Tác động của phân tích Big Data

GS John Vu30/10/2023 11:00
Tác động của phân tích Big Data

Công nghệ Big Data được mô tả như thế hệ mới của các công nghệ được thiết kế để trích rút giá trị đặc biệt từ khối lượngrất lớn của các dữ liệu đa dạng từ nhiều nguồn, bằng việc tạo khả năng gia tốc cao để nắm bắt, khám phá và phân tích.

Theo khảo cứu công nghiệp mới năm 2013, Big data có thể giúp cải tiến việc lấy quyết định quản lí và có tác động lớn lên tính cạnh tranh và khả năng ngăn chặn rủi ro của công ti. Gần 91 phần trăm các công ti Mĩ được điều tra đều báo cáo rằng việc dùng tốt hơn về Big data sẽ dẫn tới việc ra quyết định tốt hơn và giúp làm tăng tính cạnh tranh toàn cầu.

Gần đây nhiều công ti đang thấy ích lợi của việc dùng phân tích Big data để cải tiến quản lí tài nguyên, thu lấy ưu thế thị trường cạnh tranh và có quyết định kinh doanh tốt. Điều tra trên 350 công ti để lộ rằng 91% số họ đã báo cáo rằng Big data dẫn tới ra quyết định tốt hơn; 88% tin rằng Big data sẽ giúp phân biệt giữa người thắng và kẻ thua; 68% đã đạt tới do phân tích dữ liệu lớn; 65% đồng ý rằng công nghệ dữ liệu lớn sẽ là quan trọng để nhận diện rủi ro và bảo vệ công ti khỏi bị tấn công cyber.

Một công ti bán lẻ điện tử khổng lồ báo cáo rằng ngay cả khi họ giảm việc quảng cáo đều đặn đi 65% nhưng vẫn có khả năng tăng số bán lên 85% vì họ biết nhiều hơn về khách hàng và điều khách hàng  muốn qua phân tích Big Data. Họ thu thập dữ liệu từ máy quay video của cửa hàng, hồ sơ khách hàng, GPS và các công nghệ khác trong mọi cửa hàng của họ để biết khách hàng nào được quan tâm và đưa ra cho họ các đề nghị mà họ không thể từ chối. Người chủ công ti nói: “Chúng tôi không quảng cáo ngẫu nhiên nữa, chúng tôi chỉ nhắm tới các khách hàng có thể đảm đương mua được hàng hoá, biết điều họ muốn, hiểu khả năng tài chính của họ và đưa ra cho họ đề nghị mua bán tốt nhất có thể được.”

Khảo cứu công nghiệp này cũng thấy rằng chi tiêu về Trinh sát doanh nghiệp và Dữ liệu lớn đang tăng lên nhanh chóng khi nhiều công ti đang chuyển tới chấp nhận công nghệ này. Khảo cứu công nghiệp dự báo rằng chi tiêu về Big Data sẽ đạt tới $ 15 tỉ đô la trong năm 2014 và $18 tỉ đô la trong năm 2015 mặc dầu nó có thể cao hơn nhiều nếu các công ti có thể tìm được đủ công nhân có kĩ năng trong lĩnh vực này.

Theo nhiều công ti tuyển mộ, có trên 750,000 việc làm CNTT ở thị trường Mĩ tháng 8/2013, trong số đó 320,000 vị trí được phân lớp vào Big data hay phân tích dữ liệu và 125.000 vị trí với tiêu đề về trinh sát doanh nghiệp. Cầu đang tăng lên nhanh hơn là cung và điều đó dường như không chậm lại vì mọi công ti đều đang tìm những kĩ năng này. Một nhà phân tích Phố Wall viết: “KHÔNG có đủ công nhân có kĩ năng trong Big Data và Trinh sát doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu cao cho nên nhiều công ti không thể bắt đầu được dự án của họ trong phân tích Big data.

Nhiều công ti không thể tìm được nhà cung cấp để có những kĩ năng này vì điều này mới thế, cho nên sẽ phải mất vài năm trước khi họ có thể rót đầy nhu cầu này. Tuy nhiên, nhu cầu này sẽ cao hơn nhiều trong vài năm tới đây vì nhiều công ti cỡ vừa và nhỏ thậm chí còn chưa bắt đầu dùng công nghệ phân tích Big Data. Nếu họ bắt đầu thì nhu cầu sẽ cao hơn nhiều so với bất kì dự báo nào.”

