Tổng quan về trinh sát doanh nghiệp

GS John Vu01/04/2024 12:00
Tổng quan về trinh sát doanh nghiệp

Trinh sát doanh nghiệp – Business Intelligence (BI) là một trong những lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) tăng trưởng nhanh nhất ngày nay.

Với toàn cầu hoá và thị trường cạnh tranh cao độ, mọi công ti đều cần nhiều phân tích thông tin hơn mọi lúc trước đây. Trong thế giới thay đổi nhanh này nơi nền kinh tế biến thiên từng ngày với nhiều lên xuống, có thông tin đúng làm cho ra quyết định đúng để đáp ứng nhu cầu thị trường là yếu tố cạnh tranh lớn.

Với công nghệ thông tin, công ti có thể thu thập được dữ liệu từ cả bên trong cũng như bên ngoài công ti, phân tích chúng để tạo ra thông tin cho quyết định của cấp quản lí. Chẳng hạn, dữ liệu bán sản phẩm được thu thập và tổ chức thành “cách nhìn”. Người quản lí bán hay tiếp thị có thể nhìn đơn mua hàng theo khách hàng, theo vùng địa lí, theo nước, theo thị trường, và theo ngày.

Từ những thông tin hay cách nhìn này, họ có thể ra quyết định đúng. Nếu phần lớn khách hàng mua sản phẩm là thanh niên, người quản lí có thể ra lệnh có nhiều quảng cáo hơn trên ti vi, tạp chí, báo chí chuyên hội tụ vào thanh niên để làm tăng số bán. Nếu phần lớn khách hàng tới từ một miền hay nước đặc biệt thì họ có thể hội tụ nhiều quảng cáo vào thị trường đó. Nếu một miền có số bán thấp, hoặc họ có thể tăng số lượng quảng cáo hoặc đóng cửa hàng ở khu vực đó để giảm chi phí. Bằng việc có thông tin đúng, công ti có thể giảm chi phí, tăng thu nhập và làm tối đa lợi nhuận.

Ngày nay với máy tính tốc độ cao và dung lượng lưu giữ lớn, các công cụ trinh sát doanh nghiệp có thể phân tích và sử dụng dữ liệu theo cách cho phép người quản lí ra quyết định nhanh chóng trong gần như “thời gian thực”. Cách phổ biến nhất để chuyển giao thông tin này cho người quản lí là “bảng điều khiển-dashboard”. Một dashboard là việc biểu diễn trực quan của dữ liệu, thường dưới dạng sơ đồ, độ đo có tô mầu, hay bảng.

Dashboard trinh sát doanh nghiệp thông thường là Xử lí phân tích trực tuyến (OLAP) hay phương pháp cung cấp năng lực truy vấn đa chiều cho người quản lí. Dashboard cho phép cấp quản lí “tái tổ chức” thông tin cho nhiều mức để trả lời câu hỏi đặc biệt. Chẳng hạn, người quản lí có thể thay đổi các số nào đó hay các yếu tố trong “công thức doanh nghiệp” để giúp cho người đó ra quyết định về bán hàng. Dựa trên thông tin thị trường hiện có, người đó có thể muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu giá bán được giảm đi 5%? Số bán có tăng lên và cho lợi nhuận tốt hơn không? Hay vì nhiều người thích sản phẩm, giá có nên tăng lên để có được nhiều lợi nhuận hơn không?

Các công cụ trinh sát doanh nghiệp thu thập dữ liệu bên ngoài, tính toán các yếu tố này và để cho người quản lí biết rằng nếu tăng giá lên 5% công ti có thể mất 10% số bán và gặp khó khăn cạnh tranh vì mọi đối thủ cạnh tranh đều có giá thấp hơn. 5% tăng giá thêm sẽ làm cho quãng 10% khách hàng đổi ý của họ. Hay nó sẽ cho người đó biết rằng bằng việc giảm giá đi 5%, công ti có thể có khả năng tăng số bán lên 20% vì một trong các đối thủ cạnh tranh có sản phẩm đang bán với cùng giá nhưng chất lượng kém và thấp hơn nhiều.

Bằng việc thu thập dữ liệu thị trường bên ngoài, các công cụ trinh sát doanh nghiệp sẽ để cho người quản lí biết về xu hướng thị trường của các nguyên liệu thô để cho họ có thể mua nhiều hơn hay dừng mua sắm khi thị trường thăng giáng nhiều quá. Với công cụ phân tích doanh nghiệp, người quản lí có thể ra quyết định nâng giá hay hạ giá tương ứng, điều cho họ vị thế thị trường tốt nhất có thể được.

