Người quản lý dự án phần mềm

GS John Vu30/06/2024 12:00
Người quản lý dự án phần mềm

Hàng nghìn năm trước đây, triết gia Hi Lạp Socrates đã dạy học trò của mình “Tự biết mình”. Ngày nay, tôi muốn dùng cùng cách tiếp cận đó trong kĩ nghệ phần mềm bằng việc gợi ý rằng người quản lí dự án phần mềm.

1) Biết mục đích dự án của mình.

Với mọi dự án phần mềm, bạn phải đặt ưu tiên bởi vì bạn không thể hoàn tất mọi thứ ngay một lúc. Không có ưu tiên bạn sẽ không có khả năng hội tụ và đạt tới cái gì. Bạn nên có khả năng phát biểu mục đích dự án trong một câu kiểu như “Lịch biểu là ưu tiên số một” hay “Chức năng là quan trọng nhất”. Nếu bạn không thể nêu được điều đó, cơ hội đạt tới thành công của bạn sẽ không lớn.

2) Biết thành viên tổ của mình

Thành viên tổ của bạn là điều quan trọng nhất mà bạn có và hiệu năng của họ sẽ làm cho dự án của bạn thành công hay thất bại. Bạn phải chăm nom tới họ và đảm bảo tổ hoạt động như một đơn vị thống nhất chứ không phải như tập hợp các cá nhân. Việc trao đổi tổ là then chốt nên bạn phải đầu tư thời gian vào việc thúc đẩy tin cậy và đảm bảo rằng mọi người đều biết điều họ phải làm để đạt tới mục đích.

3) Biết khách hàng của mình

Bạn phải trao đổi với khách hàng trên cơ sở đều đặn (hàng ngày, hàng tuần). Họ sẽ cho bạn biết cái gì là quan trọng với họ và mặc dầu họ sẽ đổi ý thường xuyên nhưng bạn phải xây dựng mối quan hệ tốt với họ bởi vì sự thoả mãn của họ sẽ là bản chất cho thành công của bạn.

4) Biết qui trình của mình

Nhiều người thích viết mã trước rồi hỏi câu hỏi sau. Đó là lí do tại sao họ cần huấn luyện kĩ nghệ phần mềm bởi vì nếu bạn viết mã mà không hiểu rõ yêu cầu thì sẽ rất khó thay đổi một khi việc đã bắt đầu. Cho nên điều quan trọng là quyết định chính xác cách bạn sẽ định làm bằng việc lập kế hoạch mọi thứ tương ứng với qui trình và hiểu rằng người kĩ sư phần mềm giỏi bao giờ cũng tuân theo qui trình để làm việc hiệu quả. Bằng việc tuân theo qui trình bạn sẽ:

 • Xây dựng niềm tin vào bản thân mình rằng bạn đang tuân theo bản lộ trình có kỉ luật.
 • Có kế hoạch dự phòng trong sự cố điều gì đó đi sai
 • Phát sinh bầu không khí có kỉ luật trong môi trường làm việc.

5) Biết nhiệm vụ của mình.

Ngày nay phần lớn các yêu cầu phần mềm đều phức tạp nên người quản lí dự án phải phân rã chúng thành các nhiệm vụ nhỏ hơn để tổ thực hiện chúng tương ứng. Việc phân rã và tổ chức các nhiệm vụ này là điều kiến trúc phần mềm là gì. Các thành viên tổ phải chú ý tới cách từng nhiệm vụ khớp với sản phẩm toàn thể. Thiếu cách tiếp cận hệ thống này bạn đi tới hàng trăm mảnh khác nhau mà không thể tích hợp lại được.

6) Biết thay đổi của mình

Chúng ta sống trong thế giới đang thay đổi. Khi dự án tiến triển mọi thứ chung cuộc sẽ thay đổi. Khách hàng sẽ đi tới những ý tưởng mới hay tổ của bạn có thể lâm vào những vấn đề nào đó trong thực hiện. Thay đổi phải được kiểm soát nếu bạn muốn thành công. Bạn cần xây dựng kế hoạch linh hoạt hấp thu được các thay đổi khi chúng tới nhưng bạn phải không chịu nhún với bất kì sức ép nào. Nếu bạn quá linh hoạt dự án của bạn sẽ ở ngoài kiểm soát như ngựa không có người cưỡi, nhưng nếu bạn quá cứng nhắc dự án của bạn sẽ vỡ như thuỷ tinh lúc thay đổi xảy ra. Bạn phải ước tính mọi thay đổi để nhận diện các tác động và xác định ưu tiên, thay đổi nào phải được thực hiện trước và thay đổi nào có thể chờ đợi và thảo luận kế hoạch của bạn với khách hàng.