Với toàn cầu hoá, cạnh tranh là dữ dội; mọi công ti đều muốn có ưu thế cạnh tranh. Các chức năng phân tích Big Data, trinh sát doanh nghiệp là nhu cầu then chốt vì mọi công ti đều muốn có khả năng phân tích kinh doanh riêng của họ để tìm thông tin có giá trị mà họ có thể dùng. Hiện thời với tính toán mây, di động, và phương tiện xã hội có nhiều dữ liệu sẵn có cho phân tích thêm. Bằng phân tích các tài khoản Facebook, các công ti thấy ra nhiều điều mà thanh niên đang nói với nhau về những mốt nào đó, thiết bị điện tử nào đó, và những điều nào đó họ muốn và rồi cung cấp cho họ những hàng hoá đó.

Bằng việc thu thập thói quen chi tiêu khi họ dùng thẻ tín dụng, các công ti biết ai có tiền tiêu, họ sẵn lòng tiêu bao nhiêu và rồi cung cấp cho họ các đề nghị đặc biệt và tăng số bán của họ lên đáng kể. Một người chủ công ti giải thích: “Từ khi chúng tôi dùng Big Data, số bán của chúng tôi đã tăng trên 78% và lợi nhuận của chúng tôi lên cao mọi lúc và đồng thời, nhiều đối thủ cạnh tranh của chúng tôi nộp đơn xin phá sản vì họ không thể cạnh tranh được với chúng tôi.”

Nhu cầu cao nhất về Big Data là trong khu vực ngân hàng và tài chính vì những công ti này có nhiều thông tin, nhưng chưa làm đủ để xác định ích lợi doanh nghiệp. Bằng việc phân tích mọi dữ liệu tài chính và ngân hàng, các công ti có thể tìm ra mọi hình mẫu bất thường và ngăn ngừa gian lận. Một quan chức điều hành ngân hàng cấp cao nói: “Chúng tôi sẵn lòng trả nhiều hơn cho những kĩ năng này, nó là sống còn với doanh nghiệp chúng tôi. Đã có nhiều gian lận và khoản nợ xấu và chúng phá huỷ doanh nghiệp chúng tôi. Bằng việc có nhiều người với kĩ năng trong trinh sát doanh nghiệp và phân tích dữ liệu lớn, chúng tôi có thể chấm dứt các vấn đề này.”

Đại học khắp Mĩ đã báo cáo rằng sinh viên hiện thời ghi danh vào Quản lí hệ thông tin (ISM) đã tăng 34% trong năm gần đây nhưng để là chuyên gia trong trinh sát doanh nghiệp và phân tích Big data, nhiều người sẽ cần được đào tạo thêm, phần lớn trong bằng thạc sĩ về phân tích Big data điều có nghĩa là sẽ cần ba tới năm năm nữa trước khi các đại học có thể cung cấp một số công nhân có kĩ năng cho công nghiệp. Trong khi đó, nhu cầu tiếp tục tăng và thiếu hụt càng nghiêm trọng hơn.

English version

The impact of Big Data analytics

Big data technologies can be described as a new generation of technologies designed to extract special value from very large volumes of a wide variety of data from many sources, by enabling high velocity capture, discovery and analysis. According to a new 2013 industry study, Big data can help improve in management decision making and is having a great impact on company’s competitive and ability to avert risk. Almost 91 per cent of U.S. companies surveyed reported that better uses of Big data will lead to better decision making and help increase global competitiveness.

Recently many companies are seeing benefits of using Big data analytics to improve resource management, gain competitive market advantages and having good business decisions. The survey of over 350 companies revealed that 91% of them reported that Big data leads to better decision making; 88% believe that Big data will help distinguish between winners and losers; 68% have already achieved advantage due to big data analytics; 65% agree that big data technology will be important to identify risks and protect the company from cyber attack. One giant electronic retail company reported that even they reduce regular advertising by 65% but still be able to increase sales 85% because they know more about customers and what they want via their Big Data analytics. They collect data from store video cameras, customer profiles, GPS and other technologies in all of their stores to know what customers are interested in and make them offers that they cannot refuse. The company owner said: “We do not randomly advertise anymore, we only target customers who can afford the merchandises, know what they want, understand their financial ability and offer them the best deal possible.”

