Trận chiến mới trong tính toán đám mây

GS John Vu04/11/2023 12:00
Trận chiến mới trong tính toán đám mây

Ngày nay “Tính toán mây” là “nóng” vì ngày càng nhiều công ti đang chuyển vào mây.

Về căn bản, tính toán mây là quan niệm mới nơi người dùng có thể làm mọi công việc CNTT qua Internet. Họ không cần sở hữu phần cứng, phần mềm tính toán vì mọi thứ sẽ được công ti tính toán mây cung cấp. Trong quan niệm này, người dùng không còn cần tri thức, tri thức chuyên gia, hay kiểm soát trên kết cấu nền công nghệ nữa, mà chỉ dùng nó. Tính toán mây đại diện cho kinh doanh mới nơi phần lớn công nghệ thông tin (CNTT) được nhà cung cấp cung cấp cho khách hàng. Khách hàng không sở hữu kết cấu nền vật lí; do đó không phải chi nhiều tiền vào trang thiết bị tính toán mà thuê nó từ nhà cung cấp tính toán mây. Khách hàng chỉ trả tiền cho tài nguyên nào họ dùng.

Tất nhiên, đây là cú “choáng” lớn cho công nghiệp phần mềm Ấn Độ, nước đã chi phối ngành công nghiệp này trong hai mươi năm qua. Nó đã tăng trưởng nhanh chóng, bắt đầu từ $100 triệu đô la thu nhập kiếm được một cách tập thể trong năm 1990 lên tới $100 tỉ đô la thu nhập năm 2012. Kinh doanh chính là về cung cấp lao động rẻ hơn để viết mã và kiểm thử sản phẩm phần mềm được phát triển bởi các công ti ở Mĩ. Tuy nhiên, không chú ý tới xu hướng thị trường, không giám sát xu hướng công nghệ, và hiểu sự thoả mãn của khách hàng, ngành công nghiệp này bành trướng vào nhiều khu vực mà nó không có kĩ năng đủ phẩm chất. Kết quả là công việc có chất lượng thấp khi giá tăng lên và khách hàng không hài lòng.

Mọi thứ thay đổi khi giá của phần cứng giảm xuống và sản phẩm phần mềm mới cần các kĩ năng khác hơn chỉ là viết mã và kiểm thử. Việc dịch chuyển sang tính toán mây sẽ ảnh hưởng lớn tới công nghiệp phần mềm Ấn Độ vì nó nhận phần lớn kinh doanh từ các công ti mà khoán ngoài việc phát triển phần mềm để giảm chi phí. Khi tính toán mây trở thành phổ biến, phần lớn khách hàng sẽ chuyển sang nó và dừng việc khoán ngoài phần mềm. Ngày nay thế giới bắt đầu thấy việc nổi lên của vài nhà cung cấp phần mềm như dịch vụ (SaaS) lớn như Google, Amazons, và IBM và phần lớn các công ti phần mềm Ấn Độ không thể cạnh tranh được với những người khổng lồ này. Với tính toán mây, mọi phần mềm và công cụ sẽ được chuẩn hoá; điều đó nghĩa là sẽ có ít công việc phát triển sẵn có để được khoán ngoài thêm.

Ngày nay ngay cả các công ti như Microsoft, Intel, Cisco, Dell và HP đã thừa nhận thách thức mà tính toán mây đặt lên kinh doanh của họ và một số đã bắt đầu làm dịch chuyển chiến lược sang mây. Điều đó có nghĩa là trong vài năm tới, chúng ta sẽ thấy rằng Google, Amazon, IBM sẽ phải chống đỡ với những người khác, người muốn vào kinh doanh sinh lời này. Cả Google và Amazon đều đã đầu tư vào những trung tâm dữ liệu rất lớn lưu kí các ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho một số lớn khách hàng. Các công ti phần cứng tính toán như Intel, Cisco, HP, và Dell đã có tri thức chuyên gia trong nền phần cứng và mạng nhưng họ sẽ cần có tri thức chuyên gia phần mềm để cạnh tranh, điều có nghĩa là các công ti này sẽ phải thuê số lớn công nhân phần mềm để lấp vào nhu cầu của họ.

