Học tập

GS John Vu28/06/2024 12:00
Học tập

Khái niệm về học tập đang đối diện với những thay đổi nền tảng do sự thay đổi trong công nghệ và nền kinh tế toàn cầu.

Điều chúng ta học hôm nay có thể lạc hậu sau vài năm cho nên một kĩ sư phần mềm không thể bằng lòng với điều bạn biết mà phải liên tục học những điều mới bởi vì học tập là hoạt động cả đời và bạn phải biết cách học, cách dỡ bỏ học và học lại. Tại sao lại dỡ bỏ học?

Bởi vì bạn phải quên điều bạn đã học nếu nó không còn hợp thời, và nếu bạn không quên nó, bạn có thể không còn khả năng học điều mới. Chẳng hạn, bạn biết cách lập trình trong COBOL và FORTRAN nhưng ngày nay, mọi người không dùng COBOL và FORTRAN nữa cho nên bạn phải học C++ hay JAVA. Các ngôn ngữ lập trình này là không tương hợp nhau, cấu trúc và ngữ cảnh của chúng khác nhau nên bạn phải quên COBOL và FORTRAN để học C++ và JAVA. 

Học tập là kĩ năng có thể giúp bạn chuyển dịch thành công sang môi trường làm việc mới. Ta hãy nhìn vào nhu cầu học tập của người lập trình, người đang thăng tiến sang vị trí của người quản lí dự án bởi vì điều người lập trình tốt làm và điều người quản lí dự án tốt làm là khác nhau. Là người lập trình tốt bạn biết mọi khía cạnh kĩ thuật của tính toán, có khả năng thiết kế và viết mã theo qui trình, và làm việc trong tổ để đạt tới mục đích chung. Là người quản lí dự án bạn sẽ cần nhiều hơn là các khía cạnh kĩ thuật.

Bạn phải hiểu cái gì phải được làm trong dự án, cách làm nó và khi nào nó phải được hoàn thành để cho bạn có thể giải thích rõ ràng cho tổ dự án và động viên họ làm cho công việc được thực hiện.

Là người quản lí dự án, bạn cần nhận ra khác biệt giữa mọi người trong dự án, không phải mọi người đều có cùng kĩ năng hay xoay xở tốt, cho nên bạn phải biết cách phân công các nhiệm vụ khác nhau cho họ dựa trên khả năng của họ, và giúp họ giải quyết mọi vấn đề cá nhân để cho họ có thể làm việc cùng nhau như một tổ đạt tới mục đích của dự án. Là người quản lí dự án, bạn không nói với họ như người lập trình chia sẻ giải pháp kĩ thuật với nhau mà như ai đó chỉ đạo họ rõ ràng, giải thích cho họ về vai trò, trách nhiệm của họ rồi động viên họ làm nó tương ứng.

Đây là những kĩ năng mới mà bạn phải học và khi bạn học những kĩ năng này, bạn thực tế sẽ thay đổi cái nhìn của mình bởi vì quản lí là kĩ năng làm cho cái gì đó được thực hiện CHỨ KHÔNG chỉ làm cái gì đó. Bạn không thể xây dựng được cái nhìn mới trên đỉnh cái nhìn hiện tại của mình vì nó sẽ tạo ra xung đột, nhưng bạn phải dỡ bỏ kĩ năng khác để học kĩ năng mới. Buông bỏ cái nhìn không còn liên quan nữa là bước đầu tiên của việc học.

Là người quản lí dự án, bạn phải biết cách trao thông tin cho mọi người trong dự án cũng như nhận thông tin từ họ; bạn phải biết kĩ năng của họ và điều họ cần để cho bạn có thể hỗ trợ được họ. Là người quản lí, bạn phải tự mình làm gương để giải quyết vấn đề và đánh giá hiệu năng của họ để đảm bảo rằng họ đang làm việc hướng tới mục đích chung. Nhiều người hỏi tôi tại sao nhận và cho thông tin lại là kĩ năng mới khi mọi người nói và chia sẻ thông tin lẫn nhau mọi lúc. 

Tất nhiên những người lập trình nói với nhau hàng ngày nhưng họ bình đẳng về việc chia sẻ tin tốt hay tin xấu, chẳng thành vấn đề mấy, nhưng với người quản lí dự án, người lập trình có thể không muốn chia sẻ mọi thứ cho nên bạn phải kiểm điểm cẩn thận thông tin mà bạn nhận được từ họ rồi thẩm tra lại nó. Nếu bạn không cẩn thận, thông tin có thể bị bóp méo, bị thay đổi và không là sự kiện nữa đặc biệt nếu tin là không tốt. Những người cho thông tin có thể KHÔNG nói cho bạn mọi điều cho nên bạn phải thẩm tra nó và việc thẩm tra thông tin là kĩ năng mới mà bạn phải học.