Chẳng hạn khi giá nguyên liệu thô xuống dưới mức nào đó, công ti phải mua nhiều, cất giữ chúng cho sử dụng tương lai vì giá có thể lên do biến cố tương lai nào đó. Bằng việc thu thập dữ liệu tài chính của khách hàng, điều đó có thể cảnh báo cho người quản lí về những khách hàng nào đó đã vượt quá giới hạn tiền cấp tín dụng của họ hay không có khả năng trả được do số hạn mức tín dụng của họ.

Trước khi có Trinh sát doanh nghiệp và Công nghệ thông tin, người quản lí thường ra quyết định dựa trên trực giác của họ hay đoán phỏng chừng. Thỉnh thoảng điều đó có tác dụng, thỉnh thoảng không, và quyết định doanh nghiệp hầu hết dựa trên kinh nghiệm, vận may, và các nhân tố cá nhân khác. Ngày nay gần như mọi quyết định quan trọng đều được đưa ra dựa trên sự kiện và dữ liệu dùng các thuật toán phức tạp và hệ thông tin tốc độ cao mà có thể xử lí hàng triệu thông tin trong vài phút. Tất nhiên, tất cả các những việc thu thập và phân tích dữ liệu này đều tuỳ thuộc vào tri thức và kĩ năng của công nhân công nghệ thông tin, người xây dựng các hệ thống này và nhu cầu về những người này đang tăng nhanh trên khắp thế giới.

English version

Business Intelligence Overview

Business Intelligence (BI) is one of the fastest growing Information Technology (IT) fields today. With globalization and highly competitive market, every company needs more information analysis than ever before. In this fast changing world where the economy varies each day with so many ups and downs, having the right information to make the right decision to meet market needs is a significant competitive factor.

With information technology, company can collect data from both inside as well as outside of the company, analyzes them to create information for management’s decision. For example, product sales data is collected and organized into “views”. Sales or marketing managers can view purchase orders by customer, by geographic region, by country, by market, and by date. From these information or views, they can make the right decision. If most customers who buy the product are young, managers can order more advertises in TV, magazines, newspapers that exclusively focus on young people to increase sales. If most customers came from a particular region or country than they can focus more advertises on that market. If a region has low sales, either they can increase the amount of advertises or shut down stores in that area to reduce costs. By having the right information, a company can reduce costs, increase revenues and maximize profits.

Today with high speed computers and large storage capacity, business intelligence tools can analyze and utilize data in such a way that allows manager to make quick decisions in almost “real time”. The most popular way to deliver this information to manager is a “dashboard”. A dashboard is a visual representation of the data, often in the form of charts, colored metrics, or tables. The common business intelligence dashboard is On-Line Analytical Processing (OLAP) or a method of providing multi-dimensional query capability to the managers. The dashboard allows management to “reorganize” the information to multiple levels to answer specific question. For example, a manager may change certain numbers or factors in a “business formula” to help him to make decision on sales. Based on existing market information, he may want to know what will happen if the sale price is reduced by 5%? Would the sale increases and give better profit? Or since many people like the product, should the price be increased to get more profit? The Business Intelligence tools collect external data, calculate these factors and let him know that if increase the price by 5% the company may lose 10% of the sale and have difficulty to compete because all competitors have lower prices. A 5% more would make about 10% of customers to change their minds. Or it will let him knows that by reduce the price by 5%, the company may be able to increase sales by 20% because one of the competitors has its product is selling at the same price but much more inferior and lower quality.

By colleting external market data, Business Intelligence tools will let managers know about the market trends of certain raw materials so they can buy more or stop purchasing when the market fluctuates so much. With business analytics tools, managers can make decision to raise price or reduce price accordingly that give them the best market position possible. For example when raw material price go below certain level, the company must buy more, store them for future use as the price may go up due to some future events. By collecting customers’ financial data, it can warn managers about certain customers that have exceeded their credit limit allowance or may not be able to pay due to their credit rating.

Before Business Intelligence and Information Technology, managers often made decisions based on their intuition or guesses. Sometime it worked, sometime not and business decision is mostly based on experiences, luck, and other personal factors. Today almost all important decisions are made based on facts and data using complex algorithms and high speed information systems that can process million of information in minutes. Of course, all of these data collection and analytics depend on the knowledge and skills of information technology workers who build these systems and the demand for these people is increasing fast all over the world.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Việc quản lý dự án

Quản lí dự án phần mềm là việc khó.
2

Đại học

Tôi có nói chuyện với một người bạn là giáo sư đại học về cách thức đại học sử dụng ngân quĩ do chính phủ cấp. Anh ấy nói rằng ưu tiên thứ nhất là xây dựng kí túc xá, rồi cải thiện thư viện với nhiều sách hơn, cuối cùng mới tới phòng học.
3

Nhu cầu kỹ sư phần mềm

Hiện nay có nhu cầu rất lớn về người làm phần mềm trên toàn cầu. Ở Mĩ rất khó thuê được kĩ sư phần mềm tại các thành phố chính như San Jose, Boston, Seattle hay New York.
4