Trong vài tháng qua trong năm 2013, nhiều công ti trong số này đang thuê người phần mềm từ khắp thế giới để chuẩn bị cho trận chiến mới. Cisco đã bắt đầu một bộ phận kinh doanh mới xây dựng nền tổ hợp cả mạng, lưu giữ và tính toán và lập kế hoạch thuê hàng nghìn công nhân phần mềm. Intel đã xây dựng nhiều máy phục vụ với bộ xử lí đa nhân cung cấp việc dùng hiệu quả năng lực cho các trung tâm dữ liệu của nó và hi vọng rằng công nghệ của nó sẽ được khách hàng ưa chuộng hơn, những người muốn tiêu thụ ít năng lượng hơn và tất nhiên, sẽ cần nhiều công nhân phần mềm để vận hành các trung tâm này.

Microsoft, dù không còn là lãnh đạo công nghệ khi nó đi tới cung cấp phần mềm như dịch vụ, đang phải vật lộn với Google công ti đang phát triển nền độc lập cho tính toán mây. Trong những trận chiến này giữa hai người khổng lồ, công nhân phần mềm có kĩ năng sẽ là nhân tố then chốt xác định kẻ thắng người thua.

Trong trận chiến này của những người khổng lồ, ai bước ra là người chiến thắng sẽ vẫn còn phải để xem đã nhưng một điều là chắc chắn: Nhu cầu về nhiều công nhân có kĩ năng phần mềm vì mọi công ti đều cần người phần mềm để làm cho kinh doanh của họ thành công. Ngày nay phần mềm như dịch vụ sẽ là yếu tố then chốt vì phần mềm như sản phẩm không còn quan trọng khi mọi thứ được chuẩn hoá. Điều đó giải thích tại sao số sinh viên ghi danh vào kĩ nghệ phần mềm và quản lí hệ thông tin đang tăng lên nhanh chóng trong mọi đại học ở Mĩ. Tất nhiên, với việc thiếu hụt người có kĩ năng phần mềm, phần lớn các công ti phải nhìn ra ngoài để thuê người.

Một nhà phân tích viết: “Khi xu hướng thay đổi, khi trận chiến để chi phối xảy ra, người phần mềm sẽ không phải lo nghĩ vì đằng nào họ cũng sẽ có việc làm. Nhưng các công ti phần mềm Ấn Độ có thể không có khả năng tận hưởng tăng trưởng của họ như trong quá khứ; vấn đề chính của họ là mất công nhân cho các công ti Mĩ. Cuộc chiến tiếp là cuộc chiến về tài năng nơi các công ti tính toán mây lớn như Google, Amazon quét qua một nước và thuê hầu hết công nhân có phẩm chất và điều đó đang xảy ra bây giờ.”

English version

The new battle in Cloud Computing

Today “Cloud computing” is “Hot” as more and more companies are moving to the cloud. Basically, cloud computing is a new concept where users can do all IT works via the Internet. They do not need to own computing hardware, software as everything will be provided by the Cloud computing company. In this concept, users no longer need knowledge of, expertise in, or control over the technology infrastructure anymore, but just use it. Cloud computing represents a new business where most Information Technology (IT) is provided by vendors to customers. Customers do not own the physical infrastructure; therefore do not have to spend a lot of money on computing equipments but renting it from a cloud computing vendor. Customers pay only for what resources that they use.

Of course, this is a big “Shock” for Indian software industry who has dominated this industry for the past twenty years. It has grown rapidly, starting from $100 Million revenue earned collectively in 1990 to $100 Billion revenue in 2012. The main business is on providing cheaper labors to code and test software products developed by companies in the U.S. However, without paying attention to market trends, without monitor technology trends, and understand customer satisfaction, the industry keeps expanding into many areas that it does not have the qualified skills. The results are low quality works when price is keep increasing and customers are not happy. Everything changes when the prices of hardware are declining and new software products need different skills than just coding and testing. The shift to Cloud computing will affect Indian Software Industry significantly because it gets most businesses from companies that outsource software development works to reduce costs. As cloud computing becomes popular, most customers will switch to it and stop software outsourcing. Today the world begins to see the emergence of few large software-as-a-services (SaaS) providers such as Google, Amazons, and IBM and most Indian software companies cannot compete with these giants. With Cloud computing, every software and tools will be standardized; it means that there will be less development works available to be outsourced anymore.

Today even companies such as Microsoft, Intel, Cisco, Dell and HP have recognized the challenge that the Cloud computing poses to their business and some have already begun making strategic shifts to the cloud. That means in the next few years, we will see that Google, Amazon, IBM will have to fend off others who want to get into this lucrative business. Both Google and Amazon already invested in very large data centers hosting applications to provide service to a large number of customers. Computing hardware such as Intel, Cisco, HP, and Dell already have expertise in hardware platforms and networks but they will need to have software expertise to compete, which means these companies will have to hire massive number of software workers to fill their needs. In the past few months in 2013, many of them are hiring software people from all over the world to prepare for the next battle. Cisco has already start a new business division building a platform that combines networks, storage and computing and plans to hire thousand of software workers. Intel is already built multiple-core processor servers that offer efficient utilization of power for its data centers and hope that its technology will be more favored by customers who want less power consumption and of course, will need more software workers to operate these centers. Microsoft who no longer has the leading technology when it comes to providing software as a services is struggled with Google who is developing an independent platform for cloud computing. In these battles between two giants, skilled software workers will be a key factor that determines winner and loser.

In this battle of giants, who will come out as winner remain to be seen but one thing is certain: The need for more software skilled workers as all companies need to have software people to make their business successful. Today software as a service will be the key factor as software as a product is no longer important when things are standardized. That explain why the number of students enrolled in software engineering and information system management are increasing fast in every university in the U.S. Of course, with the shortage of software skilled people, most companies must look outside to hire. An analyst wrote: “As the trend changes, as the battle for domination happens, software people will not have to worry since they will have jobs anyway. But Indian software companies may not be able to enjoy their growth as in the past; their major problem is losing workers to U.S. companies. The next war is the war on talents where large Cloud computing such as Google, Amazon sweeps through a country and hire most qualified workers away and it is happening now.”

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Lời khuyên cho người tốt nghiệp bị thất nghiệp

Tốt nghiệp đại học nhưng không thể tìm được việc làm, không phải bởi vì thiếu tri thức và kĩ năng, mà vì kinh tế đang trong cơn suy thoái. Làm sao thoát khỏi tình trạng này?
2

Vào đại học, một chương mới

Khi bạn vào đại học là sinh viên năm thứ nhất, bạn cũng bắt đầu một “chương mới” trong đời nơi bạn có thể xác định tương lai của bạn, chọn bạn bè, làm điều bạn muốn, và thay đổi bản thân bạn thành điều bạn muốn là.
3

Việc làm kiểm thử phần mềm

Nhu cầu về người kiểm thử phần mềm trên thế giới đã tăng lên đến 45% khi so sánh với số những người kiểm thử năm 2010.
4

Xu hướng mới: SMAC

Các công ti làm khoán ngoài CNTT phải nhanh chóng chuyển vào SMAC (phương tiện xã hội, di dộng, phân tích dữ liệu lớn và tính toán mây – Social media, Mobility, big data Analytics and Cloud computing) nếu không sẽ mất kinh doanh vào tay người khác.
5

Điện thoại di động và cơ hội trong nền di động

Cách đây nhiều năm, điện thoại di động bắt đầu một xu hướng công nghệ mới với năm mươi triệu người dùng toàn cầu, sau đó đã có 5.6 tỉ người dùng điện thoại di động.

Tính toán đám mây: Miền mới, kỹ năng mới

Ngày nay nhiều công ti đang chuyển vào trong tính toán mây để giảm chi phí bằng việc tránh chi tiêu vào các cấu phần công nghệ thông tin (CNTT) hay nâng cấp kết cấu nền của riêng họ.

Dịch vụ tính toán đám mây

“Nhiều người nói rằng tính toán đám mây chỉ dành cho công ti lớn ở các nước đã phát triển như Mĩ hay Anh nhưng sẽ không có tác dụng cho công ti nhỏ ở nước đang phát triển. Xin thầy lời khuyên.”

Nhận học vào trường đại học ở Mỹ

Tôi đã nhận được nhiều email từ sinh viên khắp thế giới, hỏi về lời khuyên liên quan tới việc xin vào học đại học ở các đại học Mĩ.

Tác động của phân tích Big Data

Công nghệ Big Data được mô tả như thế hệ mới của các công nghệ được thiết kế để trích rút giá trị đặc biệt từ khối lượngrất lớn của các dữ liệu đa dạng từ nhiều nguồn, bằng việc tạo khả năng gia tốc cao để nắm bắt, khám phá và phân tích.

Việc làm quản trị cơ sở dữ liệu

Người quản trị cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm xác định, thu thập, bố trí, lưu giữ, dõi vết và cập nhật thông tin cho việc dùng kinh doanh của công ti.

Nghề tốt nhất: công nghệ thông tin

Ngày nay nhiều người đang dùng máy tính, dù đó là máy bàn, laptop, máy tính bảng, hay điện thoại thông minh. Máy tính đang trở thành ngày càng quan trọng cho mọi thứ và nhiều người đang dựa trên công nghệ tính toán hơn trước đây.

Quản lý nghề của bạn

Bạn phải nắm quyền kiểm soát nghề của bạn và làm cho nó xảy ra theo kế hoạch của bạn.

Bill Gates và MOOC

Ông Gates thôi thúc xem xét MOOC như tài nguyên phụ thêm để giúp cải tiến việc dạy làm cho đại học hiệu quả hơn.

Tìm ra lời giải cho bài toán 'khách mời dự tiệc' thách thức cả thế kỷ với các nhà toán học

Thư giãn - Anh Tú - 05/12/2023 13:00
Hai nhà toán học đã tìm ra cách mới để áp đặt trật tự cho sự hỗn loạn dưới dạng bài toán khách mời dự tiệc khiến họ bối rối trong gần một thế kỷ – được gọi là bài toán Ramsey, còn được viết là r(4,t).

Câu chuyện cuộc sống - Lời nói gói vàng

Truyền hình - PV - 05/12/2023 12:00
Ông bà ta có câu “Lời nói gói vàng” nhằm giáo dục các thế hệ về giá trị của lời nói.

Điện thoại di động và cơ hội trong nền di động

Blog GS John VU - GS John Vu - 05/12/2023 11:00
Cách đây nhiều năm, điện thoại di động bắt đầu một xu hướng công nghệ mới với năm mươi triệu người dùng toàn cầu, sau đó đã có 5.6 tỉ người dùng điện thoại di động.

"Hiện tượng lạ" Trung Quốc: Người trẻ nhảy nhót trên phố để livestream theo đuổi giấc mơ nổi tiếng

Phong cách sống - Trung Hạ - 05/12/2023 10:00
Một số người từng là shipper, tiểu thương bày sạp bán hàng... Giờ đây, họ không ngần ngại thể hiện tài năng trên đường phố để theo đuổi sự nổi tiếng.

Nội lực - Để khát khao tích cực không biến thành mơ mộng hão huyền

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 05/12/2023 09:00
Khát khao tích cực đi cùng với cảm xúc mạnh mẽ sẽ thu hút những sự việc tương ứng xảy ra trong đời thực.

Sống đời tự do - Để đạt đến trạng thái tình yêu vô điều kiện và an ổn hoàn toàn

Từ sách - Phim - Quìn - 05/12/2023 08:00
“Con người đang cố dùng thế giới bên ngoài để chữa lành thế giới bên trong, trong khi tốt hơn là nên bắt đầu bằng việc tìm hiểu lý do vì sao họ không cảm thấy an ổn ở bên trong”.

Câu chuyện cuộc sống - Làm thế nào để biết thế mạnh và đam mê của bản thân

Truyền hình - PV - 04/12/2023 12:00
Hiện nay một vài bộ phận giới trẻ đang rơi vào tình trạng không biết và không xác định được đam mê và thế mạnh của bản thân.

Sức khoẻ di động - APP di động hỗ trợ sức khỏe

Blog GS John VU - GS John Vu - 04/12/2023 11:00
Thuật ngữ “sức khoẻ di động” nói tới việc dùng các công nghệ di động để hỗ trợ cho các chức năng y tế, phòng khám, và vận hành trong công nghiệp chăm sóc sức khoẻ cũng như cải tiến các ứng dụng sức khoẻ.

Suốt 29 năm "làm bố của những cục nợ", người đàn ông viết lại cuộc đời cho 276 đứa trẻ

Truyền cảm hứng - Trung Hạ - 04/12/2023 10:00
Nhờ có Bách Kiếm, quỹ đạo cuộc đời của nhiều đứa trẻ đã được viết lại hoàn toàn.

Nội lực - Khả năng nội cảm thụ: Học cách đọc vị cơ thể bạn

Từ sách - Phim - TĐ - 04/12/2023 09:00
Nội cảm thụ là một khái niệm khó nắm bắt nếu bạn chưa từng tập yoga hay chơi các môn thể thao yêu cầu sự phản hồi sinh học từ cơ thể. Bạn càng nhạy cảm và chú tâm vào cơ thể thì khả năng nội cảm thụ của bạn càng mạnh mẽ.

Đôi điều cần suy ngẫm - Krishnamurti bàn về "chú tâm" và "tham vọng"

Từ sách - Phim - Quìn - 04/12/2023 08:00
Điều hết sức quan trọng là đang khi bạn còn trẻ, phải khám phá xem bạn thực sự thích làm việc gì; và đây là cách thức duy nhất để tạo ra một xã hội mới.

Đời rất đẹp - Chàng trai khiếm thị mang Ánh Dương cho người cùng cảnh ngộ

Truyền hình - PV - 03/12/2023 12:00
Đời Rất Đẹp "Ánh Dương của người khiếm thị" là câu chuyện đời bi thương của anh Nguyễn Ngọc Hiếu.

Cao thủ đen đủi trong Thiên long bát bộ: Võ công sánh ngang Mộ Dung Phục, chết thảm dưới tay một phụ nữ

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 03/12/2023 11:00
Cao thủ này từng được Kiều Phong (Tiêu Phong) nhận xét có nội lực ghê gớm.

Tập trung mục tiêu lớn bằng cách làm tốt nhiều mục tiêu nhỏ

Suy ngẫm - Như Nguyễn - 03/12/2023 10:00
Cách đây một thời gian, tôi cùng một người bạn ghé thăm chợ đêm nổi tiếng ở địa phương tại một khu du lịch. Có một gian hàng ở chợ đêm thu hút rất nhiều người đến xem, tấm biển ghi "Thử thách viết từ 1 tới 600".

Nắng ấm sau mưa - Mẹ là món quà ngọt ngào mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi người con

Từ sách - Phim - Ánh Ngọc - 03/12/2023 09:00
Với 21 câu chuyện giàu ý nghĩa từ những người đã vượt qua những dông bão cuộc đời, “Nắng Ấm Sau Mưa” cho bạn cái nhìn chân thật và đầy xúc động về cách họ đã đối mặt với nghịch cảnh và vượt qua những quãng thời gian khó khăn ấy ra sao.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 3, 05/12/2023