Người quản lý doanh nghiệp mới

GS John Vu31/01/2024 13:00
Người quản lý doanh nghiệp mới

Ngày nay toàn cầu hoá làm thay đổi mọi thứ, đặc biệt cách mọi người quản lí doanh nghiệp của họ.

Vì nhiều thứ bây giờ được kết nối, mọi người quản lí đều phải có tri thức về công nghệ thông tin (CNTT) và hiểu cách tích hợp CNTT vào doanh nghiệp có thể cải tiến tính hiệu quả và lợi nhuận. Với tăng trưởng nhanh chóng trong thị trường toàn cầu, các trường kinh doanh hàng đầu như Harvard, Chicago, Yale, và Stanford v.v. đang yêu cầu sinh viên kinh doanh học các môn trong công nghệ thông tin vì nhiều công ti cần người quản lí có năng lực trong các kĩ năng này khi họ bành trướng sang các thị trường mới.

Vấn đề là phát triển những người quản lí doanh nghiệp có hiểu biết về CNTT, những người có thể làm việc hiệu quả ở bất kì chỗ nào trên thế giới. Mặc dầu trong nhiều năm những người quản lí hiện thời đã nhận được đào tạo về doanh nghiệp toàn cầu được dẫn lái bởi công nghệ nhưng nhiều người thất bại. Lí do là tư duy của họ không thay đổi khi họ vẫn dùng các qui tắc, chính sách và phương pháp “tư duy cổ”. Chừng nào cách nghĩ của họ còn chưa thay đổi, họ sẽ không bị ảnh hưởng trong “thế giới được kết nối” toàn cầu này. Vì nhiều người quản lí phạm phải sai lầm và các công ti mất nhiều tiền, xu hướng hiện thời là phát triển những người quản lí mới từ thế hệ trẻ hơn, những người lớn lên cùng công nghệ.

Một quan chức điều hành giải thích: “Khó mà thay đổi tâm trí của những người quản lí có kinh nghiệm, người đã từng làm việc trong thời gian dài và yêu cầu họ chuyển sang tư duy mới cùng công nghệ như dẫn lái chính. Ngay cả ngày nay nhiều người quản lí của tôi vẫn không hiểu toàn cầu hoá hay tin rằng công ti của tôi là công ti toàn cầu. Họ không hiểu tác động của toàn cầu hoá và công nghệ bởi vì họ vẫn làm việc trong cùng văn phòng với cùng khách hàng cho nên họ không thấy nhu cầu cần thay đổi.

Trong nhiều năm các lí thuyết kinh doanh ra điều kiện rằng kinh nghiệm đóng góp cho tính hiệu quả của quản lí. Tuy nhiên, ngày nay kinh nghiệm, trong khi vẫn được cần tới, là không đủ cho phát triển những người quản lí hiệu quả trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này. Nếu những người quản lí không bao giờ rời bỏ văn phòng địa phương của họ thì làm sao họ có thể ra quyết định cho cái gì đó ở xa hàng nghìn dặm được? Nếu những người quản lí không bao giờ dùng công nghệ, làm sao họ có thể biết được cái gì đang xảy ra ở thị trường khác? Làm sao họ có thể quyết định nhanh chóng khi nào “tư duy cũ” là chờ đợi ai đó viết báo cáo cho họ? Ngày nay mọi sự xảy ra nhanh chóng, quyết định phải đưa ra nhanh chóng nếu không cơ hội sẽ bị mất.”

Trong doanh nghiệp toàn cầu ngày nay, điều then chốt để duy trì tính cạnh tranh là dùng công nghệ thông tin. Thực ra, hơn 80 phần trăm các công ti đang tăng đầu tư trong công nghệ như di động, phân tích dữ liệu lớn, tính toán mây, và mạng xã hội. Xu hướng này chỉ ra rằng khi công nghệ thông tin trở thành phần bản chất của mọi doanh nghiệp thì người quản lí có hiểu biết về CNTT được cần tới để có được hiệu năng doanh nghiệp tối ưu. Điều này đặt ra nhiều sức ép lên đại học để phát triển một loại người quản lí doanh nghiệp mới cho công nghiệp và ưa thích là bằng cấp về Quản lí hệ thông tin (ISM) nơi người tốt nghiệp có cả kĩ năng doanh nghiệp và kĩ thuật.

