50 câu trích dẫn về việc học và phát triển sẽ mang lại động lực cho bạn

25/01/2024 10:00
50 câu trích dẫn về việc học và phát triển sẽ mang lại động lực cho bạn

Bộ sưu tập các câu trích dẫn về học tập và phát triển từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các cựu thủ tướng, triết gia và những người có ảnh hưởng khác có thể như một lời nhắc nhở về ý nghĩa và mục đích đằng sau những gì chúng ta làm. 

Trích dẫn về việc học và phát triển từ các nhân vật lịch sử

1/ “Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.” — Malcolm X (nhà hoạt động dân quyền).

Tạm dịch: “Giáo dục là tấm hộ chiếu dẫn tới tương lai, vì ngày mai thuộc về những ai chuẩn bị cho nó ngay hôm nay.”

2/ “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” — Mahatma Gandhi (anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ)

Tạm dịch: “Hãy sống như ngày mai bạn sẽ chết. Hãy học như thể bạn sẽ sống mãi.”

3/ “Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” — Benjamin Franklin (nhà phát minh và chính khách)

Tạm dịch: “Nếu bạn nói cho tôi biết, tôi sẽ quên. Nếu bạn dạy tôi, tôi sẽ nhớ. Nếu điều gì đó liên quan đến tôi, tôi sẽ học.”

4/ “For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them.” — Aristotle (triết gia).

Tạm dịch: “Đối với những điều chúng ta phải học trước khi làm, chúng ta học bằng cách làm.”

5/ “You cannot teach a man anything. You can only help him discover it within himself.” — Galileo Galilei (nhà thiên văn học, nhà vật lý và kỹ sư)

Tạm dịch: “Bạn không thể dạy một người bất cứ điều gì. Bạn chỉ có thể giúp họ tự khám phá nó.”

6/ “Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it.” — Albert Einstein (nhà vật lý lý thuyết)

Tạm dịch: “Trí tuệ không phải là sản phẩm của việc học ở trường mà là nỗ lực suốt đời để có được nó.”

7/ “He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance; one cannot fly into flying.” — Friedrich Nietzsche (triết gia và nhà bác ngữ học)

Tạm dịch: “Một người muốn biết bay thì trước tiên anh ta phải học cách đứng, đi, chạy, leo trèo và nhảy múa; không ai đột nhiên biết bay được.”

8/ “Learn as if you were not reaching your goal and as though you were scared of missing it.” — Khổng t (nhà tư tưởng).

Tạm dịch: “Hãy học như thể chưa đạt được mục tiêu và như thể sợ bỏ lỡ nó.” 

9/ “Leadership and learning are indispensable to each other.” — John F. Kennedy (tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ)

Tạm dịch: “Lãnh đạo không thể thiếu học hỏi, và ngược lại.”

10/ “It’s what you learn after you know it all that counts.” — Harry S. Truman (tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ)

Tạm dịch: “Những gì bạn học được sau khi bạn biết tất cả mới là điều quan trọng.”

11/ “Where my reason, imagination or interest were not engaged, I would not or could not learn.” — Sir Winston Churchill (cựu tổng thống Anh)

Tạm dịch: “Khi không có lý trí, trí tưởng tượng hoặc sự hứng thú, tôi sẽ không hoặc không thể học được điều gì.”

12/ “Learning is not attained by chance, it must be sought for with ardor and attended to with diligence.” — Abigail Adams (Đệ nhất phu nhân thứ hai của Hoa Kỳ.)

Tạm dịch: “Việc học không phải ngẫu nhiên mà có được, nó đòi hỏi lòng nhiệt thành và sự siêng năng.”

Trích dẫn về việc học và phát triển từ các tác giả

13/ “One learns from books and examples only that certain things can be done. Actual learning requires that you do those things.” — Frank Herbert

Tạm dịch: “Từ sách vở và những ví dụ, người ta chỉ học được rằng một số việc có thể thực hiện được. Còn việc học tập thực tế đòi hỏi bạn phải làm được.”