7) Biết kiểm thử của mình

Đừng trông đợi mọi sự làm việc hoàn hảo nên bạn phải kiểm thử mọi thứ sớm nhất có thể được. Mọi người đều phạm sai lầm cho nên kiểm thử là cách tốt nhất để tìm ra và khử bỏ lỗi. Ngay khi bạn nhận được yêu cầu, chuẩn bị trường hợp kiểm thử bằng việc tự hỏi mình “Mình kiểm thử cái này thế nào đây?” Nếu bạn không thể đi tới trường hợp kiểm thử thì hoặc là bạn không hiểu yêu cầu hoặc là yêu cầu không được khách hàng xác định rõ.  Trong trường hợp đó, hãy hỏi khách hàng họ thích kiểm thử nó như thế nào?

8) Biết giới hạn của mình

Thành công là việc chuyển giao sản phẩm đã hoàn thành cho khách hàng, họ được thoả mãn với kết quả. Để làm điều đó bạn phải linh hoạt. Đừng bị khoá chặt vào trong lịch biểu cứng nhắc mà thương lượng với khách hàng về khuôn khổ thời gian khả thi. Đừng bị mù quáng bởi phương pháp hay công cụ bởi vì chúng được thiết kế ra để hỗ trợ cho bạn chứ không giải quyết vấn đề của bạn. Bạn phải dùng tất cả các công cụ và người có sẵn cho bạn nhưng chú ý tới điều khách hàng muốn và điều chỉnh ưu tiên của bạn cùng kế hoạch của bạn cho phù hợp với hoàn cảnh.

English version

Project Manager

Thousand years ago, the Greek philosopher Socrates taught his students “Know yourself”. Today, I like to use the same approach in software engineering by suggest that software project manager:

1)     Know your project goal.

For every software project, you must set priority because you can not complete everything at once. Without priority you will not be able to focus and achieve anything. You should be able to state the goal of your project in a single sentence such as “Schedule is priority number one” or “Functionality is the most important”. If you can’t, your chance of achieving success is not good.

2)     Know your team members

Your team members are the most important thing that you have and their performance will make your project success or failure. You must take care of them and make sure the team operates as a unified unit and not as a collection of individuals. Team communications are essential so you must invest time in promoting trust and ensuring that everyone knows what they have to do to achieve the goal.

3) Know your customers

You must communicate with your customers on a periodic basis (Daily, weekly). They will let you know which is important to them and although they will change their minds often but you must build good relationship with them because their satisfaction will be essential to your success.

4) Know your process

Many people like to code first then ask question later. That is why they need software engineering training because if you code without clearly understand the requirements then it will be very difficult to change once it gets started. So it is important to deciding exactly how you’re going to do by planning everything according to a process and understand that a good software engineer always follow the process to work efficiently. By following the process you will:

 • Build confidence in yourself that you are following a disciplined road map.
 • Have a contingency plan in the event that something goes wrong
 • Generate a disciplined atmosphere in the work environment.

5) Know your tasks.

Today most software requirements are complex so project manager must decompose them into smaller tasks for the team to implement them accordingly. The decomposition and organize these tasks is what software architecture is about. Team members must pay close attention to how each task fits the overall product. Without this systematic approach you end up with a hundred different pieces that can not be integrated.

6) Know your changes

We live in a changing world. As the project progresses things will eventually changes. Customers will come up with new ideas or your team may run into some issues during implementation. Changes must be controlled if you want to succeed. You need to build a flexible plan that absorbs changes as they come but you must not yield to any pressure. If you are too flexible your project will be out of control like a horse without a rider but if you are too rigid your project will break like glass every time change happens. You must evaluate all changes to identify impacts and determine priority, which change must be implemented first and which one can wait and discuss your plan with the customer.

7) Know your test

Do not expect things work perfectly so you must test everything as early as possible. Everybody makes mistakes so testing is the best way to find and eliminate errors. As soon as you get the requirements, prepare a test cases by asking yourself “How do I test this?” If you can not come up with a test case then either you do not understand the requirements or the requirements are not well defined by the customer. In that case, ask the customer how do they like to test it?