Một người chủ công ti nói: “Người quản lí doanh nghiệp mới phải hiểu tác động của công nghệ, cái kết nối mọi thứ và thúc đẩy kinh doanh “bên ngoài các bức tường của công ti” bằng việc mở rộng sang các thị trường mới. Sự bùng nổ của thương mại điện tử đã chuyển mọi thứ lên toàn cầu với công nhân lan toả khắp thế giới và cộng tác với nhau qua thiết bị di động của họ. Điều này yêu cầu cách nghĩ mới mà những người quản lí có kinh nghiệm hiện thời có thể thậm chí không nghĩ tới.

Ngày nay việc dâng lên của công nghệ di động, Big Data, và Tính toán mây đang thách thức các công ti toàn cầu cạnh tranh cho sự tăng trưởng doanh nghiệp tương lai. Tính kết nối của các thiết bị di động với Internet, và với nhau có tiềm năng khổng lồ để mở rộng kinh doanh theo những cách mà chưa hề thấy trước đây, đặc biệt khi nó đi tới việc tiếp thị, giám sát bán hàng liên tục. Đồng thời, các công ti có thể thu thập và phân tích khối lượng lớn dữ liệu từ các thiết bị được kết nối và hoạt động phương tiện xã hội, trong thời gian thực và phân tích chúng để có được ưu thế.

Chẳng hạn một công ti bán lẻ có thể giám sát việc bán trong cả nước, biết cửa hàng nào bán tốt hơn cửa hàng khác và hàng hoá này bán nhanh hơn và thay đổi giá của những mặt hàng nào đó để hấp dẫn nhiều khách hàng hơn tới cửa hàng của họ. Nó cũng biết số bán, chi phí, lề lợi nhuận theo thời gian thực thay vì phải đợi đến cuối tuần, hay cuối tháng hay thậm chí cuối năm mới biết công ti làm ăn tốt đến đâu. Với công nghệ, mọi thông tin sống còn đều sẵn có trong hàng phút và người chủ có thể ra quyết định nhanh chóng. Về căn bản điều công nghiệp cần là kiểu người quản lí doanh nghiệp mới có thể biến đổi công ti thành doanh nghiệp sẵn sàng công nghệ mà có thể dùng phân tích dữ liệu để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng, cải tiến quản lí và làm tăng lợi nhuận.”

Với tính toán mây, thiết bị di động, và mạng băng rộng, công nhân có thể cộng tác, điều phối và chia sẻ thông tin dễ dàng để tận dụng ưu thế của thị trường toàn cầu mở. Điều này yêu cầu các qui tắc mới, luật mới và cách quản lí doanh nghiệp và kĩ thuật mạnh để đạt tới kết quả tốt nhất dựa trên đầu tư vào những nguồn lực nào đó. Với toàn cầu hoá thái độ của công nhân đang thay đổi.

Công nhân có giáo dục tốt hơn sẽ lựa chọn các công ti tăng trưởng nhanh đánh giá cao đóng góp của họ để làm việc thay vì các công ti đứng yên do hệ thống quản lí kém năng lực. Cách quản lí “trên xuống” truyền thống đã lỗi thời vì nó tạo ra quan liêu và không thể đáp ứng được đủ nhanh cho thay đổi thị trường. Ngày nay nhiều công ti đang “làm phẳng cấu trúc của họ” để loại bỏ những người quản lí không tích cực để tăng hiệu quả và hiệu lực. Trong quá khứ, khi những điều xấu xảy ra, họ sa thải công nhân nhưng ngày nay khi công ti không đạt tới mục đích kinh doanh, họ sa thải người quản lí.