14/  “Never let formal education get in the way of your learning.” — Mark Twain

Tạm dịch: “Đừng bao giờ để giáo dục chính quy cản trở việc học của bạn.” 

15/ “Self education is, I firmly believe, the only kind of education there is.” — Isaac Asimov

Tạm dịch: “Tôi tin chắc rằng tự giáo dục là loại hình giáo dục duy nhất.”

16/ “If knowledge is a power, then learning is a superpower.” — Jim Kwik

Tạm dịch: “Nếu kiến ​​thức là sức mạnh thì học tập là sức mạnh siêu nhiên.”

17/ “Research shows that you begin learning in the womb and go right on learning until the moment you pass on. Your brain has a capacity for learning that is virtually limitless, which makes every human a potential genius.” — Michael J. Gelb

Tạm dịch: “Nghiên cứu cho thấy rằng bạn bắt đầu học từ trong bụng mẹ và tiếp tục học cho đến khi bạn qua đời. Bộ não của bạn có khả năng học hỏi gần như vô hạn, điều này khiến mỗi con người đều có tiềm năng trở thành thiên tài.”

18/ “We now accept the fact that learning is a lifelong process of keeping abreast of change. And the most pressing task is to teach people how to learn.” — Peter Drucker

Tạm dịch: “Thực tế chúng ta đang xem học tập là một quá trình suốt đời để theo kịp sự thay đổi. Và nhiệm vụ cấp bách nhất là dạy mọi người cách học.”

19/ “Success in management requires learning as fast as the world is changing.” — Warren Bennis

Tạm dịch: “Thành công trong quản lý đòi hỏi phải học hỏi nhanh chóng khi thế giới đang thay đổi.”

20/ “Spoon feeding in the long run teaches us nothing but the shape of the spoon.” — E.M. Forster

Tạm dịch: “Về lâu về dài, việc ăn bằng thìa không dạy chúng ta điều gì ngoài hình dạng của chiếc thìa.”

21/ “That is what learning is. You suddenly understand something you’ve understood all your life, but in a new way.” — Doris Lessing

Tạm dịch: “Việc học là vậy đó. Bạn đột nhiên hiểu ra điều mà bạn đã hiểu cả đời, nhưng theo một cách mới.”

22/ “Every enterprise is a learning and teaching institution. Training and development must be built into it on all levels—training and development that never stops.” — Peter Drucker

Tạm dịch: “Mỗi doanh nghiệp là một cơ sở dạy và học. Đào tạo và phát triển phải được xây dựng ở mọi cấp độ - đào tạo và phát triển không bao giờ có điểm dừng.”

Trích dẫn về việc học và phát triển từ các học giả

23/ “You can’t teach people everything they need to know. The best you can do is position them where they can find what they need to know when they need to know it.” — Seymour Papert (nhà toán học và nhà giáo dục)

Tạm dịch: “Bạn không thể dạy mọi người mọi thứ họ cần biết. Điều tốt nhất bạn có thể làm là đặt họ ở nơi họ có thể tìm thấy những gì họ cần biết khi họ cần biết.” 

24/ “Sixty years ago I knew everything; now I know nothing; education is a progressive discovery of our own ignorance.” — Will Durant (nhà sử học và triết gia)

Tạm dịch: “Sáu mươi năm trước tôi đã biết mọi thứ; bây giờ tôi không biết gì cả; giáo dục là khám phá sự thiếu hiểu biết của chính chúng ta.”

25/ “Every act of conscious learning requires the willingness to suffer an injury to one’s self-esteem. That is why young children, before they are aware of their own self-importance, learn so easily.” — Thomas Szasz (bác sĩ tâm thần và học giả)

Tạm dịch: “Mọi hành động học tập có ý thức đều đòi hỏi sự sẵn sàng chịu tổn thương lòng tự trọng. Đó là lý do  tại sao trẻ nhỏ, trước khi nhận thức được tầm quan trọng của bản thân, lại học rất dễ dàng.”

