Thành công của dự án phần mềm

GS John Vu06/07/2024 12:00
Thành công của dự án phần mềm

Ba nhân tố mấu chốt quan trọng có thể xác định sự thành công của dự án phần mềm: Con người, Qui trình và Công cụ.

Dự án phần mềm cần các qui trình để hoàn thành công việc phát triển và cần công cụ để hỗ trợ cho những qui trình này nhưng chính con người thực hiện công việc bằng cách tuân theo các qui trình này và dùng các công cụ này. Do đó, con người chịu trách nhiệm cho thành công hay thất bại của dự án.

Là người quản lí dự án, bạn phải luôn lưu tâm tới nhân tố con người. Phần lớn các vấn đề trong dự án phần mềm là vấn đề con người chứ không phải là vấn đề kĩ thuật. Trong 40 năm quản lí dự án phần mềm của mình, tôi chưa bao giờ thấy dự án thất bại bởi vì các kĩ sư không thể lập trình hay thiết kế, họ tất cả đều được huấn luyện làm điều đó, nhưng bị thất bại bởi vì ước lượng sai, thay đổi trong yêu cầu, hay không có lịch biểu được lập tốt.

Tôi tin vai trò của người quản lí dự án KHÔNG phải là làm cho mọi người làm việc mà TẠO KHẢ NĂNG cho mọi người làm việc. Người quản lí tốt sẽ thuê người đúng; làm cho họ thoả mãn nên họ không muốn ra đi, và hỗ trợ họ trong việc tạo ra môi trường làm việc ưa thích để cho họ có thể làm hết sức mình. Khi một nhóm người chia sẻ cùng một mục đích và hình thành nên tổ có động cơ cao, toàn thể môi trường làm việc sẽ thay đổi. Trong một tổ, tương tác là mọi điều và đó là lí do tại sao mọi người thích làm việc với nhau, hỗ trợ nhau, và gắn mọi nỗ lực vào công việc để vượt qua chướng ngại.

Hành vi của một người được xác định bởi niềm tin và giá trị. Niềm tin được hình thành từ kinh nghiệm có trước và thông tin nhận được. Giá trị là điều từng cá nhân coi là quan trọng. Niềm tin được tổ hợp với các giá trị dẫn lái hành động của từng cá nhân. Chẳng hạn, người kĩ sư có thể không thích kiểm điểm mã chương trình bởi vì người đó có thể bị đánh giá xấu trong con mắt bạn bè vì việc kiểm điểm có thể làm lộ ra nhiều lỗi của anh ta. Có lẽ vài năm trước, anh ta có thể đã có kinh nghiệm xấu trong kiểm điểm mã.

Để ảnh hưởng tới hành vi của một cá nhân, người quản lí tốt phải hiểu các giá trị và niềm tin gây ra hành vi của người ta và rồi nếu cần, giúp đỡ sửa chữa lại các niềm tin dựa trên thông tin sai. Người quản lí tốt phải giúp cho mọi người hiểu  các ưu tiên bằng việc thiết lập mục đích dự án và trao đổi chúng một cách rõ ràng cho tổ dự án.

Theo kinh nghiệm của tôi, các mục đích đơn giản và được viết rõ ra có nhiều khả năng thu được thành tựu. Người quản lí phải để cho tổ dự án biết điều mình muốn từ họ, cách mình đo nó, và vào lúc nào. Điều quan trọng là các mục đích là đạt được, điều đó có nghĩa là chúng ở trong phạm vi kiểm soát của tổ, bằng không họ coi các mục đích là không thể được và chẳng làm gì về nó cả. Phải có một cách thức khách quan để kiểm chứng việc đạt được mục đích. Bằng không tổ sẽ không có cách nào biết được nó thực tế đã đạt tới chúng hay chưa.

Tôi đã thấy nhiều người phạm phải sai lầm bằng việc đặt mục đích được phát biểu trong thời tương lai và để cho mọi người nghĩ họ đang suy nghĩ ước muốn. Chẳng hạn, với mục đích “tôi sẽ làm việc nhiều hơn,” tôi có thể coi mục đích này được đạt tới cho dù không tiến hành hành động nào, bởi vì tôi có thể ngồi trong ghế tự bảo mình rằng “tôi sẽ làm việc nhiều hơn.” Lưu ý rằng bởi vì thời tương lai, phát biểu này là đúng bởi vì nó không xảy ra hôm nay.