Là người quản lí bạn phải hành động theo thông tin bạn có và nếu bạn không có mọi sự kiện, bạn có thể ra quyết định sai. Dự án phần mềm tồn tại vì mục đích được xác định rõ: Chuyển giao phần mềm chất lượng trong phạm vi chi phí và lịch biểu mà bạn hứa với khách hàng và là người quản lí bạn phải có khả năng động viên và lãnh đạo tổ hướng tới mục đích chung cũng như giữ cho tổ được hạnh phúc. Quản lí hiệu năng dự án là kĩ năng bạn phải học bằng việc đem mình ra làm gương cho tổ để cho họ có thể theo. Mọi người sẽ theo bạn nếu bạn làm việc của mình tốt, chứng tỏ khả năng lãnh đạo của bạn, hành động tương ứng, và biểu lộ thái độ tích cực. Trên hết, bạn phải chăm sóc họ bằng việc chân thành với họ. Nếu họ tin cậy bạn và theo bạn, một nửa công việc dự án đã được hoàn thành rồi.

English version

The concept of learning is facing fundamental changes due to the changes in technology and the global economy. What we learn today may be obsolete few years from now so a software engineer can not be content with what you know but must continuously learning new things because learning is a lifelong activity and you must know how to learn, to unlearn and re-learn. Why unlearn? Because you must forget what you already leaned if it is no longer valid, and if you do not forget it you may not be able to learn new thing. For example, you know how to program in COBOL and FORTRAN but today, people do not use COBOL and FORTRAN anymore so you must learn C++ or JAVA. These programming languages are not compatible, their structure and context are different so you must forget COBOL and FORTRAN in order to learn C++ and JAVA.

Learning is a skill that can help you successfully transition to the new work environment. Let’s look at the learning need of a programmer who is advancing to project manager position because what a good programmer does and what a good project manager does are different. As a good programmer you know all the technical aspects of computing, be able to design and code according to the process, and work in team to achieve a common goal. As a project manager you will need more than technical aspects. You must understand what must be done in a project, how to do it and when it must be completed so you can clearly explain to project team and motivate them to get it done. As a project manager, you needs to recognize the differences between people in the project, not everybody have the same skill or get along well, so you must know how to assign different tasks to them based on their abilities, and help them solving any personal issues so they can work together as a team to achieve the project goals. As the project manager, you do not talk to them like programmer sharing technical solution with each others but as someone who clearly directs them, explain to them about their roles, responsibilities then motivate them to do it accordingly. Theses are the new skills that you must learn and when you learn these skills, you actually will change your view because management is the skill to get something done NOT just do something. You cannot build a new view on top of your existing view since it will create conflict, but you must unlearn the other skill to learn new skill. Letting go of non-relevant view is the first step of learning.

As a project manager, you must know how to give information to people in the project as well as receive information from them; you must know their skills and what they needs so you can support them. As the manager, you must set yourself as an example to solve problem and evaluate their performance to ensure that they are working toward the common goal. Many people ask me why getting and giving information is a new skill when people talk and share information with each other all the time.

Of course programmers talk to each other everyday but they are equal so sharing good new or bad new are not much an issue but to a project manager, programmers may not want to share everything so  you must careful review the information that you receive from them then verify it. If you are not careful, the information may be distorted, changed and not factual especially if the new is not good. The people who give the information may NOT tell you everything so you must verify it and information verification is a new skill that you must learn. As a manager you must act according to the information that you have and if you do not have all the facts, you may make the wrong decision. The software project exists for a well defined goal: To deliver quality software within costs and schedule that you promise the customer and as the project manager you must be able to motivate and lead the team toward the common goal as well as keep the team happy. Managing project performance is a skill that you must learn by setting yourself up as an example for the team so they can follow. People will follow you if you are doing your job well, demonstrate your leadership ability, act accordingly, and show a positive attitude. Most of all, you must take care of them by being honest with them. If they trust you and follow you, half of the project work already been done.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Ấn Độ sẽ chi phối ngành công nghiệp dịch vụ Công nghệ thông tin

Sau khi gặp vận may kì lạ, cộng đồng công nghệ Ấn Độ thấy mình đang phải giải quyết thách thức với việc nở hoa của kinh tế Trung Quốc.
2