26/ “The purpose of learning is growth, and our minds, unlike our bodies, can continue growing as we continue to live.” — Mortimer Adler (triết gia và nhà giáo dục)

Tạm dịch: “Mục đích của việc học là sự phát triển và tâm trí của chúng ta, không giống như cơ thể, có thể tiếp tục phát triển khi chúng ta tiếp tục sống.”

27/ “Study hard what interests you the most in the most undisciplined, irreverent and original manner possible.” — Richard Feynman (nhà vật lý lý thuyết)

Tạm dịch: “Hãy chăm chỉ nghiên cứu những gì bạn quan tâm nhất theo cách mới mẻ, vượt ra ngoài khuôn khổ và độc đáo nhất có thể.”

28/ “There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning.” — Jiddu Krishnamurti (triết gia, diễn giả và tác giả)

Tạm dịch: “Giáo dục không có điểm dừng. Không phải là bạn đọc một cuốn sách, vượt qua một kỳ thi, và kết thúc với việc học hành. Toàn bộ cuộc sống, từ lúc bạn sinh ra cho đến lúc bạn chết đi, là một quá trình học hỏi.” 

29/ “Learning can emerge as spontaneous order at the edge of chaos.” — Sugata Mitra (giáo sư công nghệ giáo dục)

Tạm dịch: “Việc học có thể xuất hiện như một trật tự tự sinh ở rìa của sự hỗn loạn.”

Trích dẫn về việc học và phát triển từ các lãnh đạo doanh nghiệp

30/ “You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.” — Richard Branson (doanh nhân và ông trùm kinh doanh)

Tạm dịch: “Bạn không học cách bước đi bằng cách tuân theo các quy tắc. Bạn học bằng cách thực hành và vấp ngã.” 

31/ “An organization’s ability to learn, and translate that learning into action rapidly, is the ultimate competitive advantage.” — Jack Welch (cựu CEO của GE)

Tạm dịch: “Khả năng học hỏi và biến việc học hỏi đó thành hành động nhanh chóng là lợi thế cạnh tranh tối thượng của một tổ chức.”

32/ “Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young.” — Henry Ford (người sáng lập Ford Motor)

Tạm dịch: “Ai ngừng học tập thì già, dù là tuổi hai mươi hay tám mươi. Bất cứ ai tiếp tục học thì vẫn còn trẻ."

33/ “The important thing is not your process. The important thing is your process for improving your process.” — Henrik Kniberg (đồng sáng lập của Hups)

Tạm dịch: “Điều quan trọng không phải là quy trình, mà là quá trình cải thiện quy trình.”

Trích dẫn về việc học và phát triển từ các diễn giả

34/ “If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.” — Zig Ziglar

Tạm dịch: “Nếu bạn không sẵn sàng học hỏi, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học thì không ai có thể ngăn cản bạn.”

35/ “Change is the end result of all true learning.” — Leo Buscaglia

Tạm dịch: “Thay đổi là kết quả cuối cùng của mọi sự học hỏi thực sự.” 

36/ “Curiosity is the wick in the candle of learning.” ― William Arthur Ward

Tạm dịch: “Sự tò mò là sợi bấc của ngọn đèn học tập.”

37/ “Those people who develop the ability to continuously acquire new and better forms of knowledge that they can apply to their work and to their lives will be the movers and shakers in our society for the indefinite future.” — Brian Tracy

Tạm dịch: “Những người phát triển khả năng tiếp thu liên tục những dạng kiến ​​thức mới và tiến bộ, và áp dụng chúng vào công việc và cuộc sống sẽ là người thúc đẩy và tạo ra sự thay đổi cho xã hội trong tương lai không xác định.”