English version

The new business manager

Today globalization changes everything, especially the way people manage their business. Since many things are now connected, every manager must have knowledge about Information Technology (IT) and understand how the integration of IT to business can improve efficiency and profits. With rapid growth in global markets, top business schools such as Harvard, Chicago, Yale, and Stanford etc. are requiring business students to take courses in information technology as more companies need competent managers in these skills as they expand to new markets.

The issue is to develop IT knowledgeable business managers who can work effectively anywhere in the world. Although for years existing managers received trainings on technology driven global business but many failed. The reason is their thinking do not changed as they are still using the “Old thinking” rules, policies and methods. Unless their mind set is changing, they will not be effective in this global “connected world”. Since many managers made mistakes and companies lost a lot of money, the current trend is to develop new managers from the younger generation who grow up with technology. An executive explained: “It is difficult to change the mind of experienced managers who have been working for a long time and ask them to switch to new thinking with technology as the main driver. Even today many of my managers do not understand globalization or believe that my company is a global company. They do not understand the impact of globalization and technology because they are still working in the same office with the same customers so they do not see the need to change. For many years business theories dictate that experience contributes to the effectiveness of management. However, today experience, while required, is not sufficient for the development of effective managers in this technology driven world. If managers never leave their local office then how can they make decision to something that is thousands miles away? If managers never use technology, how can they know what is happening in another market? How can they make quick decision when the “old thinking” is waiting for someone to write a report to them? Today things happen fast, decisions have to be made quickly else opportunities will be lost.”

In today’s global business, the key to staying competitive is using information technology. In fact, more than 80 percent of companies are increasing investment in technologies such as mobile, big data analytics, cloud computing, and social network. This trend indicates that as information technology is becoming essential part of every business then IT knowledgeable managers are needed for optimal business performance. This puts a lot of pressure on university to develop a new type of business managers for the industry and the preference is the Information System Management (ISM) degree where graduates have both business and technical skills.

A company owner said: “The new business managers must understand the impact of technology that connects everything and pushing business “outside the walls of the company” by expand to new markets. The explosion of ecommerce has moved everything globally with workers spreading all over the world and collaborates with each other via their mobile devices. This requires a new mindset that current experienced managers may not even think about. Today the rise of mobile technology, Big Data, and Cloud computing are challenging global companies to compete for future business growth. The connectivity of mobile devices to the Internet, and to one another has enormous potential to broaden business in ways never seen before, particularly when it comes to marketing, monitoring sales continuously. At the same time, companies can collect and analyzing large amounts of data from connected devices and social media activity, in real time and analyze them for advantages.

For example a retail company can monitor sales across the country, knowing which store do better than others and which merchandises are selling faster and changes the price of certain merchandises to lure more customers to their stores. It also knows its sales, its cost, its profit margin in real time rather have to wait to the end of the week, or month or even year to know how well the company is doing. With technology, all vital information is available in minutes and owners can make decision quickly. Basically what the industry needs is the type of new business managers who can transform companies into technology-ready businesses that can use data analytics to better serve customers needs, improve management and increase profits.”

With cloud computing, mobile devices, and broadband network, workers can collaborate, coordinate and sharing information easily to take advantage of the open global market. This requires new rules, new laws and strong technical and business management to achieve the best results based on the investment of certain resources. With globalization workers’ attitude is changing. The better educated workers will select fastest growing companies that appreciate their contribution to work for rather than companies that are standing still due to incompetent management systems. The traditional “Top down” management is already obsolete as it creates bureaucracy and could not response fast enough to market changes. Today many companies are “Flatten out their structure” to remove inactive managers in order to increase efficiency and effectiveness. In the past, when bad things happened, they laid-off workers but today when companies do not achieve business goals, they fire managers.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Kỹ năng tính toán đám mây

Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.
2

Bằng cấp và kỹ năng

Ngày nay các công ti có nhiều việc làm mở ra nhưng không thể tìm được người làm có kĩ năng và các đại học có nhiều người tốt nghiệp những không thể tìm được việc làm bởi vì họ không có những kĩ năng mà công ti cần.
3