8) Know your limits

Success is the delivery of the finished product to a customer who is satisfied with the result. To do that you must be flexible. Don’t get locked into a rigid schedule but negotiate with the customer for a feasible time frame. Don’t get blinded by a method or tool because they are designed to support you but not solve your problems. You must use all the tools and people available to you but pay attention to what customer wants and adjust your priority and your plan to suit the conditions.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Ấn Độ sẽ chi phối ngành công nghiệp dịch vụ Công nghệ thông tin

Sau khi gặp vận may kì lạ, cộng đồng công nghệ Ấn Độ thấy mình đang phải giải quyết thách thức với việc nở hoa của kinh tế Trung Quốc.
2

Đào tạo người quản lý dự án

Ngày nay nhiều dự án phần mềm thất bại bởi vì người quản lí dự án không được huấn luyện, hay họ được huấn luyện bởi những người không có kinh nghiệm quản lí dự án . Sau đây là vài lời khuyên có thể có ích cho bạn.
3

Quy trình phần mềm

Tuần trước, một sinh viên nói với tôi: “Phần mềm quá phức tạp và không thể nào loại bỏ mọi lỗi được. Em càng thử phần mềm, càng tìm ra nhiều lỗi hơn, và càng chữa các lỗi đó, lại càng nhiều lỗi xuất hiện thêm”.
4

Thành công của dự án phần mềm

Ba nhân tố mấu chốt quan trọng có thể xác định sự thành công của dự án phần mềm: Con người, Qui trình và Công cụ.
5

Qui trình phần mềm

Qui trình là nhân tố thành công quan trọng cho bất kì doanh nghiệp nào nhưng nó là điều mấu chốt nhất trong phần mềm.

Học tập

Khái niệm về học tập đang đối diện với những thay đổi nền tảng do sự thay đổi trong công nghệ và nền kinh tế toàn cầu.

Người kỹ sư phần mềm giỏi nhất

Bạn tôi hỏi tôi: Làm sao anh biết người kĩ sư phần mềm giỏi nhất so với người trung bình? Sau đây là ý kiến cá nhân của tôi:

Kỹ nghệ: Ham muốn đột nhiên xảy tới cho sinh viên tốt nghiệp đại học

Khi cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc thêm, sinh viên tốt nghiệp khoa học và toán học, những người đã có thời lũ lượt kéo vào Kinh doanh, Tài chính và Ngân hàng, bây giờ đang xem xét việc làm trong kĩ nghệ phần mềm.

Cần hỗ trợ cho nền kinh tế dựa trên tri thức

Khi thế giới bước vào thế kỉ 21, nền kinh tế toàn cầu trở thành nền kinh tế dựa trên tri thức.

Nền kinh tế dựa trên tri thức

Có một báo cáo đại học nói rằng 34% thanh niên giữa độ tuổi 18 tới 32 đang hoặc lập kế hoạch để khởi đầu doanh nghiệp hay đã làm việc đó rồi.

Nền kinh tế tri thức-5

Ngày nay, dẫn lái chính cho tăng trưởng kinh tế là trong miền công nghệ cao.

Nền kinh tế tri thức-4

Là một giáo sư lịch sử, bạn tôi rất tò mò về điều đã xảy ra ở Ấn Độ cho nên ông ấy hỏi: “Theo quan điểm của ông thì Ấn Độ rất thành công trong việc xây dựng xã hội tri thức bằng việc bỏ qua pha công nghiệp nhưng tại sao họ đã làm loại quyết định đó?”

Nền kinh tế tri thức-3

Ngày nay xã hội tri thức không còn là tầm nhìn về tương lai mà là thực tại. Phát triển kinh tế được xác định phần lớn bởi tri thức, do đó giáo dục là điều kiện tiên quyết bản chất cho cải tiến kinh tế và giảm nghèo.

‘Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa’ - Bức chân dung sâu sắc về sự ái kỷ

Tại sao ai đó lại có thể “nhẹ lòng” khi người mẹ của mình qua đời? Một cuốn sách với tựa đề táo bạo, dễ khiến người ta… khựng lại vài giây và ngẫm nghĩ.

Cách mạng thông tin

Blog GS John VU - GS John Vu - 10/07/2024 12:00
Chúng ta đang ở chỗ bắt đầu của cuộc cách mạng – Cách mạng Thông tin. Cuộc cách mạng này sẽ thay đổi cách chúng ta liên lạc, cách chúng ta ra quyết định, và cách chúng ta được tổ chức.

Người giàu khổ hơn người nghèo bới ba laoi5 khổ này

Suy ngẫm - Ứng Hà Chi - 10/07/2024 11:00
Chỉ bằng cách chịu đựng những khó khăn mà người khác không sẵn lòng chịu đựng, bạn mới có được một cuộc sống mà nhiều người phải ước ao.

Gặp tác giả "vẽ" tranh chân dung từ 1.000 chiếc đinh, quấn tới 1km dây chỉ

Phong cách sống - Tiểu Mai - 10/07/2024 10:00
Ngọc Khôi cùng nhóm của anh chính là những người tự tay đóng từng chiếc đinh, quấn từng sợi dây để sáng tạo nên các tác phẩm chân dung độc đáo này.