The industry study also found that spending on Business Intelligence and Big Data are rising quickly as more companies are moving to adopt this technology. The industry study predicts that Big Data spending will reach $ 15 billion dollars in 2014 and $18 Billion in 2015 although it could be much higher if companies can find enough skilled workers in this field. According to several recruiting companies, there are over 750,000 IT jobs listed in the U.S. market in August 2013, among them 320,000 positions classified as Big data or data analytics and 125.000 with titles as business intelligence. The demand is increasing faster than supply and it does not seem to slowdown as every company is looking for these skills. A Wall Street analyst wrote: “There is NOT enough skilled workers in Big Data and Business Intelligence to meet the high demand so many companies cannot start their project in Big data analytics. Many companies could not find suppliers to have these skills because this is so new, so it would be several years before they can fill the needs. However, the demand will be much higher in the next few years because many mid-sized and small companies have not even started to use Big Data analytic technology yet. If they start than the need would be much higher than any forecast.”

With globalization, competition is fierce; every company wants to have competitive advantage. The Big Data analytics, business intelligence functions are the key demand because every company wants to be able to analyze their own business to search for valuable information that they can use. Currently with cloud computing, mobile, and social media there are more data available for additional analytics. By analyze Facebook accounts, companies find out more about what young people are talking to each others about certain fashions, certain electronic devices, and certain things that they want and then provide them with those merchandizes. By collect their spending habit when they use credit cards, companies know who has the money to spend, how much they are willing to spend and then offer them special deals and increase their sales significantly. A company owner explained: “Since we use Big Data, our sales has increase over 78% and our profit is hitting all time high and at the same time, many of our competitors are filing for bankruptcy since they cannot compete with us.”

The highest demand for Big Data is in the Banking and Financial sector since these companies have a lot of information, but are not doing enough to determine the business benefits yet. By analyze all financial and banking data, companies can find any abnormal patterns and prevent fraud. A senior Bank executive said: “We are willing to pay much more for these skills, it is vital for our business. There are so much fraudulent and bad loans already and they destroy our business. By having more people with skills in business intelligence and big data analytics, we can stop these problems.”

University across the U.S. has reported that current students enrolling in Information System Management (ISM) has increased by 34% in recent year but to be expert in Business intelligent and Big data analysis, many will need to get additional trainings, mostly in the MS degree specializing in Big data analytics which means it would be another three to five years before universities can provide some skilled workers to the industry. In the mean time, the demand keeps increasing and the shortage is getting more serious.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

CMMI-37

Hỏi: Trong nhiều năm, phần mềm bao giờ cũng bị trách cứ vì mọi sự đi sai. “Căn nguyên” của phần lớn thất bại phần mềm là gì và làm sao cải tiến nó?
2

CMMI-36

36.01 Hỏi: SEPG hay người hành nghề phần mềm có phải tạo ra Qui trình phần mềm chuẩn của tổ chức Organization Standard Software Process (OSSP) không? Ai nên làm cho nó có hiệu lực, người quản lí hay SEPG?
3

CMMI-38

Hỏi: Năng lực lõi là gì? Tại sao nó là quan trọng cho tổ chức?
4

Cải tiến qui trình với CMMI

Làm sao để bắt đầu cải tiến qui trình dùng CMMI? Phải mất bao lâu để chuyển lên một mức CMMI? Xin thầy lời khuyên.”
5

Cuộc hành trình CMMI

Tôi đã nhận được nhiều email hỏi về việc dùng CMMI cho cải tiến qui trình. Tôi đã viết nhiều bài trên website này, cho nên xin xem lại chúng. Khi mọi người nghĩ về cải tiến qui trình, họ phải cân nhắc ba cấu phần: qui trình, con người và công cụ.