Tuy nhiên, nếu mục đích là “Do yêu cầu của khách hàng và vấn đề nghiệp vụ, mọi người phải làm việc 10 giờ một ngày, ba lần một tuần cho tới khi dự án được thực hiện xong ” thế thì mọi người không thể bỏ qua nó được và cố gắng làm cho nó đúng. Mục đích cũng cần có ngày tháng để có hiệu lực.

Ví dụ:

 • Giảm lỗi chương trình 20% trước 1/07/ 2008.
 • Tăng việc lập kế hoạch chính xác thêm 10% khi so với dữ liệu năm ngoái vào tháng 7/2007.
 • Tăng năng suất lập trình (số dòng mã lệnh trên 40 giờ) lên 10% mỗi năm từ bây giờ trở đi.

Hãy chắc chắn giữ cân bằng giữa con người, qui trình và công cụ. Nếu bạn không thể giúp được cho mọi người làm việc như một tổ và làm hết sức họ thì bạn sẽ không thành công và dự án của bạn sẽ thất bại.

English version

Success of Software Projects

There are three important key factors that can determine the successful of software project: People, Process, and Tools.

Software project needs processes to accomplish development works and tools to support these processes but it is people that do the work by following these processes and using these tools. Therefore, people are responsible for the success or failure of the project.

As project manager, you must keep the people factor in mind. Most problems in software project are people issues not technical. In my 40 years of managing software projects, I never see a project failed because engineers can not program or design, they are all trained to do that, but failed because wrong estimates, changes in requirements, or not well planned schedule.

I believe the project manager’s role is NOT to make people work but to MAKE IT POSSIBLE for people to work. A good manager will hire the right people; make them happy so they don’t want to leave, and supporting them by creating a favorable work environment so they can do their best. When a group of people share the same goal and form a highly motivated team, the entire work environment will change. In a team, interactions are everything and that is why people like to work together, support one another, and put all efforts into works to overcome obstacles.

A person’s behavior is determined by beliefs and values. Beliefs are formed from previous experiences and information received. Values are what an individual considers important. Beliefs combined with values drive the actions of each individual. For example, an engineer may not like code review because he believes that he may look bad in front of his friends because review may identify more of his defects.  Probably few years ago, he may have bad experience during a code review.

To influence the behavior of an individual, a good manager must understand the values and beliefs that are causing the behavior of a person then if needed; help correct any beliefs that are based upon false information. A good manager must help people understand priorities by setting up project goals and communicate them clearly to the project team.

From my own experiences, goals that are simple and well written are more likely to get achieved. Manager must let project team know what do he wants from them, how does he measure it, and by what time. It is important that goals are achievable, that mean they are within the control of the team, otherwise they think the goals are impossible and not doing anything about it.  There must be an objective way to verify the achievement of the goals. Otherwise the team would have no way to tell that it had actually reached them or not.

I have seen people making mistake by setting goals that are stated in the future tense and let people think they are wishful thinking. For example, with the goal “I will work more,” I can consider the goal reached even if no action is taken, because I can sit in my chair and tell myself that “I will work more.” Notice that because of the future tense, the statement is true because it doe not have to happen today.

However, if the goal is “Due to customer ‘s requirements and critical business issue, People must work 10 hours per day, three times a week until the project is done” then people can not ignore it and tries to make it true. Goals also need to have a date in order to be effective.

Examples:

 • Reduce code defects 20% by July 1, 2008.
 • Improve planning 10% more accurate as compared with last year data in July 2007.
 • Increase productivity for coding (lines of code per 40 hours) by 10% each year from now on.

Be sure to keep a balanced on people, process, and tools. If you can not help people to work as a team and do their best then you will not succeed and your project will fail.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Ấn Độ sẽ chi phối ngành công nghiệp dịch vụ Công nghệ thông tin

Sau khi gặp vận may kì lạ, cộng đồng công nghệ Ấn Độ thấy mình đang phải giải quyết thách thức với việc nở hoa của kinh tế Trung Quốc.
2

Đào tạo người quản lý dự án

Ngày nay nhiều dự án phần mềm thất bại bởi vì người quản lí dự án không được huấn luyện, hay họ được huấn luyện bởi những người không có kinh nghiệm quản lí dự án . Sau đây là vài lời khuyên có thể có ích cho bạn.
3