‘Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa’ - Bức chân dung sâu sắc về sự ái kỷ

Từ sách - Phim - Ngọc Quỳnh - 10/07/2024 09:00
Tại sao ai đó lại có thể “nhẹ lòng” khi người mẹ của mình qua đời? Một cuốn sách với tựa đề táo bạo, dễ khiến người ta… khựng lại vài giây và ngẫm nghĩ.

Bạn đang nghịch gì với đời mình - Đừng tuyệt vọng trước nghịch cảnh

Từ sách - Phim - Đoàn Huy - 10/07/2024 08:00
Hòa hợp bản thân với cuộc sống là cách giúp mỗi người có cái nhìn vị tha hơn khi đối diện điều bất như ý, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thực tế.

Phát hiện mới về truyền thông tin trong bộ não chúng ta

Thư giãn - A.T - 09/07/2024 12:00
Các nhà khoa học đã xác định được một dạng truyền thông tin rất độc đáo trong tế bào não người.

Phụ nữ không nên để lộ 3 "con át chủ bài" này, bằng không sẽ tự tước đi vận may của chính mình

Suy ngẫm - Diệp Anh - 09/07/2024 11:00
Phụ nữ trung niên nên giữ gìn vận may của mình bằng cách này.

Dị nhân Vĩnh Phúc bất ngờ ra đi để lại "gia tài" cho vợ, có người trả 5 tỷ vẫn lắc đầu

Phong cách sống - Yến Nhi - 09/07/2024 10:00
Ban đầu bà Nga ra sức phản đối khi thấy chồng làm điều kỳ quặc. Cho tới khi ông mất, bà mới nhận ra, ngôi nhà chồng để lại là tài sản vô giá.

9 trích dẫn hay từ 'Chia sẻ từ trái tim' - thầy Thích Pháp Hoà

Từ sách - Phim - Thảo Thảo - 09/07/2024 09:00
Khi thế giới không ngừng phát triển, những vấn đề tinh thần ngày càng được mọi người quan tâm nhiều hơn. Gần đây, những chủ đề liên quan đến Phật giáo nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng.

13 lời khuyên từ thiền sư Ajahn Brahm để có cuộc sống 'Hạnh phúc mỗi ngày'

Từ sách - Phim - TĐ - 09/07/2024 08:00
Hạnh phúc mỗi ngày - Happy Everyday tập hơn 365 câu chiêm nghiệm sâu sắc được đúc kết bởi thiền sư Ajahn Brahm, học trò xuất sắc của thiền sư Ajahn Chahn (dòng Phật giáo Nguyên thủy, Thái Lan), giúp bạn khai sáng từng ngày.

Thuật dụng nhân từ chuyện Tào Tháo nhường kinh đô Lạc Dương đuổi theo Đổng Trác

Kỹ năng - Vũ Thái - 08/07/2024 12:00
Vì đâu Tào Tháo nhường kinh đô Lạc Dương béo bở cho Tôn Kiên, còn mình lại nhận phần nguy hiểm là truy đuổi Đổng Trác?

Kim Dung: Cùng 1 công phu như Kiều Phong, Hồng Thất Công không thể đánh bại Vương Trùng Dương

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 08/07/2024 11:00
Vì sao Kiều Phong có thể đẩy lùi Vô Danh thần tăng còn Hồng Thất Công thì không thể đánh bại Vương Trùng Dương?

Cô gái Hà Nội thách thức bản thân bằng cách làm thử 100 nghề trong 100 ngày

Phong cách sống - Nhật Thùy - 08/07/2024 10:00
Thu Hiền đã vượt qua 1/3 hành trình "trải nghiệm làm 100 công việc khác nhau", cô không chỉ tự thử thách mà còn chia sẻ thông điệp nghề nào cũng có nét đẹp riêng.

Cập nhật những review yêu thương của bạn đọc dành cho 'Chia sẻ từ trái tim' - thầy Thích Pháp Hoà

Từ sách - Phim - Thảo Thảo - 08/07/2024 09:00
First News - Trí Việt xin trân trọng cảm ơn những tình cảm yêu mến của quý bạn đọc dành cho “Chia sẻ từ trái tim”.

Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa - Khi sự thao túng bọc dưới lớp vỏ tình mẹ thương con

Từ sách - Phim - Lan Phương - 08/07/2024 08:00
“Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa” là cuốn hồi kí đặc biệt kể lại hành trình của diễn viên Jennette McCurdy từ khi còn là một diễn viên nhí cho đến khi tuyên bố từ bỏ nghiệp diễn vào năm 2017.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
 • Địa chỉ: 11H Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+8428) 38233860 - Email: triviet@firstnews.com.vn
 • Giấy phép số 496/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/10/2022
 • Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Phước
 • Công ty TNHH văn hóa sáng tạo Trí Việt
 • Fax: (+8428) 38224560
 • Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội Hạt giống tâm hồn
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 4, 10/07/2024