Năm xu hướng khoán ngoài hàng đầu cho 2009

Khoán ngoài gần nhà, khoán ngoài trách nhiệm xã hội và tính linh động công nghiệp trong việc phát triển được trông đợi trong năm tới.
3

Cải tiến kỹ năng tri thức

Để tăng cường tri thức và kĩ năng bên trong công ti hay doanh nghiệp, bạn cần bắt đầu với việc phân tích năng lực …
4

Cách mạng thông tin

Chúng ta đang ở chỗ bắt đầu của cuộc cách mạng – Cách mạng Thông tin. Cuộc cách mạng này sẽ thay đổi cách chúng ta liên lạc, cách chúng ta ra quyết định, và cách chúng ta được tổ chức.
5

Thành công của dự án phần mềm

Ba nhân tố mấu chốt quan trọng có thể xác định sự thành công của dự án phần mềm: Con người, Qui trình và Công cụ.

Người kỹ sư phần mềm giỏi nhất

Bạn tôi hỏi tôi: Làm sao anh biết người kĩ sư phần mềm giỏi nhất so với người trung bình? Sau đây là ý kiến cá nhân của tôi:

Kỹ nghệ: Ham muốn đột nhiên xảy tới cho sinh viên tốt nghiệp đại học

Khi cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc thêm, sinh viên tốt nghiệp khoa học và toán học, những người đã có thời lũ lượt kéo vào Kinh doanh, Tài chính và Ngân hàng, bây giờ đang xem xét việc làm trong kĩ nghệ phần mềm.

Cần hỗ trợ cho nền kinh tế dựa trên tri thức

Khi thế giới bước vào thế kỉ 21, nền kinh tế toàn cầu trở thành nền kinh tế dựa trên tri thức.

Nền kinh tế dựa trên tri thức

Có một báo cáo đại học nói rằng 34% thanh niên giữa độ tuổi 18 tới 32 đang hoặc lập kế hoạch để khởi đầu doanh nghiệp hay đã làm việc đó rồi.

Nền kinh tế tri thức-5

Ngày nay, dẫn lái chính cho tăng trưởng kinh tế là trong miền công nghệ cao.

Nền kinh tế tri thức-4

Là một giáo sư lịch sử, bạn tôi rất tò mò về điều đã xảy ra ở Ấn Độ cho nên ông ấy hỏi: “Theo quan điểm của ông thì Ấn Độ rất thành công trong việc xây dựng xã hội tri thức bằng việc bỏ qua pha công nghiệp nhưng tại sao họ đã làm loại quyết định đó?”

Nền kinh tế tri thức-3

Ngày nay xã hội tri thức không còn là tầm nhìn về tương lai mà là thực tại. Phát triển kinh tế được xác định phần lớn bởi tri thức, do đó giáo dục là điều kiện tiên quyết bản chất cho cải tiến kinh tế và giảm nghèo.

Nền kinh tế tri thức-2

Thế giới trong thế kỉ 21 được đặc trưng bởi quan hệ thành công giữa phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế.

Chia sẻ từ trái tim - Chuyển hóa ghét thành thương

Bạn có từng nghĩ vì sao chúng ta luôn dễ dàng ghét nhưng lại khó khăn trong việc thương một ai đó? Sự đa nghi ấy là tác nhân hướng ánh nhìn chúng ta ái ngại trước cuộc đời này.

Tỷ phú Rockefeller: Thu nhập chỉ là sản phẩm phụ của công việc

Suy ngẫm - Minh Nguyệt - 13/07/2024 12:00
Những lời khuyên chứa đựng bí quyết thành công của dòng họ giàu hàng đầu thế giới suốt hơn 100 năm qua.

25 sự thật tâm lý thú vị sẽ làm bạn kinh ngạc

Thư giãn - TĐ - 13/07/2024 11:00
Mọi người đều tò mò khi nhắc đến chủ đề tâm lý học, đặc biệt là tâm lý con người. Tại sao chúng ta cư xử theo một cách nhất định và những lý do liên quan đến những sự thật tâm lý thú vị như vậy luôn là điều hấp dẫn. 

Tranh cãi đôi anh em Lộc - nàng Mơ ôm nhau như người yêu, gọi bố là “Kiên ơi”: Người bố lên tiếng

Phong cách sống - Mây - 13/07/2024 10:00
Đây là lần đầu tiên gia đình nàng Mơ lên tiếng về vấn đề này dù đã gây tranh cãi từ lâu.