Cải tiến kỹ năng tri thức

Để tăng cường tri thức và kĩ năng bên trong công ti hay doanh nghiệp, bạn cần bắt đầu với việc phân tích năng lực …
4

Cách mạng thông tin

Chúng ta đang ở chỗ bắt đầu của cuộc cách mạng – Cách mạng Thông tin. Cuộc cách mạng này sẽ thay đổi cách chúng ta liên lạc, cách chúng ta ra quyết định, và cách chúng ta được tổ chức.
5

Thành công của dự án phần mềm

Ba nhân tố mấu chốt quan trọng có thể xác định sự thành công của dự án phần mềm: Con người, Qui trình và Công cụ.

Ấn Độ sẽ chi phối ngành công nghiệp dịch vụ Công nghệ thông tin

Sau khi gặp vận may kì lạ, cộng đồng công nghệ Ấn Độ thấy mình đang phải giải quyết thách thức với việc nở hoa của kinh tế Trung Quốc.

Đào tạo người quản lý dự án

Ngày nay nhiều dự án phần mềm thất bại bởi vì người quản lí dự án không được huấn luyện, hay họ được huấn luyện bởi những người không có kinh nghiệm quản lí dự án . Sau đây là vài lời khuyên có thể có ích cho bạn.

Qui trình phần mềm

Qui trình là nhân tố thành công quan trọng cho bất kì doanh nghiệp nào nhưng nó là điều mấu chốt nhất trong phần mềm.

Quy trình phần mềm

Tuần trước, một sinh viên nói với tôi: “Phần mềm quá phức tạp và không thể nào loại bỏ mọi lỗi được. Em càng thử phần mềm, càng tìm ra nhiều lỗi hơn, và càng chữa các lỗi đó, lại càng nhiều lỗi xuất hiện thêm”.

Người quản lý dự án phần mềm

Hàng nghìn năm trước đây, triết gia Hi Lạp Socrates đã dạy học trò của mình “Tự biết mình”. Ngày nay, tôi muốn dùng cùng cách tiếp cận đó trong kĩ nghệ phần mềm bằng việc gợi ý rằng người quản lí dự án phần mềm.

Học tập

Khái niệm về học tập đang đối diện với những thay đổi nền tảng do sự thay đổi trong công nghệ và nền kinh tế toàn cầu.

Người kỹ sư phần mềm giỏi nhất

Bạn tôi hỏi tôi: Làm sao anh biết người kĩ sư phần mềm giỏi nhất so với người trung bình? Sau đây là ý kiến cá nhân của tôi:

Kỹ nghệ: Ham muốn đột nhiên xảy tới cho sinh viên tốt nghiệp đại học

Khi cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc thêm, sinh viên tốt nghiệp khoa học và toán học, những người đã có thời lũ lượt kéo vào Kinh doanh, Tài chính và Ngân hàng, bây giờ đang xem xét việc làm trong kĩ nghệ phần mềm.

Cải tiến kỹ năng tri thức

Blog GS John VU - GS John Vu - 11/07/2024 12:00
Để tăng cường tri thức và kĩ năng bên trong công ti hay doanh nghiệp, bạn cần bắt đầu với việc phân tích năng lực …

8 câu nói làm thay đổi cuộc đời người phụ nữ

Suy ngẫm - Diệp Anh - 11/07/2024 11:00
Những câu nói này tựa như trí tuệ siêu hình, làm thay đổi cuộc đời người phụ nữ.

Cụ ông nghèo nhặt nuôi bé gái bị bỏ rơi, 30 năm sau trở thành người sung sướng nhất làng

Truyền cảm hứng - Đinh Anh - 11/07/2024 10:00
Tấm lòng nhân hậu của ông đã được đổi lại bằng những tháng ngày hạnh phúc ở năm cuối đời.

365 chiêm nghiệm từ thiền sư Ajahn Brahm để sống 'Hạnh phúc mỗi ngày'

Từ sách - Phim - Minh Hằng - 11/07/2024 09:00
"Hạnh Phúc Mỗi Ngày" chính là một cẩm nang quý báu dành cho những ai đang tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa - Mối quan hệ độc hại càng lún sâu càng khó hồi phục

Từ sách - Phim - Tú Anh - 11/07/2024 08:00
“Tôi muốn mẹ chấp nhận con người mà tôi đang trở thành. Tôi muốn mẹ để tôi phát triển. Tôi muốn mẹ muốn tôi là chính tôi.”