Khu vực “nóng” tiếp

Để có được việc làm tốt khi tốt nghiệp, em đã chọn đúng lĩnh vực học tập nhưng em cần phát triển loại kĩ năng nào và em nên hội tụ vào khu vực nào? Cái gì là khu vực “nóng”?”
4

Học từ thất bại

Hệ thống giáo dục châu Á có nhiều kì thi để chọn chỉ vài học sinh xuất chúng. Do đó khi học sinh thất bại, họ bị loại ra khỏi hệ thống giáo dục cho nên mục đích của học sinh là qua được kì thi.
5

Dùng phương pháp Agile

Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi làm việc trong một tổ chức công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ quan chính phủ, chúng tôi đã thử dùng phương pháp phát triển Agile nhưng phần lớn các dự án đều thất bại và chúng tôi không biết tại sao. Xin thầy lời khuyên.”

Sau khi có việc làm

Nhiều người tốt nghiệp đại học coi có được việc làm là mục đích tối hậu nhưng ít người hiểu rằng có việc làm chỉ mới là bắt đầu.

Tương lai là trong phần mềm

Khi lắng nghe các công ti này lập kế hoạch để làm trong tương lai, điều nghe được xác nhận niềm tin của tôi rằng những điều lớn nhất trong CNTT là: Di động, Tính toán mây, và Big Data.

Kỹ năng tư duy phê phán

Một trong những kỹ năng quan trọng ngày nay là “tư duy phê phán” nhưng ít người có khả năng giải thích nó một cách rõ ràng.

Thời đại tri thức

Theo một khảo cứu công nghiệp, “Thời đại thông tin” sắp chấm dứt sớm khi chúng ta đi vào thời đại khác “Thời đại tri thức”.

Nói tiếp nhu cầu về công nhân Công nghệ thông tin

Theo một báo cáo công nghiệp, 2013 là năm tốt nhất mà việc làm cho người tốt nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) đạt tới nhu cầu cao nhất.

Xe hơi tự lái

Sau nhiều thập kỉ nhìn xe hơi tự lái trong các cuốn sách hay phim viễn tưởng khoa học, xe hơi tự lái bây giờ là thực tại.

Chuẩn bị cho tương lai của bạn

Bất kể nơi bạn sống, phần lớn việc làm tương lai sẽ yêu cầu giáo dục đại học. Ích lợi của việc đầu tư vào giáo dục đại học là tốt hơn bất kì đầu tư nào bạn có thể làm trong đời bạn.

Đối thoại với sinh viên lớn tuổi

Năm nay chương trình bằng Thạc sĩ của tôi về kĩ nghệ phần mềm có năm sinh viên là những người lớn tuổi hơn hầu hết những người khác.

Tạo ra tổ và làm việc tổ

Blog GS John VU - GS John Vu - 01/03/2024 13:00
Công việc công nghệ thông tin (CNTT) yêu cầu các công nhân làm việc trong tổ. Làm việc tổ là một trong những kĩ năng mềm quan trọng mà sinh viên phải có và thường được hỏi tới trong phỏng vấn việc làm.

Nguồn gốc của trò chơi lô tô

Giải trí - Tiểu Vũ - 01/03/2024 12:00
Lô tô là trò chơi rất phổ biến ở miền Nam, cách diễn xướng âm nhạc gần gũi này đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của người dân vùng đất này.

6 sự thật về thế giới khó tin đến nỗi chưa ai từng nghĩ đến

Thư giãn - Thanh Tâm - 01/03/2024 11:00
Thiên nhiên, con người và động vật trên thế giới luôn ẩn chứa những sự thật làm chúng ta không khỏi ngạc nhiên.

Bài phát biểu gây sốt: Muốn về sau không sống lay lắt qua ngày, nhất định phải lưu ý 3 điều này

Suy ngẫm - Hữu Đan - 01/03/2024 10:00
Nếu bạn là sinh viên, hãy nhớ đọc kỹ; nếu bạn là phụ huynh, hãy nhớ truyền lại cho con mình vì nó rất hữu ích.