Kỹ năng cần có để thành công

Tốt nghiệp Khoa học máy tính và làm việc như một người phát triển phần mềm, nhưng phần lớn thời gian em chỉ viết mã. Tuy nhiên, sau khi một người bạn giới thiệu cho em về blog của thầy, em bắt đầu tự hỏi em cần cái gì để thành công?
5

Người quản lý dự án

Tôi có một người bạn vừa được đề bạt làm người quản lí dự án phần mềm. Anh ấy sung sướng bởi vì sau nhiều năm làm người lập trình, cuối cùng anh ấy cũng đạt được chức vụ mà anh ấy hằng mong muốn.

Ví dụ về Big Data

Một sinh viên khoa học máy tính hỏi: “Bạn em bảo rằng Big Data chỉ là khái niệm sẽ xảy ra trong tương lai và một ngày đó được dùng trong công nghiệp. Nó là cái gì đó đã được dùng rồi hay vẫn là một khái niệm mới? Xin thầy lời khuyên?”

Ích lợi của tính toán đám mây

Một người quản lí công ti viết cho tôi: “Công ti dịch vụ tính toán mây có kiểu phần mềm nào? Tại sao tôi cần lệ thuộc vào công ti bên ngoài để thực hiện chức năng hệ thông tin khi tôi đã có hệ thống CNTT của riêng tôi? Ích lợi là gì?”

Là thầy giáo

Là thầy giáo là một chọn lựa và tất cả chúng ta đều làm chọn lựa đó khi chúng ta quyết định theo đuổi nghề này.

Cải tiến giáo dục

Trong thế giới toàn cầu hoá này, để vẫn còn có tính cạnh tranh, một nước phải cải tiến hệ thống giáo dục của nó bằng việc thúc đẩy tiến bộ trong khoa học và công nghệ.

Việc làm số thức

Thuật ngữ “Việc làm số thức” nói tới ứng dụng của công nghệ thông tin (CNTT) cho một hoạt động hay qui trình. Việc làm số thức được coi là kiểu công việc tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới ngày nay.

Việc làm số thức ở châu Phi

Việc làm số thức có thể được khởi đầu nhanh chóng để giải quyết vấn đề thất nghiệp và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Yếu tố then chốt là có đào tạo đúng để tận dụng cơ hội do Công nghệ thông tin (CNTT) đem lại.

Y tế di động ở vùng sâu vùng xa

Mặc dầu phần lớn thế giới bây giờ “được kết nối” bởi Internet nhưng có những người vẫn còn bị bỏ lại bên ngoài kết nối này – những người sống ở các khu vực nông nghiệp sâu xa hay các làng bản hẻo lánh.

Phụ nữ làm người chủ công ty công nghệ

Ở Mĩ, 56% người tốt nghiệp đại học là phụ nữ nhưng họ chỉ chiếm quãng 18% các vị trí điều hành trong các công ti lớn mặc dầu các khảo cứu xác nhận rằng công ti có số phụ nữ cao hơn ở mức quản lí cao nhất thường làm tốt hơn các công ti với số phụ nữ thấp hơn.

'Từ bỏ' để thành công

Từ bỏ - một ai đó, một điều gì đó, một thương hiệu đã dày công xây dựng, một doanh nghiệp đã miệt mài vun đắp, một danh tiếng đã kỳ công tạo dựng… luôn là một quyết định rất khó khăn, thậm chí cực kỳ khó khăn, của nhiều người.

Kỹ nghệ phần mềm

Blog GS John VU - GS John Vu - 19/04/2024 13:00
Kĩ nghệ phần mềm là bộ môn mà trong đó các kĩ sư tuân theo một qui trình xác định rõ để làm công việc của họ.

Cô gái học hết tiểu học được mời về làm việc vươn lên trở thành "nữ tướng" của Haidilao

Phong cách sống - Minh Hằng - 19/04/2024 12:00
Dù chỉ mới học hết tiểu học, nhưng cô gái này khiến nhiều người khâm phục khi vươn lên trở thành "nữ tướng" của Haidilao và là tỷ phú sở hữu khối tài sản hơn 42.000 tỷ đồng.

Kịch ‘Tiếng chim vườn ngọc’: Áp lực trên vai diễn viên trẻ

Giải trí - Nguyễn Huy - 19/04/2024 11:00
"Tiếng chim vườn ngọc" là tên mới của vở "Tiếng chim vườn ngọc lan" - vở kịch từng thành công vang dội tại sân khấu 5B Võ Văn Tần (TP.HCM) cách đây 25 năm.

4 kiểu người đừng bỏ lỡ, đồng hành với họ, sớm muộn bạn sẽ phát đạt

Suy ngẫm - Ngọc Tú - 19/04/2024 10:00
Đừng bỏ lỡ 4 kiểu người sẽ giúp bạn phát đạt khi họ xuất hiện sau đây.