Cách mạng thông tin

Blog GS John VU - GS John Vu - 10/07/2024 12:00
Chúng ta đang ở chỗ bắt đầu của cuộc cách mạng – Cách mạng Thông tin. Cuộc cách mạng này sẽ thay đổi cách chúng ta liên lạc, cách chúng ta ra quyết định, và cách chúng ta được tổ chức.

Người giàu khổ hơn người nghèo bới ba laoi5 khổ này

Suy ngẫm - Ứng Hà Chi - 10/07/2024 11:00
Chỉ bằng cách chịu đựng những khó khăn mà người khác không sẵn lòng chịu đựng, bạn mới có được một cuộc sống mà nhiều người phải ước ao.

Gặp tác giả "vẽ" tranh chân dung từ 1.000 chiếc đinh, quấn tới 1km dây chỉ

Phong cách sống - Tiểu Mai - 10/07/2024 10:00
Ngọc Khôi cùng nhóm của anh chính là những người tự tay đóng từng chiếc đinh, quấn từng sợi dây để sáng tạo nên các tác phẩm chân dung độc đáo này.

‘Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa’ - Bức chân dung sâu sắc về sự ái kỷ

Từ sách - Phim - Ngọc Quỳnh - 10/07/2024 09:00
Tại sao ai đó lại có thể “nhẹ lòng” khi người mẹ của mình qua đời? Một cuốn sách với tựa đề táo bạo, dễ khiến người ta… khựng lại vài giây và ngẫm nghĩ.

Bạn đang nghịch gì với đời mình - Đừng tuyệt vọng trước nghịch cảnh

Từ sách - Phim - Đoàn Huy - 10/07/2024 08:00
Hòa hợp bản thân với cuộc sống là cách giúp mỗi người có cái nhìn vị tha hơn khi đối diện điều bất như ý, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thực tế.

Phát hiện mới về truyền thông tin trong bộ não chúng ta

Thư giãn - A.T - 09/07/2024 12:00
Các nhà khoa học đã xác định được một dạng truyền thông tin rất độc đáo trong tế bào não người.

Phụ nữ không nên để lộ 3 "con át chủ bài" này, bằng không sẽ tự tước đi vận may của chính mình

Suy ngẫm - Diệp Anh - 09/07/2024 11:00
Phụ nữ trung niên nên giữ gìn vận may của mình bằng cách này.

Dị nhân Vĩnh Phúc bất ngờ ra đi để lại "gia tài" cho vợ, có người trả 5 tỷ vẫn lắc đầu

Phong cách sống - Yến Nhi - 09/07/2024 10:00
Ban đầu bà Nga ra sức phản đối khi thấy chồng làm điều kỳ quặc. Cho tới khi ông mất, bà mới nhận ra, ngôi nhà chồng để lại là tài sản vô giá.

9 trích dẫn hay từ 'Chia sẻ từ trái tim' - thầy Thích Pháp Hoà

Từ sách - Phim - Thảo Thảo - 09/07/2024 09:00
Khi thế giới không ngừng phát triển, những vấn đề tinh thần ngày càng được mọi người quan tâm nhiều hơn. Gần đây, những chủ đề liên quan đến Phật giáo nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng.

13 lời khuyên từ thiền sư Ajahn Brahm để có cuộc sống 'Hạnh phúc mỗi ngày'

Từ sách - Phim - TĐ - 09/07/2024 08:00
Hạnh phúc mỗi ngày - Happy Everyday tập hơn 365 câu chiêm nghiệm sâu sắc được đúc kết bởi thiền sư Ajahn Brahm, học trò xuất sắc của thiền sư Ajahn Chahn (dòng Phật giáo Nguyên thủy, Thái Lan), giúp bạn khai sáng từng ngày.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
 • Địa chỉ: 11H Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+8428) 38233860 - Email: triviet@firstnews.com.vn
 • Giấy phép số 496/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/10/2022
 • Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Phước
 • Công ty TNHH văn hóa sáng tạo Trí Việt
 • Fax: (+8428) 38224560
 • Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội Hạt giống tâm hồn
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 5, 11/07/2024