Chia sẻ từ trái tim - Chuyển hóa ghét thành thương

Từ sách - Phim - Đoàn Huy - 13/07/2024 09:00
Bạn có từng nghĩ vì sao chúng ta luôn dễ dàng ghét nhưng lại khó khăn trong việc thương một ai đó? Sự đa nghi ấy là tác nhân hướng ánh nhìn chúng ta ái ngại trước cuộc đời này.

Sát na này là thiên thu - Cẩm nang sinh tồn sống sót qua đau khổ

Từ sách - Phim - NGUYỄN AN - 13/07/2024 08:00
Có nhiều cẩm nang, sách hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, sinh tồn trong thảm họa nhưng hiếm có cẩm nang nào hướng dẫn chúng ta kỹ năng sống sót và bình an khi khổ đau bỗng nhiên ập tới.

Năm xu hướng khoán ngoài hàng đầu cho 2009

Blog GS John VU - GS John Vu - 12/07/2024 12:00
Khoán ngoài gần nhà, khoán ngoài trách nhiệm xã hội và tính linh động công nghiệp trong việc phát triển được trông đợi trong năm tới.

Anh trai vượt ngàn chông gai - Nghệ sĩ, khán giả bật khóc nhớ Wanbi Tuấn Anh

Truyền hình - Bích Phương - 12/07/2024 11:00
Trong tập 2 "Anh trai vượt ngàn chông gai", nhiếp ảnh gia Thiên Minh trình diễn các ca khúc của Wanbi Tuấn Anh và có đoạn chia sẻ lấy nước mắt khán giả.

21 tuổi, Warren Buffett bỏ ra 100 Đô la để tham gia lớp học này và cuộc đời ông đã sang trang

Kỹ năng - Nguyễn Phượng - 12/07/2024 10:00
Nhờ sự thay đổi trong khả năng giao tiếp đã giúp tỷ phú Warren Buffett đạt được thành công như ngày hôm nay.

Chia sẻ từ trái tim - Sống trong hiện tại không có nghĩa là có bao nhiêu xài bấy nhiêu

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 12/07/2024 09:00
Chúng ta thường được khuyên rằng phải biết sống trong hiện tại, nhưng sống trong hiện tại không có nghĩa là xả láng, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, mà là biết mình đang làm gì với hiện tại, có chánh niệm với hiện tại.

Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa - Cuộc đời của tôi phải là của tôi

Từ sách - Phim - Đan Thanh - 12/07/2024 08:00
Bị mẹ thao túng và bóc lột, Jennette McCurdy đã phải chống chọi với nỗi ám ảnh và khủng hoảng tâm lý trong thời gian dài. Nhưng sau tất cả, cô vẫn lựa chọn vượt qua những xúc cảm khổ đau để làm chủ cuộc đời và yêu thương chính mình.

Cải tiến kỹ năng tri thức

Blog GS John VU - GS John Vu - 11/07/2024 12:00
Để tăng cường tri thức và kĩ năng bên trong công ti hay doanh nghiệp, bạn cần bắt đầu với việc phân tích năng lực …

8 câu nói làm thay đổi cuộc đời người phụ nữ

Suy ngẫm - Diệp Anh - 11/07/2024 11:00
Những câu nói này tựa như trí tuệ siêu hình, làm thay đổi cuộc đời người phụ nữ.

Cụ ông nghèo nhặt nuôi bé gái bị bỏ rơi, 30 năm sau trở thành người sung sướng nhất làng

Truyền cảm hứng - Đinh Anh - 11/07/2024 10:00
Tấm lòng nhân hậu của ông đã được đổi lại bằng những tháng ngày hạnh phúc ở năm cuối đời.

365 chiêm nghiệm từ thiền sư Ajahn Brahm để sống 'Hạnh phúc mỗi ngày'

Từ sách - Phim - Minh Hằng - 11/07/2024 09:00
"Hạnh Phúc Mỗi Ngày" chính là một cẩm nang quý báu dành cho những ai đang tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa - Mối quan hệ độc hại càng lún sâu càng khó hồi phục

Từ sách - Phim - Tú Anh - 11/07/2024 08:00
“Tôi muốn mẹ chấp nhận con người mà tôi đang trở thành. Tôi muốn mẹ để tôi phát triển. Tôi muốn mẹ muốn tôi là chính tôi.”
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
  • Địa chỉ: 11H Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (+8428) 38233860 - Email: triviet@firstnews.com.vn
  • Giấy phép số 496/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/10/2022
  • Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Phước
  • Công ty TNHH văn hóa sáng tạo Trí Việt
  • Fax: (+8428) 38224560
  • Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội Hạt giống tâm hồn
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 13/07/2024