Việc làm quản trị cơ sở dữ liệu

Người quản trị cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm xác định, thu thập, bố trí, lưu giữ, dõi vết và cập nhật thông tin cho việc dùng kinh doanh của công ti.

Nghề tốt nhất: công nghệ thông tin

Ngày nay nhiều người đang dùng máy tính, dù đó là máy bàn, laptop, máy tính bảng, hay điện thoại thông minh. Máy tính đang trở thành ngày càng quan trọng cho mọi thứ và nhiều người đang dựa trên công nghệ tính toán hơn trước đây.

Quản lý nghề của bạn

Bạn phải nắm quyền kiểm soát nghề của bạn và làm cho nó xảy ra theo kế hoạch của bạn.

Bill Gates và MOOC

Ông Gates thôi thúc xem xét MOOC như tài nguyên phụ thêm để giúp cải tiến việc dạy làm cho đại học hiệu quả hơn.

Giải thưởng Nobel khác cho Carnegie Mellon

Lars Peter Hansen, một cựu giáo sư tại Carnegie Mellon University là người được giải thưởng Nobel 2013 về Khoa học kinh tế.

Big Data và Gia tốc

Một sinh viên hỏi: “Em hiểu rằng Big Data là về thu thập “đa dạng” dữ liệu theo “khối lượng” lớn nhưng tại sao chúng ta cần nó thật nhanh? “Gia tốc” có liên quan gì tới Big Data? Xin thầy giải thích.”

Ấn Độ và xu hướng toàn cầu hoá

Tuần trước, Krishnan Patel một giáo sư kinh tế từ Ấn Độ đã tới thăm CMU và tôi đã mời ông ấy cho bài giảng cho sinh viên của tôi. Sau đây là điều ông ấy đã chia sẻ với sinh viên trong lớp học toàn cầu hoá của tôi.

Tổng quan về Quản lí hệ thông tin

Một sinh viên hỏi: “Em quan tâm tới Quản lí hệ thông tin (ISM) nhưng em vẫn không hiểu em sẽ làm gì với bằng cấp này? Kĩ năng hay môn học nào em phải học để là người quản lí hệ thông tin thành công? Xin thầy lời khuyên.”

Cải tiến qui trình với CMMI

Blog GS John VU - GS John Vu - 15/06/2024 12:00
Làm sao để bắt đầu cải tiến qui trình dùng CMMI? Phải mất bao lâu để chuyển lên một mức CMMI? Xin thầy lời khuyên.”

5 điều giúp tôi trị căn bệnh 'thích giày vò chính mình'

Suy ngẫm - Trung Hạ - 15/06/2024 11:00
Quá trình cải thiện chính mình không hề đơn giản, song không vì thế mà bỏ cuộc.

Cái bẫy 'vì hạnh phúc' của những cặp bố mẹ có con khi còn quá trẻ

Phong cách sống - Hải Yến - 15/06/2024 10:00
Yêu nhau, cặp đôi muốn tiến đến giai đoạn khẳng định tình cảm bằng một đứa con chung. Song, tình yêu của vợ chồng trẻ sẽ bị bóp méo thành hình dạng nào dưới những áp lực nuôi con nếu ông bố, bà mẹ chưa hiểu rõ những đòi hỏi của thiên chức này?

Thánh kinh marketing - Chừng nào chưa phải là một thương hiệu, chừng đó bạn còn chật vật kiếm tiền

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 15/06/2024 09:00
Nếu là một người lao động đơn thuần, khách hàng không quan tâm đến người cung cấp dịch vụ mà chỉ chú trọng giá tiền. Nhưng nếu là một chuyên gia, bạn có thể dễ dàng đòi giá cao và giá trị thị trường của bạn cũng sẽ cao.

Hiểu - Osho: Chỉ khi đã giàu có, mới nhận thức được sự nghèo khó bên trong của mình

Từ sách - Phim - Quìn - 15/06/2024 08:00
Tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng đã xảy ra. Sự giàu có ở đó, nhưng con người không hề cảm thấy giàu có, phong phú; ngược lại, họ đang cảm thấy rất bần cùng, rất nghèo khổ.