'Từ bỏ' để thành công

Từ sách - Phim - Thu An - 19/04/2024 09:00
Từ bỏ - một ai đó, một điều gì đó, một thương hiệu đã dày công xây dựng, một doanh nghiệp đã miệt mài vun đắp, một danh tiếng đã kỳ công tạo dựng… luôn là một quyết định rất khó khăn, thậm chí cực kỳ khó khăn, của nhiều người.

Minh đạo nhân sinh - Luôn sẵn sàng chờ đợi và học cách xử lý bất cứ điều gì xảy ra

Từ sách - Phim - Quìn - 19/04/2024 08:00
Chúng ta không thể kiểm soát mọi việc xảy ra, nhưng chúng ta có một lựa chọn để hành động: tránh xa bức tường sắp đổ, để phản ứng với mệnh của chúng ta và định hình tương lai của chúng ta theo đó.

Top 5 vũ khí vô địch thiên hạ trong kiếm hiệp Kim Dung: Món thứ 3 là "hóa thân" của số 2

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 18/04/2024 13:00
Một trong số những món vũ khí này có quyền hiệu lệnh thiên hạ, người sở hữu là minh chủ võ lâm.

Vợ chồng son - Vì lý do này, bác sĩ pháp y người Pháp quyết tâm sang Việt Nam cưới vợ

Truyền hình - Lam Phương - 18/04/2024 12:00
Sau hơn một năm nhắn tin, Benjamin Bernardo quyết định bay từ Pháp đến Việt Nam để gặp mặt Thu Trang.

Dung nhan các thí sinh tại cuộc cuộc thi hoa hậu AI chưa từng có trong lịch sử ra sao?

Thư giãn - Băng Băng - 18/04/2024 11:00
Với khả năng của mình, AI sẽ tạo ra một hoa hậu trong trí tưởng tượng như thế nào?

Tại sao có 18 vị vua Hùng nhưng chỉ có một ngày Giỗ Tổ Hùng Vương?

Văn hóa - Diệu Đan - 18/04/2024 10:00
Theo truyền thuyết, các vua Hùng nối nhau trị vì nước Văn Lang trong 18 đời. Vậy 18 đời vua Hùng gồm những ai? Giỗ Tổ Hùng Vương là giỗ vị vua nào? Và tại sao chọn ngày 10/3 là ngày giỗ Tổ?

Sát-na này là thiên thu - 15 kỹ năng sinh tồn giúp bạn vượt qua đau khổ (Kỳ 2)

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 18/04/2024 09:00
Khổ đau có thể được ví như trận cuồng phong, địa chấn, cơn sóng thần hay như biển lửa. Sức tàn phá bên trong của nó rất khủng khiếp. Nếu không thể quản lý khổ đau, chúng có thể phá hủy cả cuộc đời bạn và người thương của bạn.

Từ bỏ - Chúng ta thích ảo tưởng về sự tiến triển hơn là từ bỏ khi thất bại

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 18/04/2024 08:00
Trong nhiều tình huống, khi gặp một trở ngại khó giải quyết, mọi người thường có xu hướng chuyển sang một hành động dễ dàng khác và nghĩ rằng mình đang tiến triển, dù sự thật là chúng ta đang lãng phí thời gian và tiền bạc cho những nỗ lực vô ích.

Người quản lý dự án

Blog GS John VU - GS John Vu - 17/04/2024 12:00
Tôi có một người bạn vừa được đề bạt làm người quản lí dự án phần mềm. Anh ấy sung sướng bởi vì sau nhiều năm làm người lập trình, cuối cùng anh ấy cũng đạt được chức vụ mà anh ấy hằng mong muốn.

Cách giải tỏa cơn giận hiệu quả

Kỹ năng - Cẩm Bình - 17/04/2024 11:00
Hãng tin AFP dẫn một nghiên cứu mới của Nhật Bản chỉ ra khi giận dữ không nên quát mắng đồng nghiệp hay hét với gối, mà hãy viết cảm xúc ra giấy rồi xé nhỏ hoặc vứt đi để bình tĩnh lại.

Những câu nói ‘để đời’ của CEO Apple Tim Cook: Nhiều khi trong cuộc sống, thà dựa vào trực giác!

Suy ngẫm - Ứng Hà Chi - 17/04/2024 10:00
Nhiều khi trong cuộc sống, việc dựa vào trực giác sẽ phù hợp hơn. Điều thú vị là tôi thấy rằng trực giác đóng vai trò quan trọng khi đưa ra những quyết định quan trọng nhất", năm 2010, Tim Cook có bài phát biểu tốt nghiệp tại Đại học Auburn.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 20/04/2024