Trích dẫn về việc học và phát triển từ các nghệ sĩ

38/  “Learning never exhausts the mind.” — Leonardo da Vinci (họa sĩ, kỹ sư và kiến ​​trúc sư)

Tạm dịch: “Việc học không bao giờ làm cạn kiệt tâm trí.”

39/ “I am always doing that which I cannot do in order that I may learn how to do it.” — Pablo Picasso (họa sĩ và nhà điêu khắc)

Tạm dịch: “Tôi luôn làm những việc mà tôi không thể làm để có thể học cách làm việc đó.”

40/ “Genius is eternal patience.” — Michelangelo (họa sĩ và nhà điêu khắc)

Tạm dịch: “Thiên phú chính là sự kiên nhẫn vĩnh cửu.”

41/ “The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.” — Dr. Seuss (họa sĩ truyện tranh và tác giả)

Tạm dịch: “Càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Càng học nhiều, bạn sẽ càng đi được nhiều nơi.”

Trích dẫn về việc học và phát triển từ các nhà thơ

42/ “Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.” — Johann Wolfgang von Goethe (nhà thơ và nhà viết kịch)

Tạm dịch: “Biết thôi chưa đủ; chúng ta phải ứng dụng. Sẵn sàng thôi chưa đủ; chúng ta phải thực hiện."

43/ “Education is not the filling of a pot but the lighting of a fire.” — W.B. Yeats (nhà thơ và chính trị gia)

Tạm dịch: “Giáo dục không phải là đổ đầy một cái nồi mà là thắp lên một ngọn lửa.”

44/ “When you learn, teach. When you get, give.” — Maya Angelou (nhà thơ và nhà hoạt động dân quyền)

Tạm dịch: “Khi bạn học được, hãy dạy lại. Khi bạn nhận được, hãy cho đi.” 

45/ “Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence.” — Robert Frost (nhà thơ)

Tạm dịch: “Giáo dục là khả năng lắng nghe hầu hết mọi thứ mà không mất bình tĩnh hay mất tự tin.”

Trích dẫn về việc học và phát triển từ các nghệ sĩ giải trí

46/ A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer.” — Bruce Lee (diễn viên và võ sĩ)

Tạm dịch: “Một người khôn ngoan có thể học được nhiều điều từ một câu hỏi ngu ngốc hơn một kẻ ngốc có thể học được nhiều điều từ một câu trả lời khôn ngoan.”

47/ “In learning you will teach, and in teaching you will learn.” ― Phil Collins (nhạc sĩ)

Tạm dịch: “Trong học tập, bạn sẽ dạy, và trong dạy học, bạn sẽ học.”

48/ “The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you.” — B.B. King (nhạc sĩ blues)

Tạm dịch: “Điều tuyệt vời của việc học là không ai có thể trước nó đi khỏi tay bạn.”

49/ “He who laughs most, learns best.” — John Cleese (diễn viên và nhà sản xuất)

Tạm dịch: “Ai luôn cười vui vẻ sẽ học được nhiều nhất.”

50/ “One hour per day of study will put you at the top of your field within three years. Within five years you’ll be a national authority. In seven years, you can be one of the best people in the world at what you do.” — Earl Nightingale (diễn giả và tác giả đài phát thanh)

Tạm dịch: “Một giờ học mỗi ngày sẽ đưa bạn lên đỉnh cao trong lĩnh vực của mình trong vòng ba năm. Trong vòng năm năm bạn sẽ là người có tầm ảnh hưởng quốc gia. Trong bảy năm, bạn có thể trở thành một trong những người giỏi nhất thế giới trong lĩnh vực bạn làm.”