"Siêu phẩm" dài 9 phút được quay trong 24 năm tiết lộ: "Bí mật" đằng sau một đứa trẻ thiên tài

Truyền cảm hứng - Hiểu Đan - 01/03/2024 09:00
Sự giáo dục, sự quan sát cẩn thận và tôn trọng từ khi còn nhỏ đã tạo điều kiện cho sự ra đời và trưởng thành của một “cô gái thiên tài”.

Cởi trói linh hồn - Cách mà tâm trí bạn vận hành để điều khiển những trải nghiệm

Từ sách - Phim - Quìn - 01/03/2024 08:00
Những gì bạn đang cảm nhận về thế giới thực ra là một sự diễn đạt hoàn toàn mang tính cá nhân của riêng bạn chứ không phải là kinh nghiệm nguyên sơ.

Học từ thất bại

Blog GS John VU - GS John Vu - 29/02/2024 13:00
Hệ thống giáo dục châu Á có nhiều kì thi để chọn chỉ vài học sinh xuất chúng. Do đó khi học sinh thất bại, họ bị loại ra khỏi hệ thống giáo dục cho nên mục đích của học sinh là qua được kì thi.

Bạn muốn hẹn hò - Mẹ đơn thân bán cháo vịt hẹn hò với người đàn ông U50 làm chăn nuôi

Truyền hình - Lam Phương - 29/02/2024 12:00
Hoàng Liên Hải (SN 1982) và Nguyễn Thị Ngân (SN 1982) đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, mong muốn tìm người bầu bạn khi về già.

Sora khiến Trung Quốc như bị tụt hậu về AI tạo sinh - phần 2

Thư giãn - Sơn Vân - 29/02/2024 11:00
Với khả năng tạo video chân thực từ văn bản, Sora đã mang đến nhiều đồn đoán về bí mật đằng sau hiệu suất ấn tượng của nó.

Chuyên gia Harvard: Ở chốn công sở không bao giờ để lộ điều này

Kỹ năng - Phương Mộc - 29/02/2024 10:00
Bạn phải hiểu rằng, làm mất lòng người khác cũng sẽ khiến con đường phát triển cá nhân thêm khó khăn.

Tài chính cho mọi người - Liệu bạn đã biết sử dụng tiền đúng cách chưa?

Từ sách - Phim - Minh Hằng - 29/02/2024 09:00
Cuốn sách Tài chính cho mọi người của Paco de Leon là một tài liệu quan trọng và hữu ích cho bất cứ ai muốn hiểu sâu hơn về tài chính và làm thế nào để quản lý tiền bạc một cách thông minh.

Quẳng gánh lo đi và vui sống - Chúng ta không có thời gian để lo lắng

Từ sách - Phim - Quìn - 29/02/2024 08:00
Tại sao việc đơn giản giữ cho mình luôn bận rộn lại có thể xua tan nỗi lo lắng?

Bằng cấp và kỹ năng

Blog GS John VU - GS John Vu - 28/02/2024 13:00
Ngày nay các công ti có nhiều việc làm mở ra nhưng không thể tìm được người làm có kĩ năng và các đại học có nhiều người tốt nghiệp những không thể tìm được việc làm bởi vì họ không có những kĩ năng mà công ti cần.

Bạn muốn hẹn hò - Người phụ nữ U50 chưa từng yêu ai nên duyên với chàng thợ mộc 51 tuổi

Truyền hình - Lam Phương - 28/02/2024 12:00
Trước khi bấm nút hẹn hò, Trần Văn Khang (51 tuổi) và Trần Điềm Mỹ (44 tuổi) đều thể hiện cảm xúc của mình về người kia.

Có một xóm kịch đầy khát khao!

Giải trí - Nguyễn Huy - 28/02/2024 11:00
NSƯT Vũ Xuân Trang gây ấn tượng mạnh mẽ cho công chúng qua vai người anh ích kỷ trong phim "Đêm tối rực rỡ", còn Hoàng Thy đoạt huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu kịch toàn quốc năm 2022. Mới đây, họ đã cùng nhau tạo dựng nên một Xóm kịch.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 02/03/2024