xu hướng công nghệ mới với năm mươi triệu người dùng toàn cầu, sau đó đã có 5.6 tỉ người dùng điện thoại di động.

Trận chiến mới trong tính toán đám mây

Ngày nay “Tính toán mây” là “nóng” vì ngày càng nhiều công ti đang chuyển vào mây.

Tính toán đám mây: Miền mới, kỹ năng mới

Ngày nay nhiều công ti đang chuyển vào trong tính toán mây để giảm chi phí bằng việc tránh chi tiêu vào các cấu phần công nghệ thông tin (CNTT) hay nâng cấp kết cấu nền của riêng họ.

Dịch vụ tính toán đám mây

“Nhiều người nói rằng tính toán đám mây chỉ dành cho công ti lớn ở các nước đã phát triển như Mĩ hay Anh nhưng sẽ không có tác dụng cho công ti nhỏ ở nước đang phát triển. Xin thầy lời khuyên.”

Nhận học vào trường đại học ở Mỹ

Tôi đã nhận được nhiều email từ sinh viên khắp thế giới, hỏi về lời khuyên liên quan tới việc xin vào học đại học ở các đại học Mĩ.

Tác động của phân tích Big Data

Công nghệ Big Data được mô tả như thế hệ mới của các công nghệ được thiết kế để trích rút giá trị đặc biệt từ khối lượngrất lớn của các dữ liệu đa dạng từ nhiều nguồn, bằng việc tạo khả năng gia tốc cao để nắm bắt, khám phá và phân tích.

Việc làm quản trị cơ sở dữ liệu

Người quản trị cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm xác định, thu thập, bố trí, lưu giữ, dõi vết và cập nhật thông tin cho việc dùng kinh doanh của công ti.

Nghề tốt nhất: công nghệ thông tin

Ngày nay nhiều người đang dùng máy tính, dù đó là máy bàn, laptop, máy tính bảng, hay điện thoại thông minh. Máy tính đang trở thành ngày càng quan trọng cho mọi thứ và nhiều người đang dựa trên công nghệ tính toán hơn trước đây.

Quản lý nghề của bạn

Bạn phải nắm quyền kiểm soát nghề của bạn và làm cho nó xảy ra theo kế hoạch của bạn.

Tìm ra lời giải cho bài toán 'khách mời dự tiệc' thách thức cả thế kỷ với các nhà toán học

Thư giãn - Anh Tú - 05/12/2023 13:00
Hai nhà toán học đã tìm ra cách mới để áp đặt trật tự cho sự hỗn loạn dưới dạng bài toán khách mời dự tiệc khiến họ bối rối trong gần một thế kỷ – được gọi là bài toán Ramsey, còn được viết là r(4,t).

Câu chuyện cuộc sống - Lời nói gói vàng

Truyền hình - PV - 05/12/2023 12:00
Ông bà ta có câu “Lời nói gói vàng” nhằm giáo dục các thế hệ về giá trị của lời nói.

Điện thoại di động và cơ hội trong nền di động

Blog GS John VU - GS John Vu - 05/12/2023 11:00
Cách đây nhiều năm, điện thoại di động bắt đầu một xu hướng công nghệ mới với năm mươi triệu người dùng toàn cầu, sau đó đã có 5.6 tỉ người dùng điện thoại di động.

"Hiện tượng lạ" Trung Quốc: Người trẻ nhảy nhót trên phố để livestream theo đuổi giấc mơ nổi tiếng

Phong cách sống - Trung Hạ - 05/12/2023 10:00
Một số người từng là shipper, tiểu thương bày sạp bán hàng... Giờ đây, họ không ngần ngại thể hiện tài năng trên đường phố để theo đuổi sự nổi tiếng.

Nội lực - Để khát khao tích cực không biến thành mơ mộng hão huyền

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 05/12/2023 09:00
Khát khao tích cực đi cùng với cảm xúc mạnh mẽ sẽ thu hút những sự việc tương ứng xảy ra trong đời thực.

Sống đời tự do - Để đạt đến trạng thái tình yêu vô điều kiện và an ổn hoàn toàn

Từ sách - Phim - Quìn - 05/12/2023 08:00
“Con người đang cố dùng thế giới bên ngoài để chữa lành thế giới bên trong, trong khi tốt hơn là nên bắt đầu bằng việc tìm hiểu lý do vì sao họ không cảm thấy an ổn ở bên trong”.

Câu chuyện cuộc sống - Làm thế nào để biết thế mạnh và đam mê của bản thân

Truyền hình - PV - 04/12/2023 12:00
Hiện nay một vài bộ phận giới trẻ đang rơi vào tình trạng không biết và không xác định được đam mê và thế mạnh của bản thân.

Sức khoẻ di động - APP di động hỗ trợ sức khỏe

Blog GS John VU - GS John Vu - 04/12/2023 11:00
Thuật ngữ “sức khoẻ di động” nói tới việc dùng các công nghệ di động để hỗ trợ cho các chức năng y tế, phòng khám, và vận hành trong công nghiệp chăm sóc sức khoẻ cũng như cải tiến các ứng dụng sức khoẻ.

Suốt 29 năm "làm bố của những cục nợ", người đàn ông viết lại cuộc đời cho 276 đứa trẻ

Truyền cảm hứng - Trung Hạ - 04/12/2023 10:00
Nhờ có Bách Kiếm, quỹ đạo cuộc đời của nhiều đứa trẻ đã được viết lại hoàn toàn.

Nội lực - Khả năng nội cảm thụ: Học cách đọc vị cơ thể bạn

Từ sách - Phim - TĐ - 04/12/2023 09:00
Nội cảm thụ là một khái niệm khó nắm bắt nếu bạn chưa từng tập yoga hay chơi các môn thể thao yêu cầu sự phản hồi sinh học từ cơ thể. Bạn càng nhạy cảm và chú tâm vào cơ thể thì khả năng nội cảm thụ của bạn càng mạnh mẽ.

Đôi điều cần suy ngẫm - Krishnamurti bàn về "chú tâm" và "tham vọng"

Từ sách - Phim - Quìn - 04/12/2023 08:00
Điều hết sức quan trọng là đang khi bạn còn trẻ, phải khám phá xem bạn thực sự thích làm việc gì; và đây là cách thức duy nhất để tạo ra một xã hội mới.

Đời rất đẹp - Chàng trai khiếm thị mang Ánh Dương cho người cùng cảnh ngộ

Truyền hình - PV - 03/12/2023 12:00
Đời Rất Đẹp "Ánh Dương của người khiếm thị" là câu chuyện đời bi thương của anh Nguyễn Ngọc Hiếu.

Cao thủ đen đủi trong Thiên long bát bộ: Võ công sánh ngang Mộ Dung Phục, chết thảm dưới tay một phụ nữ

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 03/12/2023 11:00
Cao thủ này từng được Kiều Phong (Tiêu Phong) nhận xét có nội lực ghê gớm.

Tập trung mục tiêu lớn bằng cách làm tốt nhiều mục tiêu nhỏ

Suy ngẫm - Như Nguyễn - 03/12/2023 10:00
Cách đây một thời gian, tôi cùng một người bạn ghé thăm chợ đêm nổi tiếng ở địa phương tại một khu du lịch. Có một gian hàng ở chợ đêm thu hút rất nhiều người đến xem, tấm biển ghi "Thử thách viết từ 1 tới 600".

Nắng ấm sau mưa - Mẹ là món quà ngọt ngào mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi người con

Từ sách - Phim - Ánh Ngọc - 03/12/2023 09:00
Với 21 câu chuyện giàu ý nghĩa từ những người đã vượt qua những dông bão cuộc đời, “Nắng Ấm Sau Mưa” cho bạn cái nhìn chân thật và đầy xúc động về cách họ đã đối mặt với nghịch cảnh và vượt qua những quãng thời gian khó khăn ấy ra sao.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 3, 05/12/2023