- Theo Big Think 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

7 thói quen giúp cuộc sống tốt hơn từng ngày

Đây chính là vũ khí bí mật trên con đường thu thập tài vận.
2

20 đúc kết giúp bớt 10 năm quanh co

Trưởng thành là khi hiểu được nhiều chuyện để bước tiếp nhanh hơn, ít đi khúc quanh, tránh xa thị phi. 20 nguyên tắc sẽ giúp bạn làm được điều này.
3

Đến 40 tuổi, tôi mới hiểu cách sinh tồn trong xã hội đầy thách thức

Đây là những quy tắc mà bạn cần nắm rõ trong cuộc sống để tránh đi phải đường vòng trong vài năm.
4

'Văn hóa xếp hàng'

Trong cuộc sống, ta thường phải chứng kiến vẫn có không ít người luôn “xé rào”, không chịu xếp hàng, cứ chen ngang khiến cho những người chấp hành việc xếp hàng cảm thấy khó chịu.
5

Nói không với "cắm đầu vào làm, chỉ đâu đánh đó như Thiên Lôi"

Xét cho cùng, tương lai sẽ là thời đại mơi mà “sức mạnh trí tuệ là vua”.

4 sự thật ít người hé răng nửa lời: Không biết, ắt thiệt thân!

Nếu như chưa từng có ai tiết lộ cho bạn 4 kiến thức xã hội này, thì bạn sẽ rất dễ bị chịu thiệt khi lăn lộn ở bên ngoài.

5 câu chuyện giúp bạn có động lực: Bớt than vãn, ngừng trách móc, hãy xắn tay làm việc!

Chỉ đến khi chứng kiến các hoàn cảnh của các nhân sự ở những nơi từng làm việc, tôi mới hiểu ra ngụ ý câu nói trên.

Tuổi ba mươi: 15 điều bạn ước mình biết sớm hơn

Mọi thứ trong danh sách này đều đáng làm ở tuổi đôi mươi, mặc dù không hề bắt buộc nhưng không có lý do gì để chúng ta không thử. Hãy tập thói quen xem thời sự trước khi muốn thay đổi thế giới

Tiến sĩ tâm lý học chỉ rõ: Kiểu người này có nhiều cơ hội nghề nghiệp, dễ thăng tiến lâu dài

Một tiến sỹ tâm lý học từng nói rằng: “Thông qua hiểu mối quan hệ gia đình của một người, bạn có thể đoán được thành tích nghề nghiệp của người đó.”

4 bí quyết hạnh phúc của Trang Tử: Hoá ra, hạnh phúc rất đơn giản

Con người truy cầu thành công trong sự nghiệp, họ muốn nhà và xe, nhưng tựu chung, những mong cầu đó cũng chỉ quy về 2 chữ "hạnh phúc". Vậy, để đạt được hạnh phúc thật sự khó đến vậy sao?

Tai hại "luật đuổi rắn" trong mỗi gia đình: Con cái lớn lên kém cỏi vì cha mẹ

Đây là kiểu hành vi của cha mẹ khiến cuộc đời con gặp nhiều sóng gió.

Làm sao xử lý những mối quan hệ đang dần xa cách mà không lý do?

Níu kéo là một biện pháp không lý tưởng khi hai trái tim đã lệch nhịp.

Người tốt nghiệp thất nghiệp

Blog GS John VU - GS John Vu - 22/02/2024 13:00
Tôi mới đọc một báo cáo về người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp ở châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia v.v.) nơi có trên 18 triệu người tốt nghiệp không thể tìm được việc làm.

Những tính năng ẩn về Tin nhắn trên iOS 17 mà có thể bạn chưa biết

Kỹ năng - Phạm Thái Học - 22/02/2024 12:00
Nếu bạn thường xuyên sử dụng Tin nhắn trên iOS 17 thì đây là những tính năng thú vị có thể bạn chưa biết đến.

Truyện Kim Dung - Chỉ người này mới có thể là sư phụ của Tiêu Viễn Sơn

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 22/02/2024 11:00
Hóa ra, sư phụ của Tiêu Viễn Sơn là người từng đào tạo ra nhiều đại cao thủ trong giới võ lâm.

Từ phim Mai của Trấn Thành: Gia đình không hạnh phúc "hại" cuộc đời con thế nào?