Cuộc hành trình CMMI

Blog GS John VU - GS John Vu - 14/06/2024 12:00
Tôi đã nhận được nhiều email hỏi về việc dùng CMMI cho cải tiến qui trình. Tôi đã viết nhiều bài trên website này, cho nên xin xem lại chúng. Khi mọi người nghĩ về cải tiến qui trình, họ phải cân nhắc ba cấu phần: qui trình, con người và công cụ.

Cao thủ kỳ lạ trong truyện của Kim Dung: Ra đòn mắt thường không thể thấy, chết vì lý do lãng xẹt

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 14/06/2024 11:00
Một mình nhân vật này có thể đánh bại 5 đại cao thủ.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn xúc động khi bé Bôm tốt nghiệp hệ trung cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Truyền cảm hứng - Nam An - CFB - 14/06/2024 10:00
Sau hơn 20 năm cùng con chiến đấu để chữa căn bệnh hiếm gặp, giờ đây nhìn Bôm trưởng thành, tự lập và được sống hết mình với đam mê âm nhạc, anh Tuấn cười mãn nguyện và hạnh phúc.

Bạn đang nghịch gì với đời mình - Chỉ những ai chưa biết đến tình yêu thương mới đặt ra câu hỏi về mục đích cuộc sống

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 14/06/2024 09:00
Nếu quan sát bản thân một cách kỹ càng, bạn sẽ thấy rằng thực ra chúng ta chẳng làm gì ngoài việc theo sau người khác; và cái quá trình theo gót này được ta gọi là “sống”; sau tất cả, vào thời điểm sự sống kết thúc bạn sẽ tự hỏi: “Ý nghĩa của cuộc sống là gì?”.

Sức mạnh của sự trầm lắng - 5 bí quyết tránh xao lãng khi đang lắng nghe

Từ sách - Phim - Quìn - 14/06/2024 08:00
Mặc dù người hướng nội có khuynh hướng lắng nghe thấu đáo hơn người hướng ngoại, nhưng đôi lúc bạn vẫn dễ dàng mất tập trung khi phải lắng nghe trong một khoảng thời gian dài.

Câu chuyện CMMI

Blog GS John VU - GS John Vu - 13/06/2024 12:00
Nhiều công ti đăng hăm hở dùng Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp (CMMI) nhưng người quản lí không biết điều gì sẽ xảy ra khi công nhân của họ bắt đầu làm cho cải tiến xảy ra.

Cao thủ được đánh giá mạnh hơn Quách Tĩnh: Hóa ra là mỹ nhân có thực lực đứng đầu thiên hạ

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 13/06/2024 11:00
Hóa ra trong tác phẩm Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung, có một cao thủ còn mạnh hơn cả Quách Tĩnh.

Người phụ nữ Việt đam mê khám phá những vùng cao nguyên huyền bí

Phong cách sống - Phương Anh - 13/06/2024 10:00
Tôi nghĩ mỗi một người phụ nữ đều nên nên xoay xở cho mình một không gian riêng, với tôi đó là ‘đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, nghe vạn chuyện đời’”.

Lễ hội sông nước 2024 mang về cho TP.HCM hơn 4.200 tỉ đồng

Giải trí - Tú Viên - 13/06/2024 09:30
Theo Sở Du lịch TP.HCM, doanh thu du lịch và dịch vụ tại Lễ hội sông nước TP.HCM 2024 đạt 4.250 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận 1 tăng 20% so với thường kỳ.

Bạn đang nghịch gì với đời mình – Đi tìm căn nguyên của mọi nỗi lo sợ

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 13/06/2024 09:00
Bạn có biết nỗi sợ đã làm gì chúng ta không? Nó che mờ và khiến tâm trí chúng ta trở nên trì độn. Vì sợ hãi mà ta đâm ra bạo lực. Vì sợ hãi mà ta bắt đầu tôn sùng một điều gì đó.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
  • Địa chỉ: 11H Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (+8428) 38233860 - Email: triviet@firstnews.com.vn
  • Giấy phép số 496/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/10/2022
  • Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Phước
  • Công ty TNHH văn hóa sáng tạo Trí Việt
  • Fax: (+8428) 38224560
  • Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội Hạt giống tâm hồn
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 15/06/2024