Điện ảnh - Đông - 22/02/2024 10:00
Ai đó đã từng nói rằng: "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ".

Tài chính cho mọi người - Chìa khóa giúp bạn độc lập tài chính

Từ sách - Phim - FN - 22/02/2024 09:00
Nếu bạn đang phải vật lộn với tiền bạc, cảm thấy không có đủ số tiền mình muốn hay không kiểm soát được tài chính cá nhân… cuốn sách “Tài chính cho mọi người” sẽ giúp bạn tháo gỡ khúc mắc và có cái nhìn khác đi về tiền bạc.

Nhìn lại 2023: Những cuốn sách Hạt giống tâm hồn hay nhất giúp nuôi dưỡng tâm hồn

Tủ sách - YÊN VŨ - 22/02/2024 08:00
Những câu chuyện trong "Gieo hạt mầm tử tế", "Những chồi non hy vọng", "Nắng ấm sau mưa"... tuy bình dị, đơn giản nhưng sẽ là nguồn động viên và truyền cảm hứng giúp bạn vượt qua những chuỗi ngày khó khăn trong cuộc sống.

Kỹ năng tính toán đám mây

Blog GS John VU - GS John Vu - 21/02/2024 13:00
Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.

Một số công cụ có thể giúp ngăn chặn nội dung deepfake khiêu dâm

Kỹ năng - Sơn Vân - 21/02/2024 12:00
Nội dung deepfake khiêu dâm là vấn đề lớn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

'Drag queen' gốc Việt diện áo dài trắng tại lễ trao giải People's Choice 2024

Giải trí - Nhật Hạ - 21/02/2024 11:00
Tại lễ trao giải People's Choice diễn ra vào sáng 19.2, theo giờ Việt Nam, Plastique Tiara - drag queen người Mỹ gốc Việt gây chú ý khi mặc chiếc áo dài trắng truyền thống Việt Nam.

Gia đình muốn phát triển giàu có cần phải làm được 15 điều này

Kỹ năng - Trung Hạ - 21/02/2024 10:00
Một gia đình hòa thuận và giàu có cần phải được xây dựng bởi nỗ lực của tất cả thành viên. Phát triển thì gian nan, nhưng hủy hoại thì chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu làm được 20 điều dưới đây, gia hảo đoàn viên, vững như bàn thạch.

7 đạo lý từ phim Mai: Từng trải và từng đau mới nhận ra hết loạt ẩn ý này của Trấn Thành!

Điện ảnh - Chi Chi - 21/02/2024 09:00
Mai có một "rổ" đạo lý, không đao to búa lớn, nhưng đủ thấm.

Bộ truyện tranh thiếu nhi Mijade - Cùng bé khám phá bộ sách 'Thế giới diệu kỳ'

Tủ sách - Quìn - 21/02/2024 08:00
Bộ truyện tranh thiếu nhi từ Mijade Publication dành cho các bé từ 6 đến 11 tuổi, sẽ đưa bé vào thế giới giả tưởng diệu kỳ và gặp những sinh vật huyền bí.

Thực tập

Blog GS John VU - GS John Vu - 20/02/2024 12:00
Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm được việc làm vì họ không có kinh nghiệm. Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc.

‘Người tình AI’ không chỉ độc hại mà còn đánh cắp dữ liệu người dùng

Thư giãn - Cẩm Bình - 20/02/2024 11:00
Tổ chức phi lợi nhuận The Mozilla Foundation qua nghiên cứu phát hiện các ứng dụng “người tình trí tuệ nhân tạo (AI)” không những độc hại mà còn liên tục đánh cắp dữ liệu người dùng.

Đến 40 tuổi, tôi mới hiểu cách sinh tồn trong xã hội đầy thách thức

Suy ngẫm - Ứng Hà Chi - 20/02/2024 10:00
Đây là những quy tắc mà bạn cần nắm rõ trong cuộc sống để tránh đi phải đường vòng trong vài năm.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 6, 